Νομικά πρόσωπα: Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου και προκαταβολή φόρου εισοδήματος με την δήλωση του φορολογικού έτους 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), με βάση την δήλωση φορολογίας έτους 2014, που θα υποβάλλει ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 80% του φόρου που προκύπτει, ως προκαταβολή για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους 2015. Στην κατηγορία των ως άνω νομικών προσώπων εντάσσονται  οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών και οι κοινοπραξίες. Ο παραπάνω συντελεστής  προκαταβολής φόρου  αυξάνεται σε 100%, ειδικά για τις τράπεζες, που λειτουργούν με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας στην χώρα μας, καθώς  και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στην  παρ. 2 του ως άνω άρθρου 71 ορίζεται ότι ο συντελεστής προκαταβολής φόρου διαμορφώνεται στο 55%  για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)  που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή ιδρύθηκαν στην αλλοδαπή, αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην χώρα μας. Στην ίδια κατηγορία (του συντελεστή 55%) εντάσσονται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,  που συστήθηκαν στην Ελλάδα, ή την αλλοδαπή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών. Εννοείται ότι στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, η σχετική υποχρέωση υπάρχει για τα κέρδη που αποκτούν από τυχόν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υπογραμμίζεται ότι  εάν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο των 12 μηνών, ο προσδιορισμός της προκαταβολής του φόρου γίνεται κανονικά, χωρίς την σχετική αναλογική μείωση. Υπενθυμίζεται, ότι δεν προβλέπεται πλέον η υπερδωδεκάμηνη χρήση (άρθρο 8, παρ. 1 του ΚΦΕ). Ωστόσο, από το ποσό της προκαταβολής φόρου που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή εισοδημάτων που αποκτώνται στην χώρα μας. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν αφαιρείται ο φόρος μερισμάτων, τόκων, κλπ. που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (π.χ. παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από κεφάλαιο).

Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία κατά το φορολογικό  έτος 2014 παρουσιάζει λογιστικά κέρδη 40.000 ευρώ. Μετά την φορολογική τους αναμόρφωση, τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Στα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνονται και τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης μικτού ποσού 7.000 ευρώ. Ο φόρος που παρακρατήθηκε από την τράπεζα είναι 1.050 ευρώ (7.000 χ 15%).

Ο φορολογικός συντελεστής, για την φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι 26%. Έχουμε:

  • Φόρος οφειλόμενος………………………….50.000,00 χ 26% = 13.000,00
  • Προκαταβολή φόρου…13.000,00 χ 80% = 10.400,00
  • Μείωση προκαταβολής φόρου……………..1.050,00
  • Υπόλοιπο προκαταβολής……………………9.350,00…………….9.350,00
  • Σύνολο…………………………………………………………….22.350,00
  • Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου 15%……………………………..1.050,00
  • Φορολογική υποχρέωση…………………………………………..21.300,00

Το ποσό της τελικής υποχρέωσης μπορεί να θα καταβληθεί σε δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ΠΙΘΑΝΟΝ να ισχύει έκπτωση 2% εάν ψηφισθεί η τροποποίηση που κατατέθηκε στην Βουλή στις 8/5 αλλά δεν συζητήθηκε ακόμη.

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.  Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (Τ.Ο. που εκδίδεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή). Οι υπόλοιπες 7 δόσεις, καταβάλλονται  μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους δηλαδή μέχρι την 31/12/2015 (άρθρο 68, παρ. 3 του ΚΦΕ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1099/5-5-15 της ΓΓΔΕ οι δόσεις είναι 8 (οκτώ) μόνον εάν η δήλωση υποβληθεί τον Μάιο . Με την υποβολή της δήλωσης πληρώνεται και η 1η δόση και όχι αργότερα από την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν η δήλωση υποβληθεί τον Ιούνιο οι δόσεις είναι επτά (7) και η πρώτη δόση πάλι πληρώνεται ταυτόχρονα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Είναι κατανοητό ότι είναι αδύνατη από κάθε άποψη η υποβολή όλων των δηλώσεων των νομικών προσώπων στις 30/6/2015 και καταβολή της 1ης δόσης την ίδια ημέρα επομένως πρέπει να υπάρχει συνεργασία Επιχειρηματιών και Λογιστών – Φοροτεχνικών για σταδιακή και εύρρυθμη υποβολή των δηλώσεων.

Αν κρίνουμε με βάση την εμπειρία μας είναι σκόπιμο να μην συμπέσει η πληρωμή της 1ης δόσης του φόρου με την καταβολή και άλλων υποχρεώσεων όπως ΦΠΑ, ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image