Η ΕΚΤ διακόπτει την παραγωγή και την έκδοση του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ το οποίο όμως ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και θα διατηρήσει την αξία του για πάντα.

04/05/2016

● Η ΕΚΤ αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή και την έκδοση του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ.
● Η σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη» δεν θα περιλαμβάνει το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ.
● Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ εξακολουθεί να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και θα διατηρήσει την αξία του για πάντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ολοκλήρωσε σήμερα την επανεξέταση των ονομαστικών αξιών της σειράς «Ευρώπη». Αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να μην το συμπεριλάβει στη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη», λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες ότι το εν λόγω τραπεζογραμμάτιο θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες. Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα σταματήσει να εκδίδεται κατά το τέλος του 2018, όταν προγραμματίζεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Οι άλλες ονομαστικές αξίες – από 5 έως 200 ευρώ – θα διατηρηθούν.

Λόγω του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της ευρύτατης εμπιστοσύνης στα τραπεζογραμμάτιά του, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα εξακολουθήσει να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και μπορεί συνεπώς να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας. Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, θα λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπόλοιπες ονομαστικές αξίες θα είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποσότητα.

Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ, όπως και οι άλλες ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ, θα διατηρήσει την αξία του για πάντα και θα μπορεί να ανταλλάσσεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

Σημειώσεις:
Η σειρά «Ευρώπη» είναι η δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, η οποία τίθεται σε κυκλοφορία σταδιακά. Η αρχή έγινε με το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ το 2013 και ακολούθησαν τα τραπεζογραμμάτια των 10 ευρώ και των 20 ευρώ το 2014 και το 2015 αντιστοίχως.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαικής κεντρικής Τράπεζας.

ECB ends production and issuance of €500 banknote
4 May 2016
• ECB has decided to discontinue production and issuance of €500 banknote
• Europa series of euro banknotes will not include the €500
• €500 banknote remains legal tender and will always retain its value
Today the Governing Council of the European Central Bank (ECB) concluded a review of the denominational structure of the Europa series. It has decided to permanently stop producing the €500 banknote and to exclude it from the Europa series, taking into account concerns that this banknote could facilitate illicit activities. The issuance of the €500 will be stopped around the end of 2018, when the €100 and €200 banknotes of the Europa series are planned to be introduced. The other denominations – from €5 to €200 – will remain in place.
In view of the international role of the euro and the widespread trust in its banknotes, the €500 will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value. The Eurosystem, which comprises the ECB and the euro area national central banks, will take steps to ensure that the remaining denominations are available in sufficient quantities.
The €500 banknote, like the other denominations of euro banknotes, will always retain its value and can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time.
For media queries, please contact William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.
Notes:
The Europa series is the second series of euro banknotes, which is being introduced gradually, starting with the €5 in 2013 and followed by the €10 and €20 in 2014 and 2015, respectively.

http://taxheaven.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image