Με δώδεκα βήματα αλλάζει τον Μάρτιο του 2018 το φορολογικό.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Κυβερνητικές δεσμεύσεις μέσω του νέου συμπληρωματικού μνημονίου για ριζικές νομοθετικές παρεμβάσεις

Δεσμεύσεις για ριζικές μεταβολές σε όλο το φάσμα της φορολογικής νομοθεσίας ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση με το νέο συμπληρωματικό μνημόνιο που υπέγραψε πρόσφατα κατόπιν της τεχνικής συμφωνίας με τους εκπροσώπους των δανειστών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Μέσω του τελικού κειμένου του νέου συμπληρωματικού μνημονίου προαναγγέλλονται νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα προβλέπουν μειώσεις στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, απλοποίηση των διατάξεων για την επιβολή του ΦΠΑ, κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για την ελληνική ναυτιλία, αναθεώρηση του καθεστώτος των αναπτυξιακών φορολογικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων, επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για την επιτάχυνση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τροποποίηση των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εξίσωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, αλλαγές στους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και διεύρυνση της βάσης επιβολής του συγκεκριμένου φόρου, μέσω περιορισμού των απαλλαγών από την εφαρμογή του.

Στο κείμενο του νέου συμπληρωματικού μνημονίου επαναλαμβάνεται εξάλλου η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη μείωση των αφορολογήτων ορίων εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αγροτών από το 2019 αντί από το 2020, αν το ΔΝΤ κρίνει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2018 δεν επιτυγχάνεται.

Αναλυτικά, με το νέο συμπληρωματικό μνημόνιο, οι ελληνικές Αρχές δεσμεύτηκαν ότι:

α) θα αναθεωρήσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ώστε να προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα για τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τους φορολογικούς ελέγχους

β) θα αναθεωρήσουν και τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα πρόστιμα, η οποία ίσχυε πριν από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή πριν από την 1η-1-2014, ώστε και τα παλαιά αυτά πρόστιμα να προσαρμοστούν στα επίπεδα που προβλέπει ο ισχύων από την 1η-1-2014 ΚΦΔ

γ) θα ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της πιθανής αύξησης του κατώτατου ορίου ακαθάριστων εσόδων για την επιβολή του ΦΠΑ (σ.σ.: το όριο αυτό ανέρχεται σήμερα στα 10.000 ευρώ και εξετάζεται να ανέβει στα 25.000 ευρώ)

δ) θα επανεξετάσουν και θα τροποποιήσουν τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να συμπεριλάβουν και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

ε) θα επανεξετάσουν τα κίνητρα στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και τις φορολογικές απαλλαγές, εξαλείφοντας τις διατάξεις που θεωρούνται αναποτελεσματικές ή άδικες

στ) θα λάβουν μέριμνα για την επιτάχυνση των διαδικασιών απένταξης από το καθεστώς ΦΠΑ και θα περιορίσουν τις περιπτώσεις επανένταξης στο καθεστώς του ΦΠΑ

ζ) θα θεσπίσουν νομοθεσία με αναδρομική ισχύ για την αποκατάσταση της ευθύνης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης φορολογικών δαπανών.

Έως τον Μάρτιο του 2018 οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν προχωρήσει στα ακόλουθα βήματα:

1) Επανεξέταση του ευνοϊκού καθεστώτος φορολόγησης της ναυτιλίας υπό το πρίσμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) Τεχνική επανεξέταση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά την τριετή εφαρμογή τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τα προβλήματα και τα «παραθυράκια» στην εφαρμογή τους και να υποβάλουν προτάσεις τροποποιήσεων για την αποσαφήνιση και βελτίωσή τους καθώς επίσης και για την εξάλειψη των αντικρουόμενων ρυθμίσεων.

3) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και να εξαλειφθούν τα κενά και οι εκκρεμότητες.

4) Επανεξέταση του νομοθετικού καθεστώτος για την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

5) Τροποποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με στόχο την επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και σε υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

6) Τον Μάιο του 2018, επανεξέταση των διατάξεων για τα τέλη χαρτοσήμου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίησή τους.

7) Επανεξέταση του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και νομοθέτηση αλλαγών αν κριθεί αναγκαίο.

8) Περί τον Μάρτιο του 2018 οι Αρχές με την βοήθεια τεχνικής υποστήριξης θα νομοθετήσουν την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους και θα συστήσουν μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων και ένα μόνιμο πληροφοριακό σύστημα για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων. Οι αναπροσαρμογές των φορολογητέων αξιών των ακινήτων θα επηρεάσουν το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων στις αγοραπωλησίες, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων, αλλά σε πλήθος άλλων φόρων και τελών επί της απόκτησης και της χρήσης ακινήτων.

9) Περί τον Μάρτιο του 2018 οι ελληνικές Αρχές θα νομοθετήσουν την προσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αν κριθεί αναγκαίο προκειμένου, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, να προκύψει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τα εκκαθαριστικά του φόρου να εκδοθούν τον Αύγουστο του 2018.

10) Οι Αρχές θα επανεξετάσουν την εφαρμογή του φόρου επί των κερδών από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας περί τον Απρίλιο του 2018 και θα προωθήσουν νομοθετικές αλλαγές αν κριθεί αναγκαίο έως τον Μάιο του 2018.

11) Επιπλέον, οι ελληνικές Αρχές θα νομοθετήσουν τον Μάιο του 2018 τη μείωση των αφορολόγητων ορίων εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έναν χρόνο νωρίτερα, από την 1η-1-2019, αντί από την 1η-1-2020 εάν το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί διαπιστώσουν ότι η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 δεν διασφαλίζει επ’ ουδενί την επίτευξη του μείζονος σημασίας δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 3,5% του ΑΕΠ.

12) Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως δεν θα εισαγάγει νέες ρυθμίσεις ή άλλα μέτρα αμνήστευσης ή διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών, ούτε θα παρατείνει τις υφιστάμενες και πως θα προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν εξυπηρετούν τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους εγκαίρως.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges