Οι αγροτικές επιδοτήσεις στο φορολογικό έτος 2015

Συμφωνώ με την άποψη του Συναδέλφου : Αγγελή Ι. Θεόδωρου

Νικόλαος Πατέλης
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Σύμφωνα με παραγρ. Α4 της ΑΥΟ – ΠΟΛ.1116/10.6.2015, ορίστηκε ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω παράγραφο οι σχετικές βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητες και βάση αυτών θα πρέπει να υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις όσων λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, διότι οι αγροτικές επιδοτήσεις που θα δηλωθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από τις σχετικές βεβαιώσεις. Ίσως το πιο σωστό πρακτικά θα ήταν οι αγροτικές επιδοτήσεις να φορολογούνται στο έτος που εισπράχθηκαν. Έτσι θα λύνονταν μια για πάντα το θέμα των «αναδρομικών» ας πούμε, αγροτικών επιδοτήσεων και η ταλαιπωρία όλων των συναδέλφων λογιστών κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα όμως με την παραπάνω παράγραφο, όπως ισχύει, καμία άλλη εκτύπωση, που δεν είναι βεβαίωση, πλην της ετήσιας βεβαίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Έχει εκφραστεί η άποψη από πολλούς συναδέλφους ότι π.χ. οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2015 και έχουν εισπραχθεί το 2016 μπορούν να καταχωρηθούν στην δήλωση του φορολογικού έτους 2015 και σαν δικαιολογητικό να είναι η εκτύπωση από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιλογή «πληρωμές» η οποία όμως είναι μια απλή εκτύπωση σε word ή excel δηλαδή δεν αποτελεί βεβαίωση. Νομίζω ότι μια τέτοια εκτύπωση που δεν είναι βεβαίωση από τον φορέα σε τυχόν μελλοντικό έλεγχο ίσως να μην γινόταν δεκτή από την Δ.Ο.Υ. Και αν σκεφτούμε π.χ.το γεγονός ότι κάνοντας μια αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σε έναν αγρότη του κανονικού καθεστώτος, μπορεί ο πελάτης μας να λάβει πρόσκληση για έλεγχο, τότε θα μας ζητηθεί να αποδείξουμε με βεβαίωση το ποσό των επιδοτήσεων και πιθανόν να μην αρκεί μια απλή εκτύπωση σε word ή excel. Κατά την αποψή μου η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούμε για όσους πελάτες μας παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις είναι αυτή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 δηλαδή των συμπληρωματικών δηλώσεων με βάση τις ετήσιες βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά από το φορολογικό έτος 2014 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουμε και συμπληρωματικό έντυπο Ε3 συν το συμπληρωματικό έντυπο Ε1. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε απάντηση ύστερα από σχετικό ερώτημα στην Διοίκηση.

taxheaven.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image