ΙΚΑ ρύθμιση οφειλών που είναι ληξιπρόθεσμες από 1/4 και μετά (Μάρτιος-15) με αίτηση έως 2/6/2015

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/02/119/6.5.2015
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Αθήνα, 06/05/2015
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Δ./νση:Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα
Τηλέφωνο:210.52.15.264, 265
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση:Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο:210.52.91.767, 772

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 14/15 και εγκύκλιο 21/15

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και μετά από σχετικές διευκρινήσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε ότι η παράταση υποβολής αιτήσεων ρύθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4324/2015 για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4321/2015, ισχύει για όλους τους οφειλέτες, αδιακρίτως νομικής μορφής.

Επομένως και οι οφειλέτες που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ισχύουσα ρύθμιση έως 02/06/2015 και να ρυθμίσουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/4/2015 .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image