ΕΦΚΑ – Α΄ μέρος . Γενικές πληροφορίες για Μισθωτούς και Επαγγελματίες

Α) « Απλά Μαθήματα ( Ασφαλιστικής ) Νομοθεσίας »

(1)   Οι φορολογούμενοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

◌ Όσοι έχουν « ασφαλιστέα ιδιότητα » ( υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το εισόδημά τους ή τα κέρδη τους)

◌  Όσοι δεν έχουν « ασφαλιστέα ιδιότητα » ( δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές)

 

(2)   « Ασφαλιστέα ιδιότητα » έχουν οι :

(2.1 )  Μισθωτοί και « Οιονεί Μισθωτοί» ( άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 ).

[ Ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τον Μικτό μισθό τους, η βάση υπολογισμού τους είναι οι τρέχουσες αμοιβές και υποβάλλεται για αυτούς Α.Π.Δ ]

(α)   Μισθωτοί

Μισθωτοί σε επιχειρήσεις, ( όσοι δηλαδή ανέκαθεν ήταν στο Ι.Κ.Α με σχέση εξαρτημένης εργασίας ).

Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές.

(β)   « Οιονεί Μισθωτοί» ( Νέα Κατηγορία )

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.

Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής.

( Σημ. 1 : τα πρόσωπα αυτά δεν θα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.  )

( Σημ. 2 : Οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους οι συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος. )
(γ)   Μισθωτοί, οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες. ( Προσοχή :  Δεν περιλαμβάνονται αυτοί που αμείβονται με την διαδικασία του εργοσήμου )

Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

  • Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου:
  > Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων
  > βουστάσιο
  > χοιροτροφική μονάδα
ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ > Πτηνοτροφείο
> Ιπποφορβείο
>εκτροφείο γουνοφόρων ζώων
• Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.
• Αλιεργάτες
• Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας
• Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (σχετ.άρθρο52 του Ν.3518/2016).
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

( Προσοχή : Δεν περιλαμβάνονται οι παρατύπως διαμένοντες αλλοδαποί )

Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

 

Επισημαίνουμε ότι, οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.
(δ)   Μισθωτοί, (ΤΑΝΠΥ)

(ε)   Μισθωτοί, ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ)

(στ)   Μισθωτοί Δικηγόροι.

(ζ )   « Μπλοκάκια» .

 

Πρόσωπα που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

( 2.2  ) Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι) ( άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 ) .

[ Ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα κέρδη του προηγούμενου έτους ( προσωρινά υπολογίζονται με βάση τα κέρδη/εισοδήματα, που έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση Εισοδήματος )  και για αυτούς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται αυτόματα από το « σύστημα» και αποτυπώνεται σε σχετικό « ειδοποιητήριο πληρωμής » ]

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.
β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

γ. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα),
δ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα: 1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον, 2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, 3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων, 4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ
ε. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
στ. Τα πρόσωπα τα οποία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, ασκούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 ή ασκούν μία από τις ανωτέρω δραστηριότητες ή είχαν ή έχουν μία από τις ανωτέρω ιδιότητες, ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

( 2.3 ) Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι Αυτοαπασχολούμενοι που ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α ( άρθρο 40 του Ν. 4387/2016 )

[ Ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα κέρδη του προηγούμενου έτους ( προσωρινά υπολογίζονται με βάση τα κέρδη/εισοδήματα, που έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση Εισοδήματος )  και για αυτούς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται αυτόματα από το « σύστημα» και αποτυπώνεται σε σχετικό « ειδοποιητήριο πληρωμής » ]

α. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς.
β. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw.
γ. Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών συνεταιρισμών.
ε. Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

[ Επισημαίνεται ότι: Εισοδήματα που προέρχονται αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε περιοχή με εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.25 του 3846/2010, εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 [ ασφάλιση αγρότων ] του Ν. 4387/2016. Προσοχή : Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων σε όλη την Επικράτεια ή δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον το εισόδημα τους προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα αυτή, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά με την διάταξη του άρθρου 39 [ ασφάλιση αυτοαπασχολούμενων ]  του Ν.4387/2016  ].
στ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα Οικογένειας σε περίπτωση Οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

[ Προσοχή : Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία ασχολείται ο/η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, το ετήσιο ΚΦΑ της εκμετάλλευσης κατανέμεται ισόποσα στα μέλη της. Δείτε λοιπόν την «ειδοποίηση» το ποσό της πληρωμής του μέλους ( σύζυγος ή παιδί ), με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ]
ζ. Οι μοναχοί που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
η. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο Κοινοτικό Καθεστώς περί ενθάρρυνσης της παύσης γεωργικών δραστηριοτήτων (Κανονισμός ΕΟΚ αρθρ. 1096/88) [ Δηλ.  « Πρόωρη» συνταξιοδότηση ].

θ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 ή θα υπαχθούν μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές του διατάξεις. ]
Προσέξτε : « ή θα υπαχθούν ( στον Ο.Γ.Α ) μετά την ημερομηνία αυτή ( 31/12/2016 ) σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές του διατάξεις »  και  επίσης « Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, πρόσωπα άμεσα ασφ/να ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Ελληνικό ή Ξένο, δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Από 01/01/2017 καταργούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις και πλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγόμενων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών » .

Το ερώτημα που υπάρχει, σε αρκετούς, σχετικά αν οι συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές, προσεγγίζεται ως εξής :

α)  Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, δεν μπορεί τεχνικά να εκδοθεί « ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών», αφού η κατηγορία αυτή, δεν είναι ασφαλισμένη στον Ο.Γ.Α.  και β) Η κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, προοιωνίζει την σοβαρή πιθανότητα, η κατηγορία αυτή (συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα ), να υπαχθεί σε ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης στον Νόμο 4387/2016, περιλαμβάνεται και η περίπτωση :

« 8. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.».

 

 

( 2.4 ) Ασφαλισμένοι με Εργόσημο  ( Ν. 3863/2010 )

( α) Εργόσημο Ι.Κ.Α  και (β ) Εργόσημο Ο.Γ.Α

Σημειώνεται ότι δεν έχει καταργηθεί το εργόσημο ( Ν. 3863/2010 )

 

Αρθρο 20. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων

1. Στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:
Α.
Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
α.
οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί), β. οι κηπουρικές εργασίες,
γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών, δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα …, ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων … στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων … ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, …

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205).
Δ. αα) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων …, ββ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος …, γγ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων δδ) Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη,

Επίσης : « Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του κοινοποιούμενου νόμου.» (Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017 Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α.  )

Ειδικά όμως, για τους εργάτες γής και ειδικότερα στο άρθρο 42 του 4387/2016, προβλέπονται τα εξής : «Αρθρο 42. Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών . 1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, ….. γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2. 2. ….. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών … ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  »

Μέχρι τώρα δεν έχουν  εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις. Προφανώς θα διατηρηθεί η διαδικασία του « εργοσήμου» ( αδιάφορο αν θα ονομάζεται εργόσημο ή «Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών» ). Δείτε και Δελτίο Τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης :

Διατήρηση του εργοσήμου ως τρόπου ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης.

Προβλέπω πάντως ότι το 10% ως ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών που εμπεριέχει θα αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πωλούνται εργόσημα (που εμπεριέχουν εισφορές 10% ) από τις Τράπεζες.

 

(3)   Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών ..

Καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

(4)   Με όρους « Πολιτικής Οικονομίας », όπου ο καθένας ασφαλισμένος /φορολογούμενος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την ωφέλειά του εντός του υφιστάμενου πλαισίου, συνεχίζονται οι κινήσεις αυτών που έχουν « ασφαλιστέα ιδιότητα », με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό τους. Ενδεικτικά : α)  Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε και Ε.Ε. μετατρέπονται σε Ι.Κ.Ε ( κυρίως ), β) Μέλη του Δ.Σ και ταυτόχρονα μέτοχοι με ποσοστό 3% και άνω, παίρνουν «διαζύγιο» με μία από τις δύο ιδιότητες, γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες, διακόπτουν ( τυπικά ), την δραστηριότητά τους  και δραστηριοποιούνται, με ένα πιο « αντι-ασφαλιστικό » επιχειρηματικό σχήμα, δ) Όσοι, είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά εργάζονταν, βρίσκουν τον αιτιολογικό λόγο, να βγουν στην σύνταξη και όχι μόνο να πληρώνουν αλλά και να εισπράττουν από το Κράτος, κ.λπ.

Υπό αυτές λοιπόν τις εξελίξεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος, του «Νέου Ασφαλιστικού». Πολλοί δε « κακόπιστοι» λένε ότι δεν θα εισπράξουν ούτε όσα εισέπρατταν πριν…

Κατά την εκτίμησή μου, αργά ή γρήγορα θα πάμε σε έναν «ειδικό φόρο επί των κερδών» με την ονομασία « Εισφορά υπερ Ασφαλισμένων », κάτι αντίστοιχο που έχουν στην Κύπρο, την « Έκτακτη Αμυντική Εισφορά»…

 

β ) Μπλοκάκηδες, Μπλοφατζήδες και Καλαμπουρτζήδες.

Ιστορικά στοιχεία :

Οι «μπλοκάκηδες » , ήταν μια πρωτοποριακή  δημιουργία του Ελληνικού Φορολογικού Δικαίου, που προήλθε από διασταύρωση «Μισθωτού» και « Ελεύθερου Επαγγελματία » . Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 1.001 περίπου «ερμηνευτικές » και οι «μπλοκάκηδες » έχουν τους δικούς τους  κωδικούς στο έντυπο Ε1. Το νέο Ελληνικό Ασφαλιστικό σύστημα, δημιούργησε τους δικούς του «μπλοκάκηδες » ( διαφορετικούς από τους Φορολογικούς  «μπλοκάκηδες » ,) και υπόσχεται πλήθος νέων  «ερμηνευτικών». Το Ελληνικό Κράτος, εφαρμόζοντας την τακτική της μπλόφας, (κοιμόνται «μπλοκάκηδες» και ξυπνούν «ελεύθεροι επαγγελματίες » και ανάποδα ) , επιβεβαιώνει την διαχρονική πολιτική του, να καλύπτει με  « ομίχλη» , τα φορολογικά και εσχάτως και τα ασφαλιστικά θέματα.

Ο φορολογικός Ιστορικός του μέλλοντος, μάλλον θα βρεθεί σε αδυναμία ερμηνείας του φαινομένου «μπλοκάκηδες» ( φορολογικοί και ασφαλιστικοί )  και θα  κατατάξει ( μη έχοντας άλλη λογική επιλογή ), το φαινόμενο αυτό, κάτω από το λήμμα : « Καλαμπούρι » .

« Ερμηνευτικές » :

07-02-2017 Νέα εγκύκλιος για εργαζόμενους με μπλοκάκι

  1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθωτού (δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. …….

 

  Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

 

επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ,…

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του…..

 

  Μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στον Ε.Φ.Κ.Α. οι ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 9,22% στα «μπλοκάκια»

Ο κ. Πετρόπουλος, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Πρώτη γραμμή», ανέφερε δε, πως «όποιος καταγγέλλει σύμβαση εργασίας επειδή κάποιος πάει να ασκήσει ένα δικαίωμά του που προβλέπει ο νόμος, τότε ακύρως καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, να σκεφτεί εκατό φορές πριν το κάνει και θα ‘ναι παράνομη η απόλυση» καθώς και πως «όποια διόρθωση χρειαστεί, οφείλουμε να την κάνουμε»….

 

Επίσης για το « φορο-ασφαλιστικό » είχαμε ακόμα, στην εβδομάδα  που πέρασε, « ερμηνευτικές », άρθρα και δηλώσεις, τα οποία κατά θέμα είχαν ως εξής :

Ερμηνευτικές

  Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017. Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προσοχή!
Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31.12.2016………..
– Τέλος, στον πέμπτο πίνακα, καταγράφονται τα ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα:
• ΛΑΦΚΑ (άρθρο 16 Ν.3863/2010)
• Ποσοστιαία μείωση εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.4387/2016
• Μείωση εισφοράς λόγω μητρότητας (άρθρο 141 Ν.3655/2008)
• Μείωση εισφοράς 50% μετά τα 40 έτη ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου (παρ.13 άρθ.39 Ν.4387/2016)

[ Προσοχή : Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης δύνανται, μετά από αίτησή τους, να καταβάλλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.]
• Ποσό που αναλογεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου (παρ.11 αρθρ.39 Ν.4387/2016). ……………(ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN)

Έχετε απορίες που αφορούν εσάς, την ατομική σας επιχείρηση ή την Εταιρία σας ?

Επειδή δεν χωράνε όλα σε μια δημοσίευση ελάτε να τα συζητήσουμε από κοντά. Ελάτε στους ειδικούς. Τηλεφωνήσετε στο 6936901213 κ. Νικόλαο Πατέλη για μια συνάντηση. Γιατί μια δεύτερη γνώμη ή η ανάλυση από έναν ειδικό σε θέματα Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ποτέ δεν είναι κόστος αλλά (ανάλογα) νόμιμος περιορισμός δαπάνης ή αύξηση της οφέλειας.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image