!!!! Ο.Α.Ε.Δ. – επιδότηση 4% ή 12% Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων έως και 31/12/2015, συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή καταργείται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 1767/1988, δυνάμει της οποίας δίδεται οικονομική ενίσχυση από τον Ο.Α.Ε.Δ., στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ’ και Γ’ του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982 (νομός Ξάνθης, Ροδόπης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Δράμας κ.λπ).

Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων έως και 31/12/2015, συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι θα παραιτηθούν από τυχόν ασκηθείσες αγωγές με τις οποίες διεκδικούν ποσά για την περίοδο 2010-2015. Τυχόν υπολειπόμενα ποσά παραγράφονται μετά το πέρας των ανωτέρω συμψηφισμών

Ρυθμίζονται με κ.υ.α. οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο τρόπος του συμψηφισμού, το είδος των συμψηφιζόμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 4

Το άρθ. 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63) προβλέπει επιδότηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου, η σχετική παροχή ορίστηκε ως ποσοστό του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκαν με την υπ’ αρ. 13311/273/21.3.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’997) και συνεπώς το ανωτέρω άρθρο έχει ουσιαστικά παύσει να εφαρμόζεται.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 305/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 13311/273/21.03.2016 κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι η κανονιστικώς δρώσα δημόσια διοίκηση, μπορεί να μεταβάλει το ύψος και τον τρόπο παροχής της επιδότησης, δεν μπορεί όμως να την καταργήσει είτε ρητά είτε εν τις πράγμασι, καθιστώντας τη διάταξη ανενεργή, παρά μόνο με την κατάργηση του άρθρου με διάταξη τυπικού νόμου.
Η παρούσα ρύθμιση καταργεί αναδρομικά το ανωτέρω άρθρο από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2016 και παράλληλα αντιμετωπίζει το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων έως 31.12.2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα 2010-2015, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων, όσων εκ των δικαιούχων έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, είναι η προηγούμενη παραίτησή τους από αυτό.
Για τον καθορισμό, την εφαρμογή και την αναγκαία εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων του συμψηφισμού και του είδους των απαιτήσεων των δικαιούχων που ανάγονται σε παρελθόντα έτη, ήτοι από 2010 έως 2015, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, καθώς και για κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4
Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων

1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.
2. Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 ως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός της παρούσας πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του ελληνικού δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος του συμψηφισμού, το είδος των συμψηφιζόμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges