ΙΚΑ παρέχει την δυνατότητα σε όσους οφείλουν εισφορές και δεν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ΑΠΔ να την υποβάλουν στο Ι.Κ.Α. χωρίς πρόστιμα αλλά με υποχρεώση ρύθμισης (ΙΚΑ αρ.πρ.Ε40/28/21.1.15)

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε40/28/21.1.2015
Υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου

Αθήνα 21/1/2015
Αριθ. Πρωτ.: Ε40/28ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔIΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 2105215242
FAX: 2105223228
e-mail: asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου».

ΣΧΕΤ.: Τα με αριθμ. Ε40/207/2013, Ε40/661/12.11.2013, Ε40/793/23.12.2013, και Ε40/409/2014 Έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με την αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και την εν συνεχεία δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ., απαιτητής μισθολογικής περιόδου, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έκρινε σκόπιμο στους εν λόγω εργοδότες, να δοθεί η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ., απαιτητής μισθολογικής περιόδου, αποκλειστικά με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ως εκ τούτου για όλους τους εργοδότες για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ελέγχου της έδρας τους, όλες τις Α.Π.Δ. απαιτητών μισθολογικών περιόδων χωρίς την επιβολή κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των ΠΕΠΕΕ για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.). 

Για την παραλαβή των Α.Π.Δ. απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

– Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων, περιουσιολογίου της επιχείρησης και των Υπευθύνων (τελευταίο υποβληθέν).

Έντυπο Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος).

Έντυπο Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση Για Τα Μισθώματα Ακινήτων).

Έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων) από το έτος 2010 και εντεύθεν.

– Έντυπο Ε4 (Πίνακας προσωπικού) από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

β Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (φύλαξης, καθαρισμού κ.λ.π.) πελατολόγιο των δύο τελευταίων ετών.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται το πραγματικό της απασχόλησης, ενώ σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος στην έδρα και στα παραρτήματα των εργοδοτών.

Στις περιπτώσεις που από τις Υπηρεσίες εντοπισθούν επιχειρήσεις που υποβάλλουν Α.Π.Δ. το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε νόμιμη απασχόληση και κατ’ επέκταση ασφάλιση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα Ε40/463/6.7.2011 και Ε40/740/23.11.2011 Γεν. Έγγραφα της Διοίκησης.

Επίσης αντίγραφα των προσκομισθέντων στοιχείων (φορολογικά, πελατολόγιο) θα πρέπει να διαβιβαστούν στο αρμόδιο Κ.Ε.Α.Ο για ενέργειές τους.

Διευκρινίζεται ότι:

α) για τους ως άνω εργοδότες δεν θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής; Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου εάν δεν υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης.

β) Η ρύθμιση της οφειλής μπορεί να γίνει με βάση τον πίνακα χρεών και πριν ακόμα καταλογιστούν οι εισφορές από την Α.Π.Δ. που υποβάλλεται με ψηφιακό μέσο.

Τέλος το εν λόγω μέτρο, αφορά όλους τους εργοδότες για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, η απασχόλησή τους ανταποκρίνεται σε πραγματική και σε καμία άλλη περίπτωση (εικονική ασφάλιση, δόλια κ.λπ.).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκαταστημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image