Επενδυτικά Προγράμματα – Επιχορηγήσεις

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο ή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικά στην περίπτωση οικονομοτεχνικών μελετών προηγείται συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τρόπων ενίσχυσης των επενδύσεων ήτοι μεταξύ επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών ώστε ο επιχειρηματίας να αποφασίζει έχοντας πιο πλήρη ενημέρωση καθώς συχνά, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, μπορεί να  επιτυγχάνεται το ίδιο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση χωρίς το μεγάλο κόστος των οικονομοτεχνικών μελετών και την ετεροχρονισμένη είσπραξη της επιδότησης.

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης που εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., δηλαδή να παρέχει (επιδοτούμενες) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κάτωθι θεματικά πεδία:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1.1 Καθορισμός Πρόγραμμα Πωλήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
1.2 Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης/ προϊόντων
1.3 Συγχωνεύσεις και εξαγορές
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 2.1 Οργανωτική δομή
2.2 Οργανωτική ανάπτυξη
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.5 Μελέτες Σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών
3.6 Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών
4 MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.2 Έρευνες αγοράς
4.4 Marketing  και επιχειρησιακή επικοινωνία
6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.3 Προγράμματα μείωσης κόστους
6.4 Συμβουλές επενδύσεων
6.5 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού
7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7.3 Κοστολογικό σύστημα

Παρόμοια Άρθρα

No Image