Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017 Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017
Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αθήνα, 6/2 / 2017
Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Τηλέφωνο :210 5285598, 210 5285690
:210 5285617, 210 5285667
Fax : 210-5285599
e-mail :tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχετ.: – Οι διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41, 43 και 98 του Ν.4387/2016.
–  Οι αρ. 1, αρ. 2 και αρ. 3 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών.

Με τις πιο πάνω σχετικές Εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι νέοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, στις περιπτώσεις άσκησης μοναδικής δραστηριότητας / ιδιότητας, και η προθεσμία καταβολής των εισφορών που ισχύει μετά την 1/1/2017.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την κοινοποίηση των εισφορών στους υπόχρεους ασφαλισμένους και την καταβολή των εισφορών.

Α. Κοινοποίηση ασφαλιστικών εισφορών

Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται:
– Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
– Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.

i. Ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη μορφή, μέσω ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγμα).

Στο έντυπο παρέχονται πληροφορίες ομαδοποιημένες σε τρεις ενότητες:

1η Ενότητα
Αναγράφονται στοιχεία Αποστολής και Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα:
– Η ταχυδρομική διεύθυνση του ασφαλισμένου
– Τα στοιχεία της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας
– Ο αριθμός τηλεφωνικού κέντρου ΕΦΚΑ και η διεύθυνση του ιστότοπου του Οργανισμού
– Η ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης.
Η ημερομηνία έκδοσης σηματοδοτεί τον χρόνο υπολογισμού των εισφορών και ενσωμάτωσης τυχόν μεταβολών.

2η Ενότητα
Παρέχονται πληροφορίες -με την μορφή πέντε (5) πινάκων – που σχετίζονται με την ασφαλιστική περίοδο, την βάση υπολογισμού (εισόδημα) και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Ειδικότερα:
– Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η ασφαλιστική περίοδος για την οποία αποστέλλεται το ειδοποιητήριο, το πληρωτέο ποσό και η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής (πχ μηνιαίες εισφορές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, ποσό 00,00€ για κάθε μηνιαία εισφορά και ημερομηνία πληρωμής 28.2.2017 και 31.3.2017, αντίστοιχα).
– Ο δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει το συνολικό ετήσιο και μηνιαίο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του έτους 2015, των εισοδημάτων που έχουν προέλθει από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Αγροτική Δραστηριότητα και Μισθωτές Υπηρεσίες.
Εάν το ποσό των εισοδημάτων δεν καλύπτει την κατώτατη βάση υπολογισμού απεικονίζεται το ποσό της κατώτατης ή μειωμένης βάσης, κατά περίπτωση, επί της οποίας υπολογίστηκε η εισφορά.
– Ακολουθεί η Ανάλυση Μηνιαίας Εισφοράς, ανά κλάδο – εισφορά, με τα αντίστοιχα ποσοστά και ποσά. Η ανάλυση εισφοράς απεικονίζεται κάτω από την στήλη εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά.
– Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται στοιχεία που αφορούν επιβαρύνσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιστωτικά υπόλοιπα. Ειδικότερα:
• «Επιβαρύνσεις» που προέρχονται από εκπρόθεσμη εξόφληση εισφοράς. Το ποσό των επιβαρύνσεων προστίθεται στο πληρωτέο ποσό της μηνιαίας εισφοράς που αναφέρεται το Ειδοποιητήριο ( πρώτος πίνακας).
• «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» υπολογισμένες κατά την ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης, χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Προσοχή!
Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31.12.2016.
• «Πιστωτικό υπόλοιπο» το οποίο προέρχεται από:
α. καταβολή η οποία δεν εξοφλεί το σύνολο οφειλόμενης μηνιαίας εισφοράς
β. καταβολή υπερβάλλοντος ποσού όταν δεν υπάρχει οφειλόμενη εισφορά
γ. Ποσό που αντιστοιχεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου.
Το πιστωτικό υπόλοιπο αφαιρείται, εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, από το πληρωτέο ποσό της πρώτης μηνιαίας εισφοράς (πρώτος πίνακας).
– Τέλος, στον πέμπτο πίνακα, καταγράφονται τα ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα:
• ΛΑΦΚΑ (άρθρο 16 Ν.3863/2010)
• Ποσοστιαία μείωση εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.4387/2016
• Μείωση εισφοράς λόγω μητρότητας (άρθρο 141 Ν.3655/2008)
• Μείωση εισφοράς 50% μετά τα 40 έτη ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου (παρ.13 άρθ.39 Ν.4387/2016)
• Ποσό που αναλογεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου (παρ.11 αρθρ.39 Ν.4387/2016).

3η Ενότητα
Στην τελευταία ενότητα του εντύπου απεικονίζονται στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών (ταυτότητα πληρωμής, Bar code και QR code).
Για τους ασφαλισμένους που έχουν ενεργή ανάθεση πάγιας εντολής για την εξόφληση των εισφορών, εμφανίζεται το πιο κάτω Μήνυμα για την καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης λογαριασμού στην Τράπεζα της επιλογής τους.
Μήνυμα: «Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας (πάγια εντολή)»
Στο πίσω μέρος του εντύπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες του Ειδοποιητηρίου καθώς και διευκρινίσεις για τους τρόπους πληρωμής,
Ενημερωτικό Σημείωμα
Κατά την πρώτη αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής αποστέλλεται συνημμένα ενημερωτική επιστολή προς τους ασφαλισμένους, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών (συν).

ii. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, οι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

Για την είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών taxis net και του ΑΜΚΑ.

Μετά την είσοδο παρέχονται σύντομες πληροφορίες, με τον γενικό τίτλο «με μια ματιά…», για την Ασφαλιστική Ικανότητα και τις Οικονομικές Εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από 1.1.2017.

Από μενού εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλ. Υπηρεσίες» παρέχεται λίστα με τις Υπηρεσίες.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής είναι διαθέσιμες οι εξής:

> Ατομικά Στοιχεία
Απεικονίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα στοιχεία κατοικίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο του Οργανισμού.
> Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης
Συνοπτική απεικόνιση ιστορικού ασφάλισης (Φορέας, έναρξη, λήξη κλπ)
> Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
– Το ιστορικό οφειλών από 1.1.2017
– Αντίγραφο της Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών
– Πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης
– Σύντομη πληροφόρηση για το ποσό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών έως 31.12.2016 και τον Φορέα προέλευσης.

Άμεσα θα είναι διαθέσιμη και η πληροφόρηση του ασφαλισμένου για την ενεργοποίηση της ανάθεσης άμεσης χρέωσης λογαριασμού (πάγια εντολή) στην Τράπεζα της επιλογής του ενώ δρομολογείται η ανάρτηση του ασφαλιστικού ιστορικού και η χορήγηση της σχετικής πρόσβασης.

Τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, θα αναρτώνται κάθε μήνα και θα είναι διαθέσιμα για εκτύπωση.

Β. Κωδικός Εντολής Πληρωμής

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ ΑΕ, υιοθέτησε διακριτό κωδικό εντολής είσπραξης ο οποίος αποτελεί νέο πρότυπο κωδικοποίησης και τιτλοφορείται «RF creditor reference”. Ο νέος κωδικός έχει αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα ως μέρος της διαδικασίας τυποποίησης πληρωμών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών (SEPA).
Δομή Κωδικού

Ο νέος κωδικός είναι σταθερού μήκους (25 ψηφία) και αρχίζει με τα γράμματα RF. Οι πρώτοι δέκα (10) χαρακτήρες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Τραπεζικού Συστήματος και οι ακόλουθοι παρέχονται από τον Οργανισμό για την απεικόνιση στοιχείων και τη μοναδικοποίηση της πληρωμής. Αναλυτικά θα περιλαμβάνει:

Ονομασία Πλήθος χαρακτήρων Περιγραφή
RF 2 Σταθερά γράμματα που προκύπτουν από τη σύντμηση της λέξης Reference
Ψηφία Ελέγχου 2 Διπλό ψηφίο ελέγχου για ελαχιστοποίηση σφαλμάτων
Κωδικός Οργανισμού 5 Κωδικός ΕΦΚΑ
Τρόπος πληρωμής ή ψηφίο ελέγχου 1 Προσδιορίζει τον τρόπο πληρωμής ως προς το έλεγχο ή όχι του ποσού
00 2 Χαρακτήρες για να συμπληρωθεί το 25ψηφιο πλήθος χαρακτήρων
ΑΜΚΑ 11 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του μη μισθωτού
Είδος Οφειλής 2 Προσδιορίζει το έσοδο

Ως «Είδος Οφειλής» νοείται ο τύπος εσόδου που θα εισπραχθεί μέσω του κωδικού (πχ. Τρέχουσες εισφορές, δόσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, πλασματικοί χρόνοι κλπ). Ο κωδικός μοναδικοποιείται ως προς τον τύπο οφειλής και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της.

Κάθε τύπος εσόδου θα συνδέεται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής.

Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 έχει κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 01.

Ο κωδικός παραμένει ίδιος για όλα τα παρεχόμενα προϊόντα των Τραπεζών (ταμειακή συναλλαγή, με χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με άμεση χρέωση λογαριασμού-πάγια εντολή) και των ΕΛΤΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και τη ΔΙΑΣ, έχει μεριμνήσει για την μετάπτωση παγίων εντολών στον νέο κωδικό του Οργανισμού, για ασφαλισμένους που είχαν ενεργή ανάθεση για την εξόφληση τρεχουσών εισφορών. Στο ειδοποιητήριο πληρωμής θα αναγράφεται σχετική ενημέρωση.

Επισημαίνουμε ότι, η εξόφληση οφειλών έως 31.12.2016 θα πραγματοποιείται με τη διαδικασία που ίσχυε σε κάθε εντασσόμενο Φορέα. Για το λόγο αυτό όλοι οι κωδικοί- λογαριασμοί των Φορέων παραμένουν ενεργοί στο Διατραπεζικό Σύστημα μέχρι νεοτέρας.

Παρακαλούμε για την συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για τις νέες υπηρεσίες.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΧΡ.ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image