Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ.

Από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 03/09/2014

Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής:

Από 01-03-2013 κάθε εργοδότης (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που απασχολεί  εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Οι όροι και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής περιγράφονται στην ΥΑ 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013)
Για τον ΟΑΕΔ υποβάλλονται τα έντυπα:
• Ε3. Αναγγελία πρόσληψης
• Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
• Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς  προειδοποίηση)
• Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/
Σχετικός σύνδεσμος διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

Η είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται με καταχώρηση του ονόματος και κωδικού χρήστη που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για λόγους τακτικής συντήρησης, θα διακόπτει τις υπηρεσίες του ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-21:00.

 Προθεσμία υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ:

Ε3 (και Ε4-συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού για νέες προσλήψεις): το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 και Ε4 εντός (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ε5, Ε6, Ε7: (8) ημέρες από την κοινοποίηση στον εργαζόμενο

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη:

Σ.ΕΠ.Ε ΤΗΛ : 210-52.89.281 (Έντυπα Ε4,Ε8,Ε9)

Ο.Α.Ε.Δ ΤΗΛ. : 210-99.89.102 -Τηλεφωνικό κέντρο 5 γραμμών (2109989087, 2109989014, 2109989751, 2109989017, 2109989348 )-(Έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7)

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image