Η αμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και νέου έτους & των τριών (14,21,28) Κυριακών λειτουργίας των καταστημάτων τον Δεκέμβριο του 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 επιτρέπεται η λειτουργία των πάσης φύσεως καταστημάτων κατά τις 2 Κυριακές που προηγούνται της ημέρας των Χριστουγέννων, που εφέτος συμπίπτουν με τις 14 και 21 Δεκεμβρίου, επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο ορίζεται πέραν των δύο (2) αυτών Κυριακών και η τελευταία Κυριακή του έτους που φέτος συμπίπτει με την 28 Δεκεμβρίου 2014.

Όσοι επομένως εργοδότες αποφασίσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους κατά τις Κυριακές αυτές και απασχολήσουν το προσωπικό τους πάνω από 5 ώρες σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, οφείλουν να τους χορηγήσουν , εκτός της προσαύξησης του 75%, και αναπληρωματική ανάπαυση σε μία εργάσιμη ημέρα της επομένης εβδομάδας.

Η ημέρα της αναπληρωματικής ανάπαυσης των εργαζομένων για την εργασία τους της 14ης Δεκεμβρίου θα γνωστοποιηθεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 14/12/2014 με το συμπληρωματικό έντυπο Ε4.

Η δεύτερη ημέρα ανάπαυσης, για την εργασίας τους της 21/12/2014 η οποία θα γνωστοποιηθεί στο ΣΕΠΕ σύμφωνα με τα παραπάνω ενώ η τρίτη σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. 750/71 (τελευταία Κυριακή του έτους) θα καθοριστεί από τον εργοδότη και θα χορηγηθεί μέσα στον επόμενο μήνα Ιανουάριο και θα γνωστοποιηθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. με τον ίδιο όπως παραπάνω ηλεκτρονικό τρόπο.

Εκτός από τις τρεις αυτές Κυριακές τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά κατά μεν την 25η Δεκεμβρίου σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά δε τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων σύμφωνα με τα κατά τόπους Διατάγματα που καθιερώνουν την ημέρα αυτή ως αργία.

Η 1η ημέρα του έτους και η ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6-1-2015) παρότι δεν ορίζονται από το νόμο ως ημέρες αργίας, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά είτε κατ΄ έθιμο, είτε σε εκτέλεση τοπικής ισχύος Διατάγματος.

Αμοιβή εργαζομένων

α) Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα ή παράνομα κατά τις Κυριακές 14, 21, 28 /12-2014 και κατά την 25η Δεκεμβρίου θα λάβουν την προσαύξηση του 75% του νομίμου ημερομισθίου τους και αν δεν τους χορηγηθεί ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης θα τους χορηγηθεί και το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα εργασθούν κατά την 25η Δεκεμβρίου θα λάβουν απλό το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Αν όμως εργασθούν νόμιμα ή παράνομα θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν για τον μήνα Δεκέμβριο ολόκληρο το μισθό τους χωρίς περικοπές καίτοι δεν εργάσθηκαν κατά την 25-12-2014.

β) Ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Ως προς την ασφάλιση των μισθωτών που θα απασχοληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν τα εξής:

1. Για όσους απασχοληθούν κατά τις Κυριακές 14, 21, 28 /12/2014), εφόσον δεν τους χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, οι ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αυξηθούν κατά τρεις ημέρες ανεξαρτήτως αν οι μισθωτοί αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

2. Αν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, τότε οι ημέρες ασφάλισης παραμένουν 25 για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή 26 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

γ) Ώρες εργασίας

Οι ώρες εργασίας τις ημέρας αυτές (14, 21, 28/12/2014) για όσους απασχοληθούν με πλήρες ωράριο μπορούν να φθάσουν νόμιμα μέχρι τις 8 ώρες μα καταβολή 8 ωρομισθίων και όχι απλά ένα (1) ημερομίσθιο.

δ) Για όλες τις ημέρες εορτών της περιόδου Χριστουγέννων – νέου έτους, είναι υποχρεωτική μόνο η 25η Δεκεμβρίου, εκτός εάν με βάση όρου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπάγεται ο κάθε μισθωτός, προβλέπονται και άλλες ημέρες αργίας κατά την περίοδο αυτή.

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image