ΙΚΑ – αλλαγές στις ρυθμίσεις που ήδη έγιναν (από το 3ο Μνημόνιο)-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/07.10.2015 (Αρ. Πρωτ. Γ36/02/313) Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32).

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/07.10.2015 (Αρ. Πρωτ. Γ36/02/313)
Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Ι Κ Α – Ε Τ Α Μ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα

Τηλέφωνα 210.52.15.264-265

FAX 210.52.23.228

E-mail asfika@ika.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

TMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση Πειραιώς 28,104 37, Αθήνα

Τηλέφωνα 210.52.91.769-770

FAX 210.52.91.735

Ε-mail diakanonismos@keao.gov.gr

Αθήνα, 07/10/2015ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/313

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

– Α’ Αθηνών

– Β’ Αθηνών

– Πειραιά

– Θεσσαλονίκης

2. Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ταμειακές Υπηρεσίες &

Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32).

ΣΧΕΤ.: 1. Οι υπ’ αρ. 61/2014, 14/2015, 21/2015 και 24/2015 κοινές εγκύκλιοι των υπηρεσιών μας.

2. Οι υπ’ αρ. 37/2013, 48/2013, 50/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΦΕΚ 107/τ. Α’/09-05-2013) άρθρο 1, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013

Σύμφωνα με το εδάφιο 1.β της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 καταργείται η περίπτωση γ’ της παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΑ. 1, παράγραφος ΙΑ., του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 η οποία όριζε το επιτόκιο επιβάρυνσης της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση από 01/01/2013.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 η παράγραφος 7 του άρθρου πρώτου, της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 οι διατάξεις των οποίων προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό στα εδάφια (ββ’) και (γγ’) της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107, Α’) για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης προβλέπεται η προσκόμιση από τον οφειλέτη βεβαίωσης από ανεξάρτητο φορέα, η προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθώς και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και η παροχή εγγύησης ή εμπράγματων εξασφαλίσεων βιωσιμότητας του διακανονισμού.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αναστέλλεται η προσκόμιση των προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλεται η υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο 37/2013 της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της προστιθέμενης παρ. 8 το προβλεπόμενο στο εδ. (γ) της περ. 6 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, υπολογίζεται πλέον με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως αντί των 800 μονάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν. 4152/2013, της παρ. ΙΑ, της υποπαρ. ΙΑ. 1 τροποποιήθηκε το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/31-10-2014)

Με την ως άνω αναφερόμενη παράγραφο στο άρθρο 54 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύει προστέθηκαν οι παράγραφοι 20 και 21 στις οποίες ορίζονται τα εξής:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Η παρούσα διάταξη θα έχει εφαρμογή μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου στις υπολειπόμενες ανεξόφλητες δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων του Ν. 4305/2014 με αναπροσαρμογή του επιτοκίου από 4,56% που επιβαρυνόταν ετησίως η κύρια οφειλή σε επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο, σήμερα 5,05% ετησίως (0,421% μηνιαίως).

Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν.4305/2014 θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

2. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 21, που προστέθηκε με το εν λόγω άρθρο, παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα μετά από έλεγχο και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση οι διατάξεις της οποίας θα σας κοινοποιηθούν με την έκδοση της.

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α’/21-03-2015)

Με την ως άνω αναφερόμενη παράγραφο, η παράγραφος 17 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 αναριθμήθηκε σε 19 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 17 και 18, οι διατάξεις των οποίων προβλέπουν:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αντικαθίσταται το προβλεπόμενο στην παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή, από 3% ετησίως (0,25% μηνιαίως), με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Η ισχύς του νέου επιτοκίου άρχει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σήμερα το εν λόγω επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% ετησίως (0,421 % μηνιαίως).

Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 14/10/2015, στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

· Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του Ν. 4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

· Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000€.

2. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 18, που προστέθηκε με το εν λόγω άρθρο, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της ρύθμισης, εάν προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να πληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα σας δοθούν νεότερες οδηγίες μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α.α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image