Ο.Α.Ε.Δ. Aριθμ. απόφ. 635/2016 (ΦΕΚ 1708-15/6/16) Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ. Η Περιφερειακή Δνση Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης έχει έδρα στην ΚΑΒΑΛΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Aριθμ. απόφ. 635/08.03.2016

(ΦΕΚ Β΄ 1708/15.06.2016)

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 70 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α 170),

2. Την εισηγητική έκθεση του αρθρ. 70 του Ν. 3996/2011,

3. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.)

1. Στις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συνιστώνται αντίστοιχα επτά (7) Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.), ήτοι μία ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ., με τριετή θητεία.

Κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. συγκροτείται από πέντε (5) τακτικά μέλη που ορίζονται με τα αναπληρωματικά αυτών.

Ως Πρόεδρος κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Ως μέλη κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ορίζονται:

α) Δύο (2) υπάλληλοι του ΟΑΕΔ κατηγορίας ΠΕ ή TE με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό, με τους αναπληρωτές τους. Ο αρχαιότερος εκ των δύο (2) ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου.

β) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που υποδεικνύεται από την ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένας κοινός εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του.

Χρέη Γραμματέα της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εκτελεί υπάλληλος ΠΕ ή TE της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.

Ως εισηγητές ορίζονται οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Τμημάτων.

Ο γραμματέας και ο εισηγητής δεν αποτελούν μέλη της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Αν κατά το χρόνο συγκρότησης της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π., τα μέλη που υποδεικνύονται από τρίτους δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. είναι νόμιμη, εφόσον έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

3. Για τη νόμιμη συγκρότηση των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π ) του O.A.Ε.Δ. απαιτείται ο ορισμός με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες των ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.

1. Η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Κατά την εξέταση των προσφυγών, η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ελέγχει τις προσβαλλόμενες ατομικές διοικητικές πράξεις, όχι μόνο κατά νόμο (έλεγχος νομιμότητας), αλλά και κατ’ ουσία (ουσιαστικός έλεγχος), οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή.

2. Η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδουν οι υπαγόμενοι στην τοπική αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Προϊστάμενοι των ΚΠΑ2, Γραφείων Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και που αφορούν:

α) χορήγηση επιδόματος τακτικής ανεργίας,

β) χορήγηση ειδικού εποχικού βοηθήματος (άρθρο 22 του Ν. 1836/1989/ ΦΕΚ Α΄ 79),

γ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

δ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

ε) χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

στ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών (άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.Δ. 2961/1954/ΦΕΚ Α΄197, όπως ισχύει),

ζ) χορήγηση επιδόματος σε νέους 20-29 (άρθρο 2 του Ν. 1545/1985/ΦΕΚ Α΄91),

η) χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου (άρθρο 27 του Ν. 3016/2002/ ΦΕΚ Α΄110),

θ) χορήγηση βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π – Μ.Μ.Ε.) [άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011/ΦΕΚ Α΄152],

ι) χορήγηση της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας του Π.δ. 776/1977 (ΦΕΚ Α΄250),

ια) χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58),

ιβ) χορήγηση καταβολής αποδοχών στους σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της Σχολής που φοιτούν,

ιγ) χορήγηση του επιδόματος διαθεσιμότητας (άρθρο 20 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

ιδ) επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α΄70), όπως ισχύει,

ιε) επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) [ΚΥΑ Ε5/1797/ 20.03.1986/ΦΕΚ Β΄183/19.02.1986].

ιστ) επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40).

ιζ) επιχορήγηση επιχειρήσεων του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄63) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) και ισχύει.

ιη) επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Από την αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ εξαιρούνται:

α) οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ για επιχορηγήσεις

β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν τις καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

γ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον ΕΛΕΚΠ («Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»)

δ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα «Κοινωφελούς χαρακτήρα», και

ε) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν αμφισβητήσεις σχετικές με την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2335/1995).

Οι ενδικοφανείς προσφυγές της παρούσας παραγράφου θα εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3

Προθεσμίες

1. Οι ενδικοφανείς προσφυγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ασκούνται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόμενους.

2. Οι Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών οφείλουν να γνωστοποιούν στους προσφεύγοντες τις αποφάσεις τους επί των προσφυγών το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που οι ανωτέρω προσφυγές ασκήθηκαν.

Άρθρο 4

Μεταβατικές Διατάξεις

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του ενδικοφανείς προσφυγές.

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού ισχύει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λειτουργία των ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.

Άρθρο 5

Καταργούμενες Διατάξεις

Δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, η με αριθμό 2840/37/23.08.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ καταργείται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν σε επιμέρους διατάξεις αυτού ορίζεται άλλως.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image