ΟΠΕΚΕΠΕ τι αλλάζει με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

ΚΥΑ Αριθμ. 1111/46876/29.4.15

(ΦΕΚ Β΄ 783/05.05.2015)

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003).

2. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38),

β) το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

γ) το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27-1-2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

δ) το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

ε) την με αριθμ. Υ103(ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει,

β) 639/2014 (L181/1 της 20.06.2014) «Για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει,

γ) 641/2014 (L181/74 της 20.06.2014) «Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει,

δ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου,

ε) 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «Για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει,

στ) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τις ανακοινώσεις, που απέστειλε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 1η Αυγούστου 2014 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 147/2015) με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

6. Τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ares (2014)1084380 – 07/04/2014, Ares (2014)361654 – 13/02/2014 και Ares(2015)1124642 – 13/03/2015

7. Την υπ’ αριθμ36835/24-03-2015 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015, σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, όπως αυτές τροποποιημένες ισχύουν.

Άρθρο 2

Ορισμός φορέα υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά

στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015.

Άρθρο 3

Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων

βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 και υποβολής της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Η αίτηση μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 (στο εξής «αίτηση μεταβολών») υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση υποδειγμάτων, που έχουν διαμορφωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από την ιστοσελίδα http://www.opekepe.gr/, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού).

2. Το υπόδειγμα αρχικά συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους, υπογράφεται και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβολών «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης», το υπόδειγμα συμπληρώνεται μόνο από τον κληρονόμο.

3. Στη συνέχεια, η αίτηση μεταβολών καταχωρίζεται σε σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε από τον ίδιο τον γεωργό (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Β΄ Βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

4. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση μεταβολών απαιτείται τόσο η καταχώριση του σχετικού υποδείγματος στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή/scanner) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

5. Μετά την καταχώριση του υποδείγματος και την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου των απαραίτητων δικαιολογητικών στη διαδικτυακή εφαρμογή, η αίτηση μεταβολών αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή και είναι δυνατή η τροποποίησή της και η τυχόν συμπλήρωσή της με δικαιολογητικά έως την οριστικοποίηση της. Για κάθε τροποποίηση απαιτείται τροποποιημένο υπόδειγμα, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση μεταβολών λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίησή της.

7. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώλησης γης”, Νο. 20 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης»και Νο. 30 «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης”, η οριστικοποίηση προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη. Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβολών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της του παρόντος άρθρου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

8. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών είναι η 15 Μαΐου 2015.

9. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ο ενδιαφερόμενος γεωργός εκτυπώνει και αποστέλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (τα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., περιγράφονται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) τα παρακάτω:

(α) το διαβιβαστικό της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβολών, το οποίο φέρει τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου

(β) το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή

(γ) στην περίπτωση «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης”, την πρωτότυπη Υ/Δ κατανομής της εκμετάλλευσης, η οποία φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή

10. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 15 Μαΐου 2015. Η ημερομηνία ελέγχεται:

α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή,

β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως.

Ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης» και για θανάτους από 01.01.2015 ως 15.05.2015, ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή ορίζεται η 09 Ιουνίου 2015.

11. Για την πλήρη υποβολή της αίτησης μεταβολών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται τόσο η καταχώριση και οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η αποστολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

12. Αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 9 Ιουνίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

Ως αίτημα ακύρωσης χρησιμοποιείται το υπόδειγμα Υ/Δ ακύρωσης, το οποίο συμπληρώνεται από τον κάθε αντισυμβαλλόμενο ξεχωριστά, υπογράφεται και φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα Υ/Δ ακύρωσης από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού).

13. Στο παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναγράφονται οι καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρούνται, για έγκυρη και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Έλεγχος της αίτησης μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή καταχώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έως και 15.05.2015 είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

2. Έγκριση αίτησης μεταβολών: Όταν, μετά τον έλεγχο της αίτησης μεταβολών, κριθεί ότι εκείνη υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας) και οι αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, τους γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει.

3. Στην περίπτωση που η αίτηση μεταβολών υποβληθεί πλήρης και κατά την διαδικασία ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμισή τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, με αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, πως δεν δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας και αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

4. Απόρριψη αίτησης μεταβολών: Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα ή στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ή εκπρόθεσμα (μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας) ή οι αντισυμβαλλόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.

5. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβληθούν λανθασμένα ή μερικώς ή εκτός του χρονικού διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.

6. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, απορρίπτονται.

7. Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική. Μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυμβαλλόμενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά.

Άρθρο 5

Κατηγορίες μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015

1. Γεωργός έχει δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, εφόσον πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015).

2. Σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015, 15 Μαΐου 2015, έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Χορήγηση δικαιωμάτων με υποβολή αίτησης μεταβολών το έτος 2015 είναι δυνατή μόνο σε γεωργό, εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που ο γεωργός είναι πολίτης κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια.

4. Για το έτος 2015 δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν από χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 εκτός της περίπτωσης «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης».

5. Λαμβάνονται υπόψη μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 για τις παρακάτω κατηγορίες:

(1) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 10)

(2) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης (Υπόδειγμα Νο. 20)

(3) Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 30)

(4) Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 40)

(5) Αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος (Υπόδειγμα Νο. 50)

(6) Συγχώνευση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 60)

(7) Κατάτμηση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 70)

Άρθρο 6

Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

1. Γεωργοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, μπορούν να μεταβιβάσουν το 2015 τo δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, πουλώντας ή εκμισθώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο ή τμήμα της εκμετάλλευσης.

2. Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων υπέρ του εθνικού αποθέματος.

3. Για τις ανάγκες της μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης, η πώληση ή εκμίσθωση της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά πώληση ή εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης 0,2 εκταρίων τουλάχιστον, δεδομένου ότι το 2015 η χορήγηση δικαιωμάτων βασίζεται αποκλειστικά στην δήλωση επιλέξιμης έκτασης.

4. Με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει τόσο το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης όσο και τη γη στον αποδέκτη. Το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζεται οριστικά, ανεξάρτητα αν συνοδεύεται από οριστική ή όχι μεταβίβαση της γης, όπως στην περίπτωση εκμίσθωσης της γης.

5. Ο αριθμός των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης δεν περιορίζεται από την έκταση, που μεταβιβάζεται μαζί με το δικαίωμα λήψης.

6. Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι δυνατή και για προγενέστερες μεταβιβάσεις εκμετάλλευσης ή μέρους της από 01-06-2013 και μετά.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις για μεταβίβαση δικαιώματος λήψης και δικαιολογητικά της αίτησης μεταβολών

1. Ο μεταβιβαστής του δικαιώματος λήψης οφείλει:

(α) να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

2. Ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης οφείλει:

(α) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015) και να μην έχει δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.05.2015.

4. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τη συμβολαιογραφική πράξη πώλησης γης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των ημερομηνιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλησης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μεταξύ 01.06.2013 ως και 15.05.2015.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 μπορεί να υποβληθεί και από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει στη διάθεσή του.

(β) Στην περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 15.05.2015, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015.

5. Η εν λόγω επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στη διάθεση του αποδέκτη την 31.05.2015.

6. Η αίτηση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης υποβάλλεται αποκλειστικά από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

1. Υπόδειγμα μεταβίβασης δικαιώματος λήψης Νο. 10 ή Νο. 20 κατά περίπτωση.

2. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, σε περίπτωση εκμίσθωσης γης.

3. Αντίγραφο του συμβολαίου πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή, σε περίπτωση πώλησης γης.

4. Μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης στο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περίπτωση πώλησης γης, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή.

Άρθρο 8

Υπολογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

με μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη μεταβίβασης δικαιώματος λήψης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο αποδέκτης στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2015 και τα οποία έχει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση χορήγησης δικαιωμάτων με μεταβίβαση δικαιώματος λήψης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, ακόμα κι αν ο αποδέκτης πληροί τις προϋποθέσεις.

2. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης και αγοραστή ή μισθωτή της εκμετάλλευσης καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014 ο αποδέκτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται εκμισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημάτων σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015)

Άρθρο 9

Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015) και το άρθρο 21 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 639/2014, σε περίπτωση εκμίσθωσης μίας εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής με συμβόλαιο μίσθωσης υπογεγραμμένο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να εκμισθώνουν μαζί με την εκμετάλλευση ή το τμήμα αυτής και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή και εκμισθώνονται απ’ ευθείας στον μισθωτή.

2. Χρήση της δυνατότητας αυτής, υπό τις περιγραφόμενες στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης προϋποθέσεις, δύναται να κάνουν και γεωργοί, οι οποίοι είχαν εκμισθώσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 73/2009 και υπέβαλλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση εκμίσθωσης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Νο 6).

3. Η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων υπέρ του εθνικού αποθέματος.

4. Για τις ανάγκες της εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση εκμετάλλευσης, η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης, δεδομένου ότι το 2015 η χορήγηση δικαιωμάτων βασίζεται αποκλειστικά στην δήλωση επιλέξιμης έκτασης.

5. Με την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα δικαιώματα χορηγούνται στον μεταβιβαστή και αποτελούν ιδιοκτησία του. Ταυτόχρονα, εκμισθώνονται στον αποδέκτη ως την λήξη της εκμίσθωσης της γης. Με τη λήξη της εκμίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στην κατοχή του μεταβιβαστή.

Άρθρο 10

Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

με εκμίσθωση γης και δικαιολογητικά της αίτησης μεταβολών

1. Ο μεταβιβαστής των προς χορήγηση δικαιωμάτων οφείλει:

(α) να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, η οποία αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

2. Ο αποδέκτης των προς χορήγηση δικαιωμάτων οφείλει:

(α) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) να υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2015 και να δηλώνει την συγκεκριμένη μισθωμένη έκταση, που αναφέρεται στην σχετική αίτηση μεταβολών, ανεξαρτήτου δήλωσης άλλης έκτασης που έχει στην διάθεσή του.

3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.05.2015. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των παραπάνω ημερομηνιών.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης από 01.07.2006 ως και την 15.05.2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015.

(β) Στην περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 15.05.2015, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015.

4. Η εν λόγω επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στη διάθεση του αποδέκτη την 31.05.2015.

5. Η αίτηση εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης υποβάλλεται αποκλειστικά από τον μεταβιβαστή και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

1. Υπόδειγμα εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιω­μάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης Νο. 30.

2. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Άρθρο 11

Υπολογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση

των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης

1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που εκμισθώνονται στον αποδέκτη ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία του εκμισθώνει ο μεταβιβαστής με την εν λόγω αίτηση μεταβολών και τα οποία έχει ο αποδέκτης στην κατοχή του την 31η Μαΐου 2015.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο αποδέκτης έχει στην κατοχή του επιπλέον επιλέξιμη έκταση, είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για την επιπλέον έκταση, είτε βάσει της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, είτε από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

2. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον μεταβιβαστή των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και εκμισθώνονται στον αποδέκτη καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο μεταβιβαστής το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό.

Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημάτων σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015)

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης

1. Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, γεωργός, ο οποίος έχει λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης με κληρονομιά, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το σύνολο της εκμετάλλευσης ή το τμήμα αυτής, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Η χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης το 2015 αφορά αποκλειστικά σε κληρονομιά εκμετάλλευσης, και διακρίνεται από την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1782/2003 και (ΕΚ)73/2009 από 31.12.2014 και χορήγησης νέων δικαιωμάτων το 2015.

Δεδομένου ότι το 2015 είναι έτος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε περίπτωση που κληρονόμος δικαιούται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, αλλά δεν υποβάλλει αίτηση μεταβολών λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης το 2015, δεν είναι δυνατή η χορήγηση τους σε επόμενο έτος.

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης είναι οι εξής:

(α) ο κληρονομούμενος γεωργός να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), να έχει δηλαδή δικαίωμα πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015

(β) ο κληρονόμος να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015 και να έχει κληρονομήσει εκμετάλλευση.

3. Το τρέχον έτος 2015, αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης δύναται να υποβληθεί από κληρονόμους, κατά περίπτωση, όταν συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 4-5:

4. Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού εντός του χρονικού διαστήματος 16.05.2014 – 15.05.2015:

Γεωργός, ο οποίος έχει λάβει εκμετάλλευση με κληρονομιά εκ διαθήκης ή με την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της κληρονομηθείσας εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως αν πληροί ή δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

5. Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού εντός του χρονικού διαστήματος 16.05.2013 – 15.05.2014:

(α) Γεωργός, ο οποίος δεν έχει υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το 2014 ή την υπέβαλλε εκπρόθεσμα ή την υπέβαλλε εμπρόθεσμα αλλά απορρίφθηκε και έχει λάβει εκμετάλλευση με κληρονομιά εκ διαθήκης ή με την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της κληρονομηθείσας εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως αν πληροί ή δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

(β) Σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος αιτήσεων 2014, ο κληρονόμος γεωργός οφείλει να υποβάλλει αίτηση μεταβολών το 2015 μόνο σε περίπτωση που δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

(γ) Σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος αιτήσεων 2014, ο κληρονόμος γεωργός, ο οποίος πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, δεν απαιτείται να υποβάλλει αίτηση μεταβολών το 2015 παρά μόνο ενιαία αίτησης ενίσχυσης.

6. Ειδικά για τους γεωργούς, οι οποίοι το έτος 2014, με βάση τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 73/2009, υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και η οποία έχει εγκριθεί, αναρτάται κατάλογος κληρονόμων -γεωργών έτους 2014 στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr, στον οποίο μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να πληροφορηθούν αν απαιτείται το 2015 η υποβολή αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών πέραν του Υποδείγματος Νο. 40 και της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 13

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης μεταβολών για χορήγηση δικαιωμάτων

βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2:

1. (α) Υπόδειγμα χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης Νο. 40

(β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου γεωργού

Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης:

1. Τα δικαιολογητικά 1(α), 1(β).

2. Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης.

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.

4. Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης.

Στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον κληρονόμο, ο οποίος έχει την επικαρπία και όχι την ψιλή κυριότητα της εν λόγω εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής.

Σε περίπτωση κληρονομιάς από το νόμο (εξ’ αδιαθέτου διαδοχή)

1. Τα δικαιολογητικά 1(α), 1(β)

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

3. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι – πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κοινού κατανομή της εκμετάλλευσης, καθένας από τους συγκληρονόμους – πλησιέστερους συγγενείς δύναται να αιτηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα.

2. Τόσο στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης όσο από το νόμο (εξ’ αδιαθέτου διαδοχή), είναι απαραίτητη η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κληρονόμου, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά), για τον καθορισμό του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος-οι, όπως περιγράφεται παρακάτω:

(α) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται αποκλειστικά από επιλέξιμη έκταση, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των εκταρίων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος-οι. Στην περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

(β) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται αποκλειστικά από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος-οι. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για τα εκτάρια της επιλέξιμης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

(γ) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται και από επιλέξιμη γεωργική έκταση και από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των εκταρίων, ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος-οι. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης, που κληρονομεί και για τα εκτάρια της επιλέξιμης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

3. Όταν η εκμετάλλευση δεν ήταν ιδιόκτητη του κληρονομούμενου γεωργού αλλά μισθωμένη από συγγενείς α’ βαθμού, ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής εφόσον η κατοχή και χρήση της εκμετάλλευσης ήταν εντός της οικογένειας (α’ βαθμός συγγενείας). Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ απαιτείται προσκόμιση των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, προκειμένου να αποδειχτεί η κατοχή και χρήση εντός της οικογένειας.

4. Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή (νέμηση ανιόντος), ο δωρεοδόχος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής, υποβάλλοντας αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς εν ζωή, νόμιμα μεταγραμμένη στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, πέραν της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση ανακλητής νέμησης ανιόντος, χορηγούνται δικαιώματα μόνο στο πρόσωπο που έχει οριστεί ως κληρονόμος ως τις 15.05.2015.

5. Περιπτώσεις κληρονομιάς εκμετάλλευσης, που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 14

Υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται με

κληρονομιά εκμετάλλευσης

1. Όσον αφορά στην αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, αυτή καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο κληρονομούμενος γεωργός, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος γεωργός δεν κατείχε δικαιώματα το 2014, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημάτων σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015).

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τον κληρονομούμενο γεωργό λόγω θανάτου το έτος αιτήσεων 2014 και:

(α) μη υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται με βάση της αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο κληρονομούμενος γεωργός το 2013. Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε δικαιώματα ενίσχυσης το 2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

(β) υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο κληρονόμος γεωργός το 2014. Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε δικαιώματα ενίσχυσης το 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος, εκτός από το δικαίωμα να λάβει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης που κληρονόμησε, δικαιούται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 διότι πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), η αξία των δικαιωμάτων καθορίζεται βάσει του αθροίσματος των δεδομένων του 2014, τα οποία αφορούν την εκμετάλλευση του κληρονόμου και την κληρονομηθείσα εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής.

4. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος, εκτός από το δικαίωμα να λάβει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης που κληρονόμησε, έχει στην διάθεσή του επιπλέον επιλέξιμη έκταση, είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 15

Αλλαγή νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας

Α. Αλλαγή επωνυμίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), η αλλαγή επωνυμίας δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν.

2. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών:

(α) ο γεωργός προ της αλλαγής της επωνυμίας να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) ο γεωργός μετά την αλλαγή της επωνυμίας να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

3. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας:

Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον γεωργό καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την αλλαγή της επωνυμίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015).

Β. Αλλαγή νομικού καθεστώτος:

4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), η αλλαγή νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος ήλεγχε την αρχική εκμετάλλευση όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση.

5. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών:

(α) ο γεωργός προ της αλλαγής του νομικού καθεστώτος να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) ο γεωργός μετά την αλλαγή του νομικού καθεστώτος να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

6. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση αλλαγής νομικού καθεστώτος:

Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον γεωργό καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την αλλαγή του νομικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015).

7. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α) Υπόδειγμα αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος Νο. 50

β) Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.

γ) Αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η αλλαγή της επωνυμίας ή, σε περίπτωση αλλαγής νομικού καθεστώτος, ότι ο γεωργός, ο οποίος ήλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση.

Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η αλλαγή της επωνυμίας ή του νομικού καθεστώτος επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014 και έως 15.05.2015.

Άρθρο 16

Συγχώνευση εκμετάλλευσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), ως συγχώνευση νοείται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων διαφορετικών γεωργών σε ένα γεωργό, ο οποίος ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεωργούς που διαχειρίζονταν τις εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ’ αυτών.

2. Η συγχώνευση εκμετάλλευσης δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν στην εκμετάλλευση και ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονταν αρχικά τις εκμεταλλεύσεις, εντός του ορίου των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται για την αρχική ή τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

3. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών:

(α) οι αρχικοί γεωργοί να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) ο νέος γεωργός να χαρακτηρίζεται ενεργός το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

4. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον γεωργό, που προκύπτει από την συγχώνευση δύο ή περισσότερων εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο γεωργός το 2014, πριν την συγχώνευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015).

5. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση συγχώνευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α) Υπόδειγμα συγχώνευσης εκμετάλλευσης Νο. 60

β) Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.

γ) Αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γεωργός, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση, ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεω­ργούς που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ’ αυτών.

Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η συγχώνευση επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014 και έως 15.05.2015.

Άρθρο 17

Κατάτμηση εκμετάλλευσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015), ως κατάτμηση νοείται η κατάτμηση ενός γεωργού:

(α) σε τουλάχιστον δύο νέους γεωργούς, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον εξακολουθεί να ελέγχεται, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που είχαν αρχικά τη διαχείριση της εκμετάλλευσης,

(β) στον αρχικό γεωργό και σε τουλάχιστον έναν νέο, διαφορετικό γεωργό.

2. Η κατάτμηση εκμετάλλευσης δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στις εκμεταλλεύσεις.

3. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών:

(α) o γεωργός πριν την κατάτμηση να πληροί τις προϋ­ποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015),

(β) οι γεωργοί μετά την κατάτμηση να χαρακτηρίζονται ενεργοί το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 147/2015)

(γ) η υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης μεταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

4. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον κάθε νέο γεωργό που προκύπτει από την κατάτμηση της αρχικής εκμετάλλευσης καθορίζεται βάσει την αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την κατάτμηση. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β΄ 147/2015)

5. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση κατάτμησης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α) Υπόδειγμα κατάτμησης εκμετάλλευσης Νο. 70

β) Βεβαίωση από τη ΔΟΥ

γ) Αντίγραφο καταστατικού.

Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η κατάτμηση επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014 και έως 15.05.2015

Άρθρο 18

1. Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξουσιοδοτείται να καθορίσει τα υποδείγματα της παρούσας απόφασης με εγκύκλιό του.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (.pdf)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image