ΙΚΑ: Νέες οδηγίες για την καταβολή τρεχουσών εισφορών από 05/09/2016 μέσω ΔΙΑΣ

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Συμπληρωματικές οδηγίες για την ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών (ΤΠΤΕ) δίνει το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ αναφέρει ότι από 05/09/2016, το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ θα δέχεται πληρωμή τρεχουσών εισφορών μόνο με τη χρήση 30ψήφιου κωδικού, που θα ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ).

Όλοι οι απογεγραμμένοι εργοδότες θα αποκτήσουν ΤΠΤΕ, η οποία θα αποδοθεί κεντρικά με δυνατότητα αναζήτησης, μέσω του λογαριασμού χρήστη, στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εμφανές σημείο, με τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Επιπροσθέτως, με το αποδεικτικό παραλαβής της υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο διαδίκτυο, θα ενημερώνονται για την ΤΠΤΕ.

Οι εργοδότες που θα απογράφονται, από την ημερομηνία έναρξής της, στο έντυπο απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ή Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ), θα αναγράφεται και η ΤΠΤΕ. Επιπλέον, στο μητρώο εργοδοτών, μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εμφανίζεται σε ειδικό πεδίο η ΤΠΤΕ. Επισημαίνεται, ότι η ΤΠΤΕ αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εισφορές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχει συνταχθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ).

Η ΤΠΤΕ δεν θα αναφέρει μισθολογική περίοδο και, κατά συνέπεια, η πίστωση στην καρτέλα εργοδότη θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με χρονική περίοδο καταβολής. Υπό αυτήν την έννοια, έγινε η τροποποίηση στην υποβολή του δώρου Χριστουγέννων και δώρου Πάσχα, ώστε η καταβολή (από τον νόμο) να προκύπτει από τον υποβολή (δηλαδή δώρο Χριστουγέννων με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου και δώρο Πάσχα με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Μαΐου). Σε αντίθετη περίπτωση, τα δώρα θα πρέπει να καταβάλλονται με την περίοδο που υποβάλλονται.

Η δυνατότητα πληρωμής με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών (ΓΕΤΕ) από τα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρείται:

– Για τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ και αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για την άμεση ενημέρωση στην καρτέλα του εργοδότη των καταβολών.

– Για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου (πχ διαχείριση κτιρίων, εργοδότη οικοδομοτεχνικών έργων, κ.α.), καθώς δεν ενημερώνονται, μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι χρήστες του. Διευκρινίζεται, ότι η ΤΠΤΕ θα αποδοθεί σε όλους τους εργοδότες και, αν επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθεί μέσω του μητρώου εργοδοτών, ώστε να κάνουν χρήση της ΤΠΤΕ.

  • Διατηρείται η καταβολή των εισφορών στα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προαιρετική ασφάλιση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και ειδικών κατηγοριών, (εκτός ΑΠΔ).

Πηγή: http://www.real.gr/

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image