ΟΑΕΔ Δ.Τ.- Έξη νέα προγράμματα και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας)


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας – σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» – καθώς η συσσωρευμένη μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, έχει δείξει ότι υπήρχε πρόβλημα στο στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων.

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Έτσι, η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας θα υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες για τη συντονισμένη παροχή υπηρεσιών προς όφελος της βέλτιστης δυνατής μετάβασης νέων της περιοχής από το σχολείο στην εργασία.

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά τη γενναία σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2014, σχεδιάζουμε την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους – υπό την προύπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική δυναμική και η ταμειακή ισορροπία του μέτρου, δηλαδή η υπερκάλυψη της απώλειας πόρων για τα ταμεία, με έμμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων λόγω προσλήψεων.

Με διαφορετικά λόγια, πρέπει να κινηθούμε σε μια λογική διαρκούς και αυτοτροφοδοτούμενου περιορισμού του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλ. μείωσης των εργοδοτικών εισφορών) εάν τηρούνται δύο προϋποθέσεις: η συνεχώς αυξανόμενη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λόγω περιορισμού της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και ο διακριτός μετασχηματισμός της ενισχυμένης αναταγωνιστικότητας σε νέες προσλήψεις, όπως όλα αυτά αντανακλώνται στο ρυθμό αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός προκειμένου οι δικαιούχοι του Οργανισμού να έχουν πλήρη και διαδραστική ψηφιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες του, στο πρότυπο των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Μια πρώτη και άμεση θετική επίπτωση των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών στον ΟΑΕΔ θα είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η οριστική κατάργηση των ουρών και της ταλαιπωρίας των πολιτών στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους ανέργους και τις εργασιακές τους προοπτικές. Ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (μείωση μέχρι και 4.250.000 επισκέψεων κατ’ έτος), θα προκύψει η απελευθέρωση περίπου 800 εργασιακών συμβούλων και 1.200 διοικητικών υπαλλήλων από εργασίες ρουτίνας (επαναλαμβανόμενες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες), οι οποίοι στη συνέχεια θα απασχοληθούν σε παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες εργασίες, όπως η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης, μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ανέργου, η ποιοτική προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς/ζήτησης εργασίας και γενικότερα η καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η ουσιαστικότερη παρακολούθηση του ανέργου.

Η πλήρης και διαδραστική αξιοποίηση του διαδικτύου για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατέστη τεχνικά εφικτή και λειτουργικά ασφαλής, καθώς η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική καταγραφή των ροών της μισθωτής εργασίας και συνεπώς την άμεση ενημέρωση του ΟΑΕΔ για κάθε μεταβολή της εργασιακής κατάστασης των εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού. Παράλληλα, η διασταύρωση των στοιχείων των συναλλασσομένων, με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμοδίων φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), διασφαλίζει περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον, καθώς θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν περιπτώσεις καταχρηστικής λήψης επιδομάτων ανεργίας ή άλλες παραβατικές συμπεριφορές των συναλλασσομένων με τον ΟΑΕΔ.

4. «ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» στοχεύει καταρχήν στον οργανωτικό εξορθολογισμό και την ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, καθώς το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ.

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το «νεκρό βάρος» (dead weight) των ελέγχων και θα αυξηθεί η «προστιθέμενη αξία» τους με την έννοια της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο μητρώο θα μπορούσε να αποτελέσει πτυχή των επιχειρηματικών πολιτικών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

5. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ‘ΧΡΥΣΑ ΜΥΑΛΑ’ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η διαρροή των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain), φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας. Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια το μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας.

Για αυτό το λόγο, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Μια σύγχρονη δράση, με την οποία οι καλύτεροι νέοι επιστήμονες θα παραμείνουν στον τόπο μας, μπολιάζοντας με την ικανότητα και δημιουργικότητά τους το χτίσιμο της αυριανής παραγωγικής Ελλάδας.

Το Σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μίγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

Έτσι, τα «χρυσά μυαλά» που θα βγαίνουν κάθε χρόνο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εισέρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία, ενδυναμώνοντας το νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας. Η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο με την πλούσια τεχνογνωσία του θα συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αριστείας.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

7. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι Κοινωνικοί Εταίροι στο προοίμιο της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014 για πρόταση σύμπραξης με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ)

8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προτείνουμε τη διαπραγμάτευση με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα των Κανονισμών που αφορούν:

(α) τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, η οποία είναι εξαιρετικά περιοριστική λόγω αφενός των αυστηρών ορισμών των μέτρων που χαρακτηρίζονται ως κρατική ενίσχυση και αφετέρου λόγω των χαμηλών ορίων επιτρεπόμενης σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που θέτει ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και ως εκ τούτου αποκλείει πολλές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μεγάλες) από τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέα προγράμματα.

(β) την κατανομή χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς η υπάρχουσα κατανομή πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας (Περισσότερο ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες. Παράδειγμα, οι Περιφέρειες του Στόχου 2 – Σταδιακης Εισόδου (Αττική και Νότιο Αιγαίο) λαμβάνουν μειωμένη χρηματοδότηση για δράσεις απασχόλησης την περίοδο 2014-2020, καθώς το ΑΕΠ των περιοχών αυτών (όπως μετρήθηκε προ κρίσης) υπερβαίνει το όριο επιλεξιμότητας.

9. ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου νομικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου νομικού πλαισίου, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εν τέλει την αποτελεσματική σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ενιαιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση είναι, εξάλλου, απαραίτητος για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρέμβασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) μέσω της οποίας θα προσφέρεται σε κάθε νέο έως 25 ετών μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.

10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Προχωρούμε στο μεγάλο έργο της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, έχοντας υπόψη ότι οι απλοί και καθαροί κανόνες ελαχιστοποιούν το κόστος συμμόρφωσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, συνιστούν θετικό κίνητρο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, τονώνουν εν γένει την επιχειρηματικότητα και, κυρίως, εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ («ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»)

Το Υπουργείο Εργασίας σχεδίασε και αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014 – 2020», το οποίο θα αποτελέσει το «εργαλείο» επιχειρησιακής παρέμβασης με στοχευμένες δράσεις και προγράμματα για την ανάσχεση της ανεργίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Το νέο ΕΠ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, στη διαμόρφωση ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής εξειδικεύεται μέσα από 2 Άξονες Προτεραιότητας, ευθυγραμμίζεται με το Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», καθώς και μέρος του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο). Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην επίτευξη των γενικότερων στόχων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω κυρίως της ενίσχυσης ή και ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).

Οι δύο αυτοί άξονες προτεραιότητας αποτελούν και τους Πυλώνες των Επιχειρησιακών Παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Συνολικά θα διατεθούν περισσότερα από 1,5 δις €.

Βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, να είναι κατά βάση εμπροσθοβαρής, δηλαδή να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις εκείνες που θα ανακουφίσουν άμεσα το τμήμα εκείνο της κοινωνίας, το οποίο έχει πληγεί έντονα από την κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι-μέλη νοικοκυριών ανέργων, νέοι). Έτσι, σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άμεση υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων της περιόδου 2014-2020 – 600 εκ ευρώ για 145.000 ανέργους

Οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν διττό χαρακτήρα, από τη μια πλευρά υιοθετούνται μέτρα ανακουφιστικού χαρακτήρα για ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και από την άλλη μέτρα ενεργητικών πολιτικών με στόχο την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα από τις παρεμβάσεις αυτές έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 800.000 άτομα, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο και τη σημασία των προγραμμάτων στην προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία του Υπουργείου Εργασίας και των ειδικών του υπηρεσιών στη διαχείρισης σχετικών προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα αφενός της αναγκαιότητας απρόσκοπτης υλοποίησης και ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού παρεμβάσεων και αφετέρου την αντιμετώπιση της κοινωνικής απαίτησης για δραστικών ενεργειών ανάσχεσης της ανεργίας που οφείλεται μεταξύ άλλων και από τη συνεχιζόμενη – παρα τα θετικά σημάδια ανάκαμψης – οικονομική κρίση, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και του προέδρου της και με συντονσιμένες ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, εξασφαλίστηκε η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου, υπο τη μορφή δέσμης 8 δράσεων.

Με δεδομένη, λοιπόν, την ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας, χωρίς να χαθεί χρόνος και έως την τελική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, υπήρξε η συμφωνία για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Οι 8 δράσεις αποτελούν τους πυλώνες ενός ειδικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης με την ονομασία «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΜΠΡΟΣΤΑ» και έχει το χαρακτήρα του εμπροσθοβαρούς ως προς την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ, άμεσου ως προς το χρόνο προκήρυξης και υλοποίησης των δράσεων του και στοχευμένου ως προς τις κατηγορίες ωφελουμένων (έμφαση σε ηλικίες που πλήττονται από υψηλή ανεργία, αλλά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού).

Άμεσα – εντός του 2014 – το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τις ειδικές υπηρεσίες θα υλοποιήσουν τα ακόλουθα προγράμματα:

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 138.600.000 το οποίο θα αφορά 38.000 ανέργους. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις προσκλήσεων: η πρώτη θα αφορά 30.000 ανέργους ηλικιών 25 έως 29 ετών, η δεύτερη θα αφορά 8.000 ανέργους ηλικιών 18 έως 29 ειδικά για τον τομέα του τουρισμού.

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 43.200.000 € το οποίο θα αφορά 12.000 ανέργους. Η δράση αυτή προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και χρηματοδοτείται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και το ΕΚΤ

· Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» το οποίο ήδη υλοποιείται και αφορά 55.000 ωφελούμενες μητέρες και 68.500 παιδιά και το οποίο στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις δομές φύλαξης παιδιών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 160 εκ ευρώ και αφορά την περίοδο 2014-2015.

· Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και το οποίο θα προκηρυχτεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (μέσω του ΟΑΕΔ). Απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 29 ετών, κατά προτεραιότητα άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα σε δεξιότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, θα προβλεφθεί πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν. Η δράση θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση ποσοστού τουλάχιστον 25% των συμμετεχόντων για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 112 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους 18 έως 24 ετών και ευπαθείς ομάδες αντίστοιχης ηλικίας και το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη συνέχεια προώθηση του ανέργου, είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε προγράμματα απασχόλησης, είτε σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 45 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 15.000 ανέργους νέους έως 24 ετών και τα οποία θα αφορούν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, κυρίως σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία, Πληροφορική, κλπ), τα οποία θα καταλήγουν σε πιστοποίηση βάση προτύπων ή θα υλοποιηθούν στη βάση των εγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκ ευρώ.

· Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), για τη στήριξη περισσότερων από 10.000 ανέργων όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού που έχουν δημιουργήσει ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη από την Παρασκευή θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τέλος Αυγούστου.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικουρούμενο από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προχώρησε στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία» στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη ενεργειών που απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το σχέδιο βασίζεται σε ευρεία οριζόντια συνεργασία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, όπως επίσης και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της νεολαίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» προβλέπει την υλοποίηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκ. € για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

· Δράσεις Πρόληψης – Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 109.000 νέοι
· Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι
· Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.456 νέοι
· Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι
· Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι
· Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ και του ΟΑΕΔ, προχωράει άμεσα – ως μέρος των 8 εμπροσβοβαρών που περιγράφηκαν παραπάνω – στην υλοποίηση 4 σημαντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία, συνολικού προϋπολογισμού 128.200.000 € οι οποίες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ωφελήσει 35.000 ανέργους νέους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Εκτός από τις 3 δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσα από τα εμπροσθοβαρή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Οργανισμός προχωρά άμεσα στην υλοποίηση 6 πρόσθετων προγραμμάτων τα οποία αφορούν 37.400 ανέργους και θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 175.000.000 € αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

· Επιδότηση καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων έως 35 ετών – Ήδη ολοκληρώθηκε η α’ φάση για 1.100 νέους και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων για άλλους 900. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 20.000.000

· Επιχορήγηση επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους 30-66 ετών για ένα έτος – Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 5.500 και συνεχίζεται η τοποθέτηση για τους υπόλοιπους 4.500. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 10.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 54.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας –ΤοπΣα» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ». Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Αφορά 10.000 ωφελούμενους και έχει προυπολογισμό 17.000.000

· Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (διάρκειας 18 μηνών) για τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που έχουν πληγεί από τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ. Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Η δράση αφορά 400 άτομα και έχει συνολικό προυπλογισμό 3.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών για 1 έτος. Βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης. Αφορά 5.000 άτομα και έχει συνολικό προυπολογισμό 27.000.000

· Πρόγραμμα για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 50 ετών. Είναι πρόταση του ΟΑΕΔ και αναμένεται έγκριση από το ΕΣΠΑ. Αφορά 10.000 άτομα και έχει προυπολογισμό 54.000.000

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της συνετής, στοχευμένης και έγκαιρης διάθεσης πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και εθνικών πόρων, θέτει σε τροχιά και άμεση εφαρμογή ειδικά προγράμματα και δράσεις για την ανάσχεση της ανεργίας, αλλά και την υποστήριξη των ανέργων όλων των ηλικιών – και ειδικά εκείνων που πλήττονται με υψηλά και «επίμονα» ποσοστά ανεργίας – διαθέτοντας για τη διετία 2014 – 2016 πάνω από 1.021.800.000 €, αναμένοντας να ωφελήσει αποτελεσματικά τουλάχιστον 397.356 ανέργους.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image