Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2011 και παλαιότερες

Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος – Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Μη μισθωτοί, Επαγγελματίες

1. Φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2010 και μετά.

Με το ν. 3842/23-4-2010, ορίζεται ενιαία κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων αλλά και μη μισθωτών, επαγγελματιών. Η κλίμακα αυτή έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2010 και μετά.

Κλιμάκιο εισοδήματος (€) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (€) Συνολο εισοδήματος (€) Σύνολο φόρου (€)
         
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
20.000 38 7.600 60.000 15.600
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45      

2. Φορολογικές κλίμακες για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2007, 2008 και 2009. Επισημάνσεις.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του ΚΦΕ όπως ίσχυσαν με το άρθρο 1§3 του ν. 3522/2006 οι φορολογικές κλίμακες (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ που ίσχυουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2007, 2008 και 2009 είχαν ως εξής:

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ για το 2009  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
12.000 0 0 12.000 0  
18.000 25 4.500 30.000 4.500  
45.000 35 15.750 75.000 20.250  
άνω 75.000 40        
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για το 2009  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
10.500 0 0 10.500 0  
1.500 15 225 12.000 225  
18.000 25 4.500 30.000 4.725  
45.000 35 15.750 75.000 20.475  
άνω 75.000 40        

 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ για το 2008  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
12.000 0 0 12.000 0  
18.000 27 4.860 30.000 4.860  
45.000 37 16.650 75.000 21.510  
άνω 75.000 40        
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για το 2008  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
10.500 0 0 10.500 0  
1.500 15 225 12.000 225  
18.000 27 4.860 30.000 5.085  
45.000 37 16.650 75.000 21.735  
άνω 75.000 40        

 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ για το 2007  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
12.000 0 0 12.000 0  
18.000 29 5.220 30.000 5.220  
45.000 39 17.550 75.000 22.770  
άνω 75.000 40        
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για το 2007  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
10.500 0 0 10.500 0  
1.500 15 225 12.000 225  
18.000 29 5.220 30.000 5.445  
45.000 39 17.550 75.000 22.995  
άνω 75.000 40        

Σημειώσεις:

Με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του ΚΦΕ όπως ίσχυσαν με το άρθρο 1§2 του ν. 3522/2006 από 1.1.2007 επήλθαν οι εξής μεταβολές.

α. Αύξηθηκε το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας από 1.1.2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.

β. Αύξηθηκε το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας από 1.1.2007 για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) από 9.500 ευρώ σε 10.500 ευρώ.

γ. Διεύρυνθηκε το κλιμάκιο εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ίσχυε) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007, σε 27% για το έτος 2008 και σε 25% για το έτος 2009.

δ. Μειώθηκε ο συντελεστής 40%, για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα.

ε. Διατηρήθηκε ο συντελεστής 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

Οι φορολογικές κλίμακες για εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2007, 2008 και 2009 παρουσιάζονται στο επόμενο θέμα.

2. Φορολογικές κλίμακες για εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2007, 2008 και 2009

3. Αύξηση για παιδιά του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας α’ (μισθωτών – συνταξιούχων) και της κλίμακας β’ (μη μισθωτών – επαγγελματιών).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§2 του ΚΦΕ από 1.1.2003 για το φορολογούμενο που φορολογείται με την κλίμακα (α), το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυτής αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ αν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τρία που τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω αφορολόγητα ποσά για τα παιδιά προσαυξάνουν και την φορολογική κλίμακα (β) (μη μισθωτών – επαγγελματιών).

Παράδειγμα

α) Εάν ο φορολογούμενος έχει δύο τέκνα, το αφορολόγητο ποσό για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2008 γίνεται 14.000 ευρώ εάν είναι μισθωτός και 12.500 ευρώ εάν είναι μη μισθωτός – επαγγελματίας που φορολογείται χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή 10% στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Οι φορολογικές κλίμακες διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΤΟ 2008

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (με δύο τέκνα)
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ)   (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
14.000 0 0 14.000 0
16.000 27 4.320 30.000 4.320
45.000 37 16.650 75.000 20.970
άνω 75.000 40      
         
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (με δύο τέκνα)
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ)   (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
12.500 0 0 12.500 0
17.500 27 4.725 30.000 4.725
45.000 37 16.650 75.000 21.375
άνω 75.000 40      

β)Εάν ο φορολογούμενος έχει τρία τέκνα, το αφορολόγητο ποσό γίνεται 22.000 ευρώ εάν είναι μισθωτός και 20.500 ευρώ εάν είναι επαγγελματίας.

γ) Εάν ο φορολογούμενος έχει πέντε τέκνα, το αφορολόγητο ποσό γίνεται 24.000 ευρώ εάν είναι μισθωτός και 22.500 ευρώ εάν είναι επαγγελματίας.

3. Κλίμακες φορολογίας για το από τα έτη 2005 και 2006 (εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2006).

Με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Ε. (όπως ίσχυσε με το άρθρο 1§1 του ν. 3296/2004 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι 31.12.2006) το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (α) αυξήθηκε από 10.000 ευρώ σε 11.000 ευρώ ενώ το δεύτερο κλιμάκιο αυτής μειώθηκε από 3.400 ευρώ σε 2.000 ευρώ.

Επίσης, το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (β) αυξήθηκε από 8.400 ευρώ σε 9.500 ευρώ ενώ το δεύτερο κλιμάκιο αυτής μειώθηκε από 5.000 ευρώ σε 3.500 ευρώ.

Οι κλίμακες που ίσχυσαν είχαν ως εξής:

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2005-2006  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
11.000 0 0 11.000 0  
2.000 15 300 13.000 300  
10.000 30 3.000 23.000 3.300  
Yπερβάλλον 40        
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2005-2006  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
9.500 0 0 9.500 0  
3.500 15 525 13.000 525  
10.000 30 3.000 23.000 3.525  
Yπερβάλλον 40        
           

Η διαφορά του αφορολόγητου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) και του αντίστοιχου κλιμακίου της κλίμακας (β) προσδιορίζεται στα 1.500 ευρώ (11.000 – 9.500). Εάν ο φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κάτω από 1.500 ευρώ και έχει βέβαια και εισοδήματα από άλλες πηγές, το αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (α) μειώνεται κατά ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού των 1.500 ευρώ και του ποσού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και παράλληλα αυξάνεται ισόποσα το ποσό του δεύτερου κλιμακίου.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 1.000 ευρώ και από άλλες πηγές 15.000 ευρώ, σύνολο εισοδήματος 16.000 ευρώ, τότε το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας των μισθωτών γίνεται: 11000 – 500 (1500 – 1000 = 500) = 10.500 ευρώ, οπότε η κλίμακα μισθωτών, με την οποία θα φορολογηθεί ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
10.500 0 0 10.500 0
2.500 15 375 13.000 375
10.000 30 3.000 23.000 3.375
Yπερβάλλον 40      

Τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2005 μέχρι 31.12.2006. (Σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1016/7.2.2005).

4. Κλίμακες φορολογίας για τα έτη 2003 και 2004 (από 1.1.2003 έως 31.12.2004).

Από 1.1.2003 έως 31.12.2004 αντικαταστάθηκε η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από δύο κλίμακες, μία για τους μισθωτούς και συνταξιούχους και μία για τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Οι κλίμακες έχουν ως εξής:

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2003 – 2004  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
10.000 0 0 10.000 0  
3.400 15 510 13.400 510  
10.000 30 3.000 23.400 3.510  
Yπερβάλλον 40        
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2003 – 2004  
 
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο  
Εισοδήματος Φόρου  
8.400 0 0 8.400 0  
5.000 15 750 13.400 750  
10.000 30 3.000 23.400 3.750  
Yπερβάλλον 40        
           

Στις κλίμακες αυτές έχουν περιοριστεί τα κλιμάκια από πέντε σε τέσσερα, δηλαδή έχει απαλειφθεί το δεύτερο κλιμάκιο της προϊσχύσασας κλίμακας που είχε συντελεστή 5%. Επίσης έχει αυξηθεί το πρώτο κλιμάκιο, από 7.400 ευρώ σε 8.400 ευρώ στην κλίμακα των μη μισθωτών και σε 10.000 ευρώ στην κλίμακα των μισθωτών.

Η διαφορά στα αφορολόγητα ποσά εισοδήματος των δύο κλιμάκων είναι 1.600 ευρώ (10.000 – 8.400). (Εγκ. ΠΟΛ. 1038/5.3.2003).

Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2003 έως 31.12.2004 εάν ο φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κάτω από 1.600 ευρώ, και έχει βέβαια και εισοδήματα από άλλες πηγές, το αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (α) μειώνεται κατά ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού των 1.600 ευρώ και του ποσού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και παράλληλα αυξάνεται ισόποσα το ποσό του δεύτερου κλιμακίου.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 800 ευρώ και από άλλες πηγές 11.000 ευρώ, σύνολο εισοδήματος 11.800 ευρώ, τότε το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας των μισθωτών γίνεται: 10.000 – (1.600 – 800 = 800) = 9.200 ευρώ οπότε η κλίμακα μισθωτών διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
9.200 0 0 9.200 0
4.200 15 630 13.400 630
10.000 30 3.000 23.400 3.630
Yπερβάλλον 40      

5. Kλίμακα φορολογίας για το έτος 2002 (εισοδήματα χρήσης 1.1.2002 – 31.12.2002) σε ευρώ. Άρθρο 13§1 ν. 2992/2002 (ΦEK A’ 54).

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
7.400 0 0 7.400 0
1.000 5 50 8.400 50
5.000 15 750 13.400 800
10.000 30 3.000 23.400 3.800
Yπερβάλλον 40      

Άρθρο 13§2 ν. 2992/2002: Ειδικά με φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς και συντάξεις το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.

Mε αυτή τη φορολογική κλίμακα, σύμφωνα με παράγρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου 2992/2002, υπολογίζεται ο φόρος στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από το οικον. έτος 2003 (εισοδήματα χρήσης 1/1 – 31/12/2002).

6. Kλίμακα φορολογίας για το έτος 2001 (εισοδήματα χρήσης 1.1.2001 – 31.12.2001). Άρθρο 3§10 ν. 2873/2000 (ΦEK A’ 285/28.12.2000).

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.100.000 0 0 2.100.000 0
746.000 5 37.300 2.846.000 37.300
1.706.000 15 255.900 4.552.000 293.200
3.407.000 30 1.022.100 7.959.000 1.315.300
9.088.000 40 3.635.200 17.047.000 4.950.500
Yπερβάλλον 42,5      

Mε αυτή τη φορολογική κλίμακα, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ του άρθρου 50 του νόμου 2873/2000, υπολογίζεται ο φόρος στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από το οικον. έτος 2002 (εισοδήματα χρήσης 1/1 – 31/12/2001) και μετά. Σημειώνεται ότι για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους το πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας αυξάνει κατά 300.000 δρχ. στο ποσό των 2.400.000 δρχ. με ισόποση μείωση του δεύτερου κλιμακίου της ίδιας κλίμακας, το οποίο ύστερα από αυτή μένει στο ποσό των 446.000 δρχ.

7. Kλίμακα φορολογίας για το έτος 2000 (εισοδήματα χρήσης 1.1.2000 – 31.12.2000). Άρθρο 2§3 ν. 2753/1999 (ΦEK A’ 249/1999).

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.000.000 0 0 2.000.000 0
710.000 5 35.500 2.710.000 35.500
1.625.000 15 243.750 4.335.000 279.250
3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.252.750
8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.714.750
Yπερβάλλον 45      

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image