Μέχρι 30/3/2015 τα Υπουργεία και οι Φορείς της Κυβέρνησης πρέπει να στείλουν στοιχεία για την “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019”

Αριθ. πρωτ.: 2/16590/ΔΠΔΣΜ/6.3.2015
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Αριθ. πρωτ.: 2/16590/ΔΠΔΣΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Παν/μίου 37
10165 Αθήνα
Τηλέφωνα:210 33 38 474
210 33 38 384
210 33 38 374
210 33 38
210 210 33 38 353

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

Α. Γενικά

Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ143Α’) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας προβλέπει μεταξύ άλλων στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ περιέχει τους προϋπολογισμούς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν εστιάζει μόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το ΜΠΔΣ 2016-2019 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2013-2014), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (20ΐ6) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2017-2019).

Για την κατάρτισή του απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή όλων των Υπουργείων και ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού αυτοί είναι οι αρμόδιοι φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν την όλη εθνική προσπάθεια, όπως αυτή αντανακλάται στις επί μέρους δεσμεύσεις του ΜΠΔΣ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων.

Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2016-2019, δεδομένου ότι πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που συμπίπτει με την έναρξη μιας νέας κυβερνητικής θητείας διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα ΜΠΔΣ ως προς το εξής:

Με τις οροφές δαπανών που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο δίνεται στα Υπουργεία το πλαίσιο του βασικού σεναρίου και αναμένεται από τα ίδια να αποστείλουν στο ΓΛΚ τις ποσοτικοποιημένες προβλέψεις τους για τις νέες πολιτικές – δράσεις – προτεραιότητες των επόμενων ετών, που αποτυπώνουν τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις που θα προέλθουν ενόψει των νέων στόχων που τίθενται στο πλαίσιο των κρατικών προϋπολογισμών.

Β. Η συμβολή των φορέων στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2016-2019

Ι. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, σε πρώτη φάση οι φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – εποπτευόμενοι φορείς, ΑΔΑ) καλούνται να εξειδικεύσουν καταρχάς το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2017-2019).

Ως ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ορίζεται η διενέργεια προβλέψεων εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2015-2019, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

α. Τις ενδεικτικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός κ.λπ.) όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ενδεχόμενο επικαιροποίησής τους θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, και

β. Τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Επομένως, το σενάριο βάσης είναι η προβολή της εξέλιξης των δημοσιονομικών μεγεθών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, κάτω από συγκεκριμένες μακροοικονομικές υποθέσεις για τη συνολική επίδοση της οικονομίας, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές, πέραν εκείνων που είχαν ήδη νομοθετηθεί μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2014.

Η έγκαιρη και συνεπής κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου τόσο σε επίπεδο Υπουργείου, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων θα γίνει με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και ακριβές και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.

ΙΙ. ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το δεύτερο τμήμα πληροφόρησης που αναμένεται από τα Υπουργεία είναι οι προβλέψεις τους για τις νέες πολιτικές που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για τα επόμενα έτη και η δημοσιονομική επίπτωση αυτών κατ’ έτος.

Γ. Η τεχνική κατάρτισης του Βασικού Σεναρίου

Από τεχνικής πλευράς η κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου θα γίνει από τον κάθε φορέα, ως εξής:

Βήμα 1ο: Έτος βάσης για τη διενέργεια προβλέψεων

Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων – εξόδων στο διάστημα 2015-2019, θα ληφθούν υπόψη τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του 2014. Ειδικά για τους εποπτευόμενους φορείς, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για το κλείσιμο του 2014 θα είναι αυτά που πρόκειται να κοινοποιηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής στοιχείων για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).

Βήμα 2ο: Μακροοικονομικές προβλέψεις

Κατά το μέρος που κάποια από τα στοιχεία των εσόδων-εξόδων των εποπτευόμενων φορέων για την περίοδο 20ΐ 5-2019, όπως έχουν προκύψει από το Βήμα 1, εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, ώστε να ενσωματώσουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις για το διάστημα 2015-2019 (π.χ. αν κάποια από τα λοιπά έξοδα, δηλαδή προμήθειες, καύσιμα κ.λπ., συνδέονται με τον πληθωρισμό, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, αν κάποια από τα λοιπά έσοδα συνδέονται με τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας ή τη συνολική ζήτηση, θα γίνει ανάλογη προβολή βάσει των προβλέψεων μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ ή της συνολικής ζήτησης κ.λπ.).

1. Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)

Οι οροφές δαπανών για τον Κεντρικό Φορέα/Υπουργείο σας για το 2015 καθορίζονται από τον Προϋπολογισμό του 2015. Για τα επόμενα χρόνια 2016-19 σας αποστέλλονται με την παρούσα εγκύκλιο οι οροφές δαπανών, όπως έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, με βάση όσα μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί και αποτελούν το λεγόμενο “βασικό σενάριο”, με την ενσωμάτωση των επιπτώσεων των μέχρι τώρα ισχυουσών δημοσιονομικών παρεμβάσεων ανά έτος (Πίνακας 1 Παραρτήματος).

Στις προαναφερόμενες οροφές περιλαμβάνονται και οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες αποτελούν ειδικούς φορείς των αντίστοιχων Υπουργείων.

Σημειώνεται ότι στον Πίνακα 1, δεν έχουν περιληφθεί για την περίοδο 2016-2019 οι οροφές δαπανών του ΠΔΕ. Οι ΓΔΟΥ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον προσδιορισμό τους.

Συνεπώς, αφού ληφθούν υπόψη και τα ανώτατα όρια δαπανών της προηγούμενης παραγράφου, το Υπουργείο σας, δεν θα προβεί σε προβλέψεις για τη συνολική ετήσια δαπάνη της περιόδου 2015-2019, παρά μόνο για την εσωτερική κατανομή της κάθε ετήσιας δαπάνης, σύμφωνα με τους Πίνακες 3 και 4 του Παραρτήματος, για τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στον πίνακα 4 (στοιχεία ΠΔΕ), θα αποτυπώνονται οι καλύτερες δυνατές προβλέψεις, κατ’ έτος, για τα ποσά του προϋπολογισμού του ΠΔΕ που αναμένεται να κατανεμηθούν από το Υπουργείο σε νομικά πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης, σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτά που αναμένεται να διατεθούν απευθείας από το Υπουργείο.

Ιδανικά, σε ό,τι αφορά τους φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, θα βοηθούσε η αποτύπωση των κατανομών διακεκριμένα ανά νομικό πρόσωπο. Στις περιπτώσεις Υπουργείων που εποπτεύουν μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων και δεν είναι εφικτή η διακεκριμένη αποτύπωση μπορεί να γίνει ομαδοποίηση (πχ Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίων). Σε κάθε περίπτωση, τα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου που απορροφούν σημαντικά κονδύλια από τον συνολικό προϋπολογισμό του ΠΔΕ πρέπει να αποτυπώνονται διακεκριμένα στον πίνακα.

Σημείωση: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το Ν. 4270/2014 αμέσως μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ, οι οροφές για τα δύο πρώτα έτη του ΜΠΔΣ θεωρούνται δεσμευτικές για την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού των ετών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2016-2019, οι οροφές δαπανών του 2017 (σαν δεύτερο έτος) θα είναι δεσμευτικές για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2017, η οποία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2016 από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων/αποδιδόμενων πόρων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία στους φορείο τους, αφού βάσει αυτών, οι εποπτευόμενοι φορείς συντάσσουν τις προβλέψεις τους (Προϋπολογισμό και ΜΠΔΣ). Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι οι προβλέψεις των Υπουργείων διαφέρουν, σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικά, από τα τελικά ποσά που δίνονται στους φορείο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εκτέλεση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. Ένας βασικός έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται από τις ΓΔΟΥ των Υπουργείων είναι κατά πόσο το άθροισμα των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Π/Υ και το ΠΔΕ, όλων των φορέων του Υπουργείου, ισούται με την αντίστοιχη δαπάνη του Υπουργείου (ή είναι μεγαλύτερο από αυτήν, μόνο για την περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερα του ενός Υπουργεία). Είναι προφανές ότι για να αποφευχθούν παρόμοιες στρεβλώσεις απαιτείται προγραμματισμός και στενή συνεργασία μεταξύ των ΓΔΟΥ και των εποπτευόμενων φορέων.

Οι συμπληρωμένοι Πίνακες 3 και 4 του Υπουργείου θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ.

2. Εποπτευόμενοι φορείς

2.1. ΑΔΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (πλην του ΑΚΑΓΕ και των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ)

Ο υποτομέας των Νομικών Προσώπων, ο οποίος αριθμεί σε εκατοντάδες φορείς, αποτελείται από το σύνολο των νομικών προσώπων εντός Γενικής Κυβέρνησης, πλην του ΑΚΑΓΕ και των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ (που παρακολουθούνται διακριτά) και εποπτεύονται από τα Υπουργεία, ή αποτελούν Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΑΔΑ) με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα (που δεν αποτελούν ειδικούς φορείς Υπουργείων). Στα προηγούμενα ΜΠΔΣ, ο υποτομέας αυτός αποτελούσε πηγή σημαντικών αποκλίσεων από τον εκτιμώμενο αρχικό στόχο. Το τελευταίο διάστημα, με τη συμβολή και τη συνεργασία των ΓΔΟΥ των Υπουργείων έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαδικασίες κατάρτισης και αξιολόγησης των προϋπολογισμών των Νομικών Πρόσωπων εποπτείας τους. Το τελευταίο επικαιροποιημένο μητρώο των φορέων που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο σύνδεσμο.

Για την παραγωγή αξιόπιστων και συνεκτικών δημοσιονομικών προβλέψεων, στο σωστό χρόνο, είναι εξαιρετικά κρίσιμο οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων να ενημερώσουν εγκαίρως τα Νομικά Πρόσωπα εποπτείας τους, καθώς και τις ΑΔΑ, για την εκτιμώμενη κατανομή των επιχορηγήσεων και αποδιδόμενων πόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) και του Προϋπολογισμού Δημοσιών Επενδύσεων (ΠΔΕ) για κάθε έτος της περιόδου του ΜΠΔΣ.

Τα Νομικά Πρόσωπα, στη συνέχεια, πρέπει εγκαίρως να καταρτίσουν και να υποβάλουν ρεαλιστικές και συνεκτικές δημοσιονομικές προβλέψεις στις ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, με προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών και εξέταση της δυνατότητας αύξησης των ιδίων εσόδων τους. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να λάβουν υπόψη τα απολογιστικά τους στοιχεία, το γενικότερο δημοσιονομικό πλαίσιο, τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τις κατευθύνσεις των ΓΔΟΥ του Υπουργείου και τυχόν ιδιαίτερα γεγονότα που αναμένεται ρεαλιστικά να επηρεάσουν το δημοσιονομικό προφίλ του φορέα κατά την περίοδο του ΜΠΔΣ.

Οι υποβληθείσες προτάσεις των φορέων θα αξιολογηθούν εξατομικευμένα (δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους σημαντικούς από πλευράς δημοσιονομικού αποτελέσματος φορείς) από τις ΓΔΟΥ των Υπουργείων τόσο σε ό,τι αφορά την συνεκτικότητά τους, αλλά και την αξιοπιστία τους και εφόσον είναι σύμφωνες με τους δημοσιονομικούς στόχους/πολιτικές του Υπουργείου, αλλά και το γενικότερο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα υποβληθούν στο ΓΛΚ για την τελική αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2015 διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί από ορισμένα Νομικά Πρόσωπα και μάλιστα υποεκτιμημένοι σε όρους δημοσιονομικού αποτελέσματος. Τονίζεται ότι τέτοιες προτάσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές τόσο από τις ΓΔΟΥ των Υπουργείων, όσο και από το ΓΛΚ, γιατί οδηγούν στον προσδιορισμό μη ρεαλιστικού δημοσιονομικού αποτελέσματος και στην επακόλουθη λήψη αποφάσεων πολιτικής που βασίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 45 του ν.4270/2014, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης (θετικής ή αρνητικής) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα κατά την τελευταία χρήση έσοδα ή έξοδα του φορέα, στην έκθεση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα που θα συνοδεύει την πρόταση προβλέψεων κατά την υποβολή της από το φορέα στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου.

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρίες

Οι φορείς που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία οφείλουν να συμπληρώσουν τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος.

Σε γενικές γραμμές, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενός Νομικού Προσώπου που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε δεδουλευμένη βάση είναι το αποτέλεσμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω :

Α) εξαιρεθούν

1. οι αποσβέσεις
2. οι πάσης φύσεως προβλέψεις (πχ αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία)
3. οι ζημιές – κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων (παγίου ή κυκλοφορούντος ενεργητικού)
4. οι τυχόν συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και οι διαφορές αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
5. οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις αποσβεσμένων περιουσιακών στοιχείων
6. οι αναπροσαρμογές αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων

Β) συνυπολογιστούν

1. η καθαρή κτήση (αγορές μείον πωλήσεις σε αξίες κτήσεως) περιουσιακών στοιχείων της ομάδας 1 του ΕΓΛΣ (πλην του λογαριασμού 18 του ΕΓΛΣ).
2. οι αγορές της ομάδας 2 του ΕΓΛΣ.
3. ο εκτιμώμενος φόρος εισοδήματος ή φόρος ακίνητης περιουσίας, καθώς και τα τυχόν μερίσματα που ο φορέας αναμένεται να αποδώσει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, στις γραμμές των επιχορηγήσεων, τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ, πρέπει να καταγράφονται τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν σε κάθε ένα από τα έτη του ΜΠΔΣ. Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων των οργανισμών πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν το μέρος εκείνο των εκτιμώμενων δεδουλευμένων εσόδων που αναμένεται να εισπραχθεί από τον οργανισμό (δηλαδή δεν πρέπει να καταγράφονται έσοδα τα οποία ρεαλιστικά δεν πρόκειται να εισπραχθούν).

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού, οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων.

Τεχνικές παρατηρήσεις

1. Οι εισροές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και ΠΔΕ) που προβλέπει ο φορέας ως έσοδο για κάθε έτος του ΜΠΔΣ πρέπει να ισούνται με το ποσό που εμφανίζει το Υπουργείο ως εκροή για το αντίστοιχο έτος.

2. Στην γραμμή «επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό» καταχωρούνται τόσο η τακτική και η έκτακτη επιχορήγηση, όσο και η τυχόν ειδική επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Επίσης στην ίδια γραμμή καταχωρούνται και οι τυχόν αποδόσεις εσόδων που γίνονται στον οργανισμό μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Τέλος, στην ίδια γραμμή καταχωρούνται από τον φορέα και τα ποσά που τυχόν αναμένεται να εισπράξει μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στην γραμμή «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» καταχωρούνται τα αναμενόμενα ποσά επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ είτε αφορά το εθνικό σκέλος, είτε το συγχρηματοδοτούμενο, ανεξάρτητα αν στα λογιστικά βιβλία του φορέα λογιστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να ισούται με το ποσό που εμφανίζει το Υπουργείο ως εκροή για το αντίστοιχο έτος.

4. Στην γραμμή «επιχορηγήσεις από ΕΕ» καταχωρούνται τα ποσά που ο οργανισμός αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ.

5. Στην γραμμή «Λοιπές Επιχορηγήσεις» καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από τυχόν επιχορηγήσεις άλλων νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης, ή τυχόν άλλες επιχορηγήσεις (που όμως δεν προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ).

6. Σε κάθε περίπτωση οι εισροές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πρέπει να λογίζονται στις αντίστοιχες γραμμές επιχορηγήσεων του πίνακα και όχι σε άλλη γραμμή εσόδου (πχ λοιπά έσοδα), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο δίνονται, διότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει αξιόπιστα η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, διαφορετικά θα προκύπτουν σημαντικές διαφορές ενοποίησης.

7. Οι δαπάνες, τόσο οι λειτουργικές όσο και οι επενδυτικές, θα πρέπει να καταχωρούνται στο έτος που αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση δυσκολίας προσδιορισμού του χρόνου πραγματοποίησης μίας δαπάνης, αυτή θα πρέπει να καταχωρείται σε ένα μόνο από τα έτη της περιόδου του ΜΠΔΣ.

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Οι φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή παρακολουθούν τις συναλλαγές τους λογιστικά σε ταμειακή βάση και πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα 5 του Παραρτήματος.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των φορέων που ακολουθούν την ταμειακή λογιστική προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων – πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- την μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς.

Οι φορείς θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος που αφορά την εξέλιξη του προσωπικού με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων.

Τεχνικές παρατηρήσεις

1. Στο σκέλος των εσόδων (εισπράξεις) που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα, οι εισπράξεις από δάνεια, καθώς και οι εισπράξεις από πώληση χρεογράφων. Αντίθετα, οι αναμενόμενες εισπράξεις από τόκους αποτελούν μέρος των δημοσιονομικών εσόδων του οργανισμού.

2. Στο σκέλος των δαπανών (πληρωμών) που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων και για απόκτηση χρεογράφων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

3. Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των επιχορηγήσεων του κρατικού προϋπολογισμού ισχύουν οι βασικές αρχές που αναφέρονται παραπάνω για τα ΝΠΙΔ.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για τον υποτομέα των ΝΠ (με διαχωρισμό ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), μαζί με τους αναλυτικούς πίνακες κάθε φορέα χωριστά, θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ. Επίσης, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού του Υποτομέα των Νομικών Προσώπων, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, θα πρέπει να αποσταλούν στην ΔΠΔΣΜ τόσο οι συγκεντρωτικοί, όσο και οι εξατομικευμένοι πίνακες εξέλιξης προσωπικού.

2.2. Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που κατατάσσονται στις επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ και είναι ενταγμένοι στη Γενική Κυβέρνηση είναι οι εξής: Αττικό Μετρό ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ), Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ), Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ), Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ (ΕΕΣΣΤΥ), Εργοσέ ΑΕ, Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ), Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ), Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ), Πράσινο Ταμείο, Τραινοσέ ΑΕ, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις δημοσιονομικές τους προβλέψεις στις ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 2.1 και ειδικότερα στην ενότητα που αντιστοιχεί στη νομική μορφή (ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ).

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού, οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων. Ο συγκεντρωτικός πίνακας των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για τον υποτομέα των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ (με διαχωρισμό ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), μαζί με τους αναλυτικούς πίνακες κάθε φορέα χωριστά, θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ.

Επίσης, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού του Υποτομέα των Νομικών Προσώπων, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, θα πρέπει να αποσταλούν στην ΔΠΔΣΜ τόσο οι συγκεντρωτικοί, όσο και οι εξατομικευμένοι πίνακες εξέλιξης προσωπικού.

2.3. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Ο υποτομέας των ΟΤΑ αποτελεί, σε όρους εσόδων και εξόδων, τον δεύτερο σε μέγεθος (μετά τους ΟΚΑ) υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, με σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμά (ισοζύγιο) της. Επισημαίνεται η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και η σημασία ελέγχου των οικονομικών επιδόσεων των Δήμων και Περιφερειών σε πραγματική βάση.

Είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Επισημαίνεται ότι από το 2016 και μετά, οι δαπάνες μισθοδοσίας των Περιφερειών θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2016-2019, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα των Πινάκων 8 και 9 του Παραρτήματος αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ΟΤΑ προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων – πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- την μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς. Στη συνέχεια, οι συμπληρωμένοι πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο του υποτομέα των ΟΤΑ. Τέλος, ο ενοποιημένος πίνακας 7 του Παραρτήματος, καθώς και οι επιμέρους πίνακες για κάθε ΟΤΑ ξεχωριστά θα πρέπει να σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών στη ΔΠΔΣΜ.

Είναι σημαντικό το Υπουργείο Εσωτερικών να επιμερίσει τις εκτιμώμενες επιχορηγήσεις/αποδιδόμενους πόρους ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού ανά εποπτευόμενο φορέα, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορέσουν να τις ενσωματώσουν στις προβλέψεις των εσόδων τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, βάσει του αρ. 43 του ν. 4270/2014, οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ είναι δεσμευτικοί (δηλ. τα έτη 2016 και 2017).

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού, οι ΟΤΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων.

Τόσο οι συγκεντρωτικοί πίνακες εξέλιξης προσωπικού (για όλο τον υποτομέα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) όσο και οι εξατομικευμένοι θα υποβληθούν, με την ανωτέρω διαδικασία, στη ΔΠΔΣΜ.

2.4. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικά Ταμεία και ΟΑΕΔ, θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα των ΝΠΔΔ (Πίνακας 5 του Παραρτήματος). Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα αποσταλούν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ελεγχθούν και να ομαδοποιηθούν, ώστε να καταρτιστούν οι Πίνακες 10 και 11 αντίστοιχα. Οι εποπτευόμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εσωτερικών θα πρέπει και αυτοί να αποστείλουν τις προβλέψεις τους στην ΓΔΟΥ του Υπ. Εργασίας για να διευκολυνθεί η κατάρτιση του Πίνακα 10.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι για την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων από τους ίδιους τους φορείς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ως προς την ακρίβεια των προβλέψεων και τη συνέπειά τους. Είναι σημαντικό τα οικονομικά τους στοιχεία να παρουσιάζονται και με τη μεθοδολογία ESA 2010, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζεται η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων (εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μη δημιουργία νέων, έλεγχοι ως προς την ορθότητα τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξέλιξη του προσωπικού, οι ΦΚΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων.

Οι Πίνακες 10 και 11, καθώς και οι πίνακες προβλέψεων των επί μέρους ΦΚΑ θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου.

2.5. Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ-ΥΠΕ, ΕΟΠΥΥ)

Αν και αναγνωρίζονται οι αντικειμενικές δυσκολίες κατάρτισης των Προϋπολογισμών από τους φορείς Υγείας (προβλέψεις για έσοδα από Ασφαλιστικούς φορείς, απλήρωτες υποχρεώσεις κ.λπ.), θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση κατά το δυνατόν ρεαλιστικών προϋπολογισμών.

Οι φορείς Υγείας θα προβούν σε προβλέψεις ως εξής: α) Τα Νοσοκομεία, σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα των Πινάκων 12 ή 6 του Παραρτήματος, ανάλογα με τη νομική τους μορφή, β) το ΠΕΔΥ/ΥΠΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα 13 και γ) ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 των ΝΠΔΔ. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα αποσταλούν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να ελεγχθούν και να ομαδοποιηθούν, ώστε να καταρτιστούν: ο ενιαίος πίνακας όλων των Νοσοκομείων (Πίνακας 12. Α’ του Παραρτήματος), ο Πίνακας 13.Α’ για το ΠΕΔΥ-ΥΠΕ και ο Πίνακας 13.Β’ για τον ΕΟΠΥΥ.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να συγκεντρώσει τους επιμέρους πίνακες όλων των φορέων υγείας, ανεξαρτήτως από το Υπουργείο που τα εποπτεύει, δηλαδή το σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, του Παπαγεωργίου, του ΝΙΜΙΤΣ, του ΕΟΠΠΥ καθώς και του ΠΕΔΥ.
Παράλληλα οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος με τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων.

Στη συνέχεια με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, θα αποσταλούν στη Διεύθυνσή μας τόσο οι επί μέρους προϋπολογισμοί των φορέων, όσο και ο ενιαίος πίνακας όλων των Νοσοκομείων (Πίνακας 12.Α’ του Παραρτήματος), ο Πίνακας 13.Α’ για το ΠΕΔΥ-ΥΠΕ και ο Πίνακας 13.Β’ για τον ΕΟΠΥΥ.

Δ. Νέες πολιτικές (Πίνακας 14)

• Στη στήλη (1) περιγράφετε τη νέα δράση / πολιτική που έχει αποφασισθεί να δρομολογηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας (ή μπορεί να πρόκειται και για αναστολή/ ακύρωση ήδη θεσμοθετημένης δράσης / παρέμβασης).

• Στη στήλη (2) καταγράφετε τον υποτομέα που αναμένεται να επηρεασθεί από τη δράση – οι επιλογές είναι οι εξής: Υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία (ΠΕΔΥ), επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, λοιπά νομικά πρόσωπα.

• Στη στήλη (3) αναφέρετε το συγκεκριμένο φορέα που επηρεάζεται από τη δράση (πχ. ΟΓΑ, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αττικό Μετρό, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δήμος Αθηναίων, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός κλπ).

• Στη στήλη (4) θα πρέπει να αναφερθεί η κατηγορία εσόδων ή δαπανών αντίστοιχα, στο αναλυτικότερο επίπεδο των γραμμών των Πινάκων του Βασικού Σεναρίου (Πίνακες 3 έως 13, ανάλογα με το φορέα) του Παραρτήματος, που επηρεάζεται από τη νέα πολιτική (πχ φορολογικά έσοδα, ίδια έσοδα ΟΤΑ, πωλήσεις, παροχές τρίτων, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας, επενδυτικές δαπάνες κ.λπ.).

• Στη στήλη (5) αναφέρεται το μέρος του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί την εν λόγω δράση ή όπου αναμένεται το πρόσθετο έσοδο : τακτικός προϋπολογισμός ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

• Στη στήλη (6) συμπληρώνεται το κόστος / η απόδοση της δράσης σε ευρώ ανά έτος του ΜΠΔΣ (2015-2019).

Οι νέες δράσεις/πολιτικές χωρίζονται σε:

(α) μόνιμες. Μόνιμη παρέμβαση είναι εκείνη που η εφαρμογή της έχει μόνιμη διαχρονικά επίδραση σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης ή εσόδου.

(β) έκτακτες. Έκτακτη παρέμβαση είναι εκείνη που επιδρά σε κάποιο στοιχείο των εσόδων – εξόδων μόνο σε συγκεκριμένο έτος(η).

Ο ορθός τρόπος απεικόνισης του κόστους/απόδοσης της δράσης είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς λανθασμένος τρόπος εμφάνισης της παρέμβασης θα οδηγήσει σε μη ρεαλιστικές προβλέψεις. Για το λόγο αυτό παρατίθενται κάποια παραδείγματα που πιθανώς θα βοηθήσουν στη σωστή συμπλήρωση της στήλης 6.

1. Μόνιμη και σταθερής απόδοσης / κόστους δημοσιονομική παρέμβαση

Παράδειγμα 1.1

Έστω ότι αποφασίζεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από 01-01-2016, η οποία αποτιμάται ότι θα επιφέρει μια σταθερή ετήσια αύξηση στα έξοδα του φορέα σας της τάξης των 12 χιλιάδων ευρώ. Η σωστή απεικόνιση της παρέμβασης στη στήλη 6 είναι:

Κόστος / Απόδοση δράσης (σε. €)
2015 2016 2017 2018 2019
0 12.000 12.000 12.000 12.000

Παράδειγμα 1.2

Έστω ότι αποφασίζεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από 01-07-2015, η οποία αποτιμάται ότι θα επιφέρει μια σταθερή ετήσια αύξηση στα έξοδα του φορέα σας 12 χιλιάδων ευρώ. Η σωστή απεικόνιση της παρέμβασης στη στήλη 6 είναι:

Κόστος / Απόδοση δράσης (σε €)
2015 2016 2017 2018 2019
6.000 12.000 12.000 12.000 12.000
 1. Έκτακτη δημοσιονομική παρέμβαση

  Παράδειγμα 2.1

  Έστω ότι αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας, από την 1-1-2016, η οποία αποτιμάται ότι θα επιφέρει μια ετήσια αύξηση στα έξοδα του φορέα σας 12 χιλιάδων ευρώ. Η σωστή απεικόνιση της παρέμβασης στη στήλη 6 είναι:

Κόστος / Απόδοση δράσης (σε €)
2015 2016 2017 2018 2019
0 12.000 0 0 0

Παράδειγμα 2.2

Έστω ότι αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας, από την 1-7-2016, η οποία αποτιμάται ότι θα επιφέρει μια ετήσια αύξηση στα έξοδα του φορέα σας 12 χιλιάδων ευρώ. Η σωστή απεικόνιση της παρέμβασης στη στήλη 6 είναι:

Κόστος / Απόδοση δράσης (σε €)
2015 2016 2017 2018 2019
0 6.000 6.000 0 0
 1. Μόνιμη και μεταβαλλόμενης απόδοσης/κόστους δημοσιονομική παρέμβαση

  Παράδειγμα 3.1

  Έστω ότι αποφασίζεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από 01-01-2016, η οποία αποτιμάται ότι θα επιφέρει μια σταθερή ετήσια αύξηση στα έξοδα του φορέα σας της τάξης των 12 χιλιάδων ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο και επιπλέον επιβάρυνση 1.000 ευρώ για
  κάθε επόμενο έτος σε σχέση με το προηγούμενο. Η σωστή απεικόνιση της παρέμβασης στη στήλη 6 είναι:

Κόστος / Απόδοση δράσης (σε €)
2015 2016 2017 2018 2019
0 12.000 13.000 14.000 15.000

Επίσης είναι πολύ σημαντικό το πρόσημο που θα χρησιμοποιηθεί στην ποσοτικοποίηση των νέων πολιτικών. Οι γενικοί κανόνες είναι οι εξής:

(α) Παρέμβαση στα έσοδα η οποία οδηγεί σε μείωση απεικονίζεται με μείον (-) (β) Παρέμβαση στα έσοδα η οποία οδηγεί σε αύξηση απεικονίζεται με συν (+) (γ) Παρέμβαση στα έξοδα η οποία οδηγεί σε μείωση εξόδων απεικονίζεται με μείον (-) (δ) Παρέμβαση στα έξοδα η οποία οδηγεί σε αύξηση εξόδων απεικονίζεται με συν (+)

• Στη στήλη (7) συμπληρώνεται η εκτιμώμενη από το Υπουργείο σας ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της περιγραφόμενης δράσης.

• Στη στήλη (8) συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (πχ. έκδοση υπουργικής απόφασης ή ΚΥΑ, νομοθετική ρύθμιση, ΠΔ, εγκύκλιος).

• Στη στήλη (9) συμπληρώνεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους / απόδοσης της δράσης και οι αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει από το Υπουργείο σας.

• Στη στήλη (10) συμπληρώνονται παρατηρήσεις που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της νέας πολιτικής, και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό για την καλύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών σας.

Ε. Ειδικά θέματα

1. Έσοδα/δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Μεταξύ των στοιχείων των πινάκων του Παραρτήματος, ζητούνται στοιχεία για χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κ.λπ.. Στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές εντάσσονται και τα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων. Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις, δεν είναι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θα καταχωρούνται στις οικείες γραμμές.

Ως δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις reverse repos κ.λπ. Οι πληρωμές για τόκους καταχωρούνται στην οικεία γραμμή.

Τα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα καταγράφονται πλέον υποχρεωτικά στις αντίστοιχες γραμμές, αφού τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος και του πρωτογενούς αποτελέσματος γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA2010.

2 . Απλήρωτες υποχρεώσεις

Πέραν των στοιχείων εσόδων-εξόδων σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος, θα καταγράφεται στην ειδική σειρά και το ύψος (stock) των συσσωρευμένων απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους, ακριβώς όπως κοινοποιείται και στην ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, στο ύψος των συσσωρευμένων οφειλών θα καταγράφονται όλες ανεξαιρέτως οι απλήρωτες υποχρεώσεις, ασχέτως αν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όχι. Επίσης, θα γίνεται πρόβλεψη για το εκάστοτε ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων για κάθε έτος της περιόδου 2015-2019, με την παρακάτω φόρμουλα:

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους μείον πληρωμές για εξοφλήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων παλαιών ετών στο τρέχον έτος πλέον νέες απλήρωτες υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους (αν δημιουργηθούν) = νέο ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Το στοιχεία του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του ισοζυγίου και του πρωτογενούς αποτελέσματος γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA2010.

ΣΤ. Διαβίβαση στοιχείων και πινάκων – Παροχή διευκρινίσεων

Οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, παρακαλούνται να αποστείλουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στη διενέργεια προβλέψεων, συμπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες.

Όλοι οι ανωτέρω πίνακες, αφού συμπληρωθούν από τους φορείς του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου (και όχι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ο οποίος θα τους ελέγξει για τη συνέπεια και την πληρότητά τους. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί, όπως ζητείται κατά περίπτωση) μαζί με τους πίνακες του Υπουργείου, θα σταλούν επίσης ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015 και με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpdsm@glk.gr. Για τη διευκόλυνσή σας, μαζί με την εγκύκλιο, σας αποστέλλονται οι πίνακες του Παραρτήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (excel).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpdsm@glk.gr.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μάρδας

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image