Ν.4411/3-8-16 – Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4411    (ΦΕΚ Α΄ 142/03.08.2016)
Αρθρο τριακοστό πρώτο 
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ 
1. Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει, 
στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική 
κατάργησή του: (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μέχρι το 2019)
α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. 
β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη 
μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της 
παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. 
γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη 
μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. 

2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα: 
α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν 
παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως. 
β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού 
από εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 30% της απώλειας. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρθρο τριακοστό δεύτερο 
Εναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Σύμβασης 
και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται στο Μέρος Πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων των 
άρθρων 36 παρ. 4 και 11 παρ. 2 αυτών αντίστοιχα.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image