Ο.Α.Ε.Ε. Εγκ.αρ. 4/20.3.2015 – Πως θα ασκείται το δικάιωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για “νέους” ασφαλισμένους που είναι υπάλληλοι + επαγγελματίες (μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 4/20.3.2015
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 – Τεύχος Δεύτερο)

 

Αθήνα, 20/3/2015
Αρ. Π ρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
TMHMA:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 – 5285565,-569, -580
fax:210 – 5229840
e-mail:tm_asfalishs@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΘΕΜΑ: Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 – Τεύχος Δεύτερο)

Σχετ: Η αρ. 16/2014 εγκύκλιος της Διοίκησης

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδόθηκε στις 2/12/2014, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ενιαία και άμεση εφαρμογή της:

1. – Οι διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 Υπουργικής Απόφασης ρυθμίζουν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των νεοασφαλισμένων από 1/1/1993 και εφεξής, οι οποίοι, λόγω πολυαπασχόλησης, έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την αρ. 22/15-1-2015 απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ ισχύουν και εφαρμόζονται από 7/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014).

1.1 – Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις «νέοι» ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους.

Ειδικά για τους απασχολούμενους ως ρητινοσυλλέκτες και δασεργάτες και τους απασχολούμενους στην εξόρυξη σμύριδας η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι προαιρετική εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 258/2005 (καταστατικό ΟΑΕΕ).

Ειδικότερα:

Τα πρόσωπα αυτά εφόσον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την δραστηριότητά τους αυτή και παράλληλα ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνουν από τον 4/2014 (έναρξη ισχύος Ν.4254/2014) οριστική απαλλαγή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ (βλ. συν. υπόδειγμα).

Οι ανωτέρω, με αίτηση τους, μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ. Το δικαίωμά τους υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση ασκούν άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν ή απωλέσουν αυτή.

Η προαιρετική ασφάλιση των παραπάνω προσώπων διακόπτεται:

α) Με αίτησή τους από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της

β) Με την διακοπή της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οπότε υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον συνεχίζουν την αυτοτελή δραστηριότητά τους.

► Οι διατάξεις περί επιλογής φορέα δεν εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίοι αμείβονται μέσω εργοσήμου (άρθρο 21 παρ. 6 ν. 3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 74 ν.4144/2013).

1.2. – «Νέοι» ασφαλισμένοι που είχαν λάβει εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ έως τις 6/4/2014, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992 όπως ίσχυαν, εξετάζονται ως προς την προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 και της άνω υπουργικής απόφασης, μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης.

2. – Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν να έχουν οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα με δραστηριότητες υπαγόμενες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, μόνον εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε φορά η παράλληλη απασχόλησή τους.

2.1 – Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν εξετάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Για τους ενδιάμεσους μήνες της ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το χρονικό διάστημα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργίας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ή λόγω απεργίας συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση των 25 ΗΑ ανά μήνα για όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών, με την προϋπόθεση ότι συνυπολογιζόμενων των ανωτέρω συμπληρώνονται 25 ΗΑ ανά μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών. Π.χ. Πολυαπασχολούμενος που έχει επιλέξει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα ασφάλισής του πραγματοποίησε κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015 απεργία χρονικού διαστήματος δύο ημερών. Ο ανωτέρω θεωρείται ότι πραγματοποίησε 25 ΗΑ για τον εν λόγω μήνα εφόσον με συνυπολογισμό των ημερών απεργίας συμπληρώνει 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ειδικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού. Ως πλήρης αριθμός ημερών ασφάλισης νοείται το σύνολο των εργάσιμων ημερών του μήνα Φεβρουαρίου.

3.Οι «νέοι» ασφαλισμένα, οι οποίοι έχουν κατά τα ανωτέρω δικαίωμα επιλογής φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υποβάλλουν σχετική δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα της επιλογής τους καθώς και στον μη επιλεγέντα ασφαλιστικό φορέα και στον εργοδότη ή εργοδότες εντός έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κάθε φορά δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα.

Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

3.1. – Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα εντός της εξάμηνης προθεσμίας ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον φορέα που ανήκει η πρώτη, κατά σειρά, αναληφθείσα δραστηριότητα σε κάθε διάστημα παράλληλης απασχόλησης.

Εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης συμπληρώνονται 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εάν κάποιο μήνα (πλην του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης που δεν εξετάζεται) δεν έχει 25 ΗΑ υπάγεται στον ΟΑΕΕ. Εάν προηγείται χρονικά η ανάληψη της αυτοαπασχόλησης ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

3.2. – Στην περίπτωση μεταβολής εργοδότη από παράλληλα απασχολούμενο που έχει επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, υποβάλλεται νέα δήλωση επιλογής φορέα εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής εντός της προθεσμίας αυτής καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εφαρμοζομένων όσων αναφέρθηκαν στην παρ. 3.1.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πολυαπασχολούμενος επαναπροσλαμβάνεται από τον ίδιο εργοδότη.

Εάν δεν μεσολαβεί οποιοδήποτε κενό διάστημα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη – από τον ίδιο ή από διαφορετικό εργοδότη – δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης επιλογής φορέα.

4. – Οι «νέοι» ασφαλισμένοι που έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα κατά τα ανωτέρω, ασφαλίζονται στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης της επιλογής τους. Εάν ο φορέας επιλογής τους δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης τότε, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του φορέα που θα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης αν δεν ασκούσαν το δικαίωμα επιλογής.

4.1. – Ο αυτοαπασχολούμενος που επέλεξε ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισής του το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης μισθωτής εργασίας δύναται να ασφαλιστεί προαιρετικά και στον ΟΑΕΕ, με δήλωσή του που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης.

5.Εκκρεμείς την 7/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014) αιτήσεις και ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του Ν. 4254/2014 και της Υπουργικής Απόφασης.

6.Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει η μία εκ των δύο.

Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαιτείται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου να αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι 25 ανά μήνα και ότι υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΕ την τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθώς και ενδεχόμενη επαναπρόσληψή του σε άλλο εργοδότη.

7. – Σε περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από τον ΟΑΕΕ όπου διαπιστώνεται μετά τη λήξη της ότι ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητας που έπεται της τελευταία χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

8. – Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης πραγματοποίησης 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η χορηγούμενη κάθε φορά εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ (αρχικά ή συνέχιση/παράταση αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.

8.1 – Στην περίπτωση των συμβασιούχων με σύμβαση διάρκειας μικρότερης του εξαμήνου, και εφόσον προκύπτει η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για 25 ΗΑ ανά μήνα, η χορηγούμενη εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ είναι ίση χρονικά με τη διάρκεια της σύμβασης.

8.2 – Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για συνέχιση της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης δεν επέχει θέση νέας δήλωσης επιλογής φορέα.

9. – Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4254/2014 και της άνω υπουργικής απόφασης εμπίπτουν όλοι οι εντασσόμενοι τομείς στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ.

10. – Η παρούσα εγκύκλιος έχει εφαρμογή μόνο στους νεοασφαλισμένους, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης απασχόλησής τους. Για τους λοιπούς νεοασφαλισμένους για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ ΕΤΑΑ) εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιοι με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει.

11.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Με την αίτηση εξαίρεσης συνυποβάλλονται:

• Βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτό (άρθρου 39 ν. 2084/1992).

• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.

• Ένσημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές.

Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εφόσον έχουν υποβληθεί.

• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
– Επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
– Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του που έπεται της τελευταίας χορηγηθήσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.
– Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με εργόσημο.
– Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.
– Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).

• Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.

• Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα της εξαίρεσής του απεργία, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των 25 ΗΑ κατά τον μήνα που πραγματοποίησε την απεργία, απαιτείται να υποβάλει πέραν των ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται ότι απουσίασε από την εργασία του λόγω απεργίας καθώς και το σύνολο των ημερών της απουσίας του λόγω απεργίας κατά τον εν λόγω μήνα.

• Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστέα δραστηριότητα.

11.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Με την αίτηση συνέχισης της εξαίρεσης συνυποβάλλονται:

• Ένσημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης. Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται ΑΠΔ, εφόσον έχουν υποβληθεί.

• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.

• Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
– Η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.
-Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του που έπεται της τελευταίας χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.
– Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με εργόσημο.
– Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.
– Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).

Διευκρινίζεται ότι:

Στην περίπτωση απουσίας του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας, άδειας κυήσεως, λοχείας, γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, θα αναζητούνται ένσημα ΙΚΑ, όπου επικολλούνται, και εφόσον η απουσία συνεχίζεται πέραν του χρόνου για τον οποίο δικαιολογείται η επικόλληση ενσήμων, θα αναζητείται βεβαίωση ΙΚΑ ή ΟΑΕΔ, κατά περίπτωση, από την οποία να προκύπτει το είδος της απουσίας και η επιδότησή της.

• Στην περίπτωση τακτικής ανεργίας απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα αυτής.

• Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε κατά το διάστημα της εξαίρεσής του απεργία απαιτείται να υποβάλει κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται το σύνολο των ημερών που απουσίασε από την εργασία του λόγω απεργίας κατά τον εν λόγω μήνα.

• Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.

• Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο ασφαλισμένος απασχολήθηκε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα Φεβρουαρίου θα ζητείται επιπλέον των ενσήμων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και σχετική βεβαίωση εργοδότη.

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

► Οι εξαιρέσεις λόγω επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης καταχωρούνται στο Π/Σ με τον κωδικό 46.

► Στις αποφάσεις εξαίρεσης (αρχικής και κατά παράταση) καθώς και στις αποφάσεις επαναφοράς στην ασφάλιση, οι οποίες κοινοποιούνται στα πρόσωπα που αφορούν, αναφέρεται ρητά ότι αυτές δεν επέχουν θέση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης για οποιαδήποτε μεταβολή της δραστηριότητας για χρήση στη Δ.Ο.Υ.

Α. Νέοι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας:

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

• Συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, στο οποίο συμπληρώνονται αρχικά τα ατομικά στοιχεία του εξαιρούμενου προσώπου και τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησής του και χορηγείται προσωρινή βεβαίωση προεγγραφής για χρήση στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να εισπράττεται η εφάπαξ εισφορά εγγραφής.

► Μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ περί έναρξης εργασιών της επιχείρησης:

• Εκδίδονται πράξη εγγραφής και απόφαση εξαίρεσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

• Συμπληρώνονται τα πεδία του Δελτίου Στοιχείων Ασφαλισμένου: «Στοιχεία Απόδειξης Εγγραφής» με τη φράση «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΙΚΑ» “Είδος” εγγραφής με την ένδειξη 1 «αυτεπάγγελτη» «Διακοπή» με την ημερομηνία έναρξης της εξαίρεσης “Αιτία” με τον Κωδικό 46 “Επανεγγραφή” με την ημερομηνία λήξης της εξαίρεσης

• Καταχωρείται το Δελτίο Στοιχείων Ασφαλισμένου στο Π/Σ και χορηγείται αυτόματα το ΕΑΜ του εξαιρουμένου προσώπου.

• Δημιουργείται ατομικός φάκελος στον οποίο τίθενται τα στοιχεία του εξαιρουμένου προσώπου στο εξώφυλλο του οποίου αναφέρεται η απόφαση εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Για τα μέλη εταιριών, στα οποία δεν χορηγείται προσωρινή βεβαίωση προεγγραφής, συμπληρώνεται από την αρχή το απογραφικό δελτίο του ασφαλισμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω και εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

• Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου και εκδίδεται απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

• Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.

• Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του εξαιρούμενου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Β. Νέοι ασφαλισμένοι που εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση (Επαναφορά στην ασφάλιση)

• Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου με τις μεταβολές του πεδίου “Είδος εγγραφής” σε εκούσια και των πεδίων “Διακοπή” και “Επανεγγραφή”

• Εισπράττεται η εφάπαξ εισφορά εγγραφής

• Εκδίδεται απόφαση επαναφοράς στην ασφάλιση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

• Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.

• Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση επαναφοράς και η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Γ. Νέοι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσής τους

• Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου με τις μεταβολές στα πεδία “Διακοπή” και “Επανεγγραφή” και εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

• Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.

• Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου – εξαιρούμενου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση της εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Όμοια διαδικασία ακολουθείται και σε κάθε επόμενη συνέχιση της εξαίρεσής του.

Στην περίπτωση που ενεργηθεί διακοπή της ασφαλιστέας δραστηριότητας πριν τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης εκδίδεται απόφαση διαγραφής και συντάσσεται Δελτίο Μεταβολής Ασφαλισμένου με την μεταβολή του κωδικού 46 σε 60 στο πεδίο “Αιτία” και τις μεταβολές στα πεδία “διαγραφή” και “επανεγγραφή”, το οποίο καταχωρείται στο Π/Σ.

13. Ενέργειες Υπηρεσιών

Α. Οι προϊστάμενοι των περ/κών τμημάτων ΟΑΕΕ υποχρεούνται:

► Να εξετάσουν ή επανεξετάσουν με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου κάθε αίτημα εξαίρεσης (αρχικής ή κατά παράταση) που υποβλήθηκε στη Υπηρεσία τους από 7/4/2014 και εφεξής, τα οποία είτε διεκπεραιώθηκαν είτε εκκρεμούν προς διεκπεραίωση.

► Να εξετάσουν ή επανεξετάσουν με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, τα εκκρεμή στην υπηρεσία τους στις 7/4/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4254/2014, αιτήματα εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (αρχικής ή κατά παράταση), ήτοι τα υποβληθέντα αιτήματα μέχρι 6/4/2014, τα οποία μέχρι 7/4/2014 δεν είχαν διεκπεραιωθεί και είτε διεκπεραιώθηκαν μετά της 7/4/2014 είτε εξακολουθούν να εκκρεμούν.

► Να εξετάσουν ή επανεξετάσουν με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου αιτήματα συνέχισης/ παράτασης εξαίρεσης «νέων» ασφαλισμένων που είχαν λάβει εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 προ της 7/4/2014 και των οποίων η εξαίρεση έληξε μετά της 7/4/2014 και τα οποία εκκρεμούν ή κρίθηκαν ήδη.

► Να ολοκληρώσουν μέχρι 30/4/2015 τη διαδικασία επανελέγχου των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων επί των ανωτέρω αιτημάτων εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης εξαίρεσης και να ενημερώσουν άμεσα για την ολοκλήρωση του ελέγχου την Περ/κή Δ/νση ΟΑΕΕ στην οποία υπάγονται.

► Να αποστείλουν στις οικείες ΤΔΕ για κρίση ή επανάκριση (εφόσον έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση), με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης:
– εκκρεμείς στην Υπηρεσία τους ενστάσεις στις 7/4/2014 κατά απορριπτικών αποφάσεων
– ενστάσεις που υποβλήθηκαν μετά την 7/4/2014 κατά απορριπτικών αποφάσεων που αφορούν χρονικά διαστήματα ασφάλισης μετά την 7/4/2014 και οι οποίες είτε κρίθηκαν ήδη με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 είτε εκκρεμούν.

Β. Οι προϊστάμενοι των περ/κών Δ/νσεων ΟΑΕΕ παρακαλούνται:

► Να υποβάλλουν συμπληρωματική εισήγηση για κάθε εκκρεμή στις 7/4/2014 στην οικεία ΤΔΕ ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης περ/κού τμήματος, που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί, προκειμένου να κριθεί με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

► Να υποβάλλουν συμπληρωματική εισήγηση για κάθε εκκρεμή ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης περ/κού τμήματος που υποβλήθηκε μετά της 7/4/2014 και αφορά χρονικά διαστήματα ασφάλισης μετά της 7/4/2014, προκειμένου να κριθεί με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

► Να ενημερώσουν μέχρι 30/4/2015 την Υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα του επανελέγχου των περ/κών τμημάτων αρμοδιότητάς τους.

Παραδείγματα

Α. Περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης απασχόλησης:

1ο παράδειγμα

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 2-1-2015
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 23-1-2015
■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 26-2-2015
■ Χορήγηση εξαίρεσης για το χρονικό διάστημα 1/2015 – 6/2015
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23-7-2015
■ Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 2/2015 – 6/2015 (ο 1/2015 δεν εξετάζεται γιατί είναι ο πρώτος μήνας ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) από τον οποίο διαπιστώνεται ότι τον 5/2015 συμπληρώνει 20 ΗΑ.
■ Επαναφορά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 1/2015 και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης.

2ο παράδειγμα

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 2-1-2015
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 23-1-2015
■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 26-2-2015
■ Χορήγηση εξαίρεσης για το χρονικό διάστημα 1/2015 – 6/2015
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23-7-2015
■ Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 2/2015 – 6/2015 (ο 1/2015 δεν εξετάζεται γιατί είναι ο πρώτος μήνας ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) από τον οποίο διαπιστώνεται ότι συμπληρώνει 25 ΗΑ ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η εξαίρεσή του συνεχίζεται για ένα εξάμηνο 7/2015 – 12/2015.

Β. Περίπτωση που χορηγήθηκε εξαίρεση με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 προ της δημοσίευσης του Ν.4254/2014, η οποία λήγει μετά την 7/4/2014

1ο Παράδειγμα

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15-12-2013
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 3-1-2014
■ Χορηγηθείσα εξαίρεση για χρονικό διάστημα 1/2014 – 12/2014
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23/1/2015
■ Διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 1/2014 – 12/2014 πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014.
■ Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (1/2015 – 6/2015) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης.

2ο Παράδειγμα

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15-5-2013
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 3-6-2013
■ Χορηγηθείσα εξαίρεση για χρονικό διάστημα 6/2013 – 5/2014
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23/6/2014
■ Διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 6/2013 – 5/2014 πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014.
■ Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (6/2014 – 11/2014).

Μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης, εξετάζεται το χρονικό διάστημα αυτής (6/2014 – 11/2014) με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης. Εφόσον έχει ήδη εξεταστεί, επανεξετάζεται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

Αν π.χ. τον 10/2014 ο ανωτέρω είχε πραγματοποιήσει 24 ΗΑ γιατί είχε μία ημέρα απεργίας κι ως εκ τούτου επαναφέρθηκε στην ασφάλιση από τον 6/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της 16/2014 εγκυκλίου, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να του χορηγηθεί παράταση της εξαίρεσης για ένα ακόμα εξάμηνο (εφόσον συμπληρώνει για τους υπόλοιπους μήνες του χρονικού διαστήματος 6/2014 – 11/2014 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Γ. Περιπτώσεις επιλογής φορέα πέραν της εξάμηνης προθεσμίας

1ο Παράδειγμα

• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας)
• Απόρριψη αιτήματος – ο ΟΑΕΕ έχει καταστεί ο υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης για όλο το διάστημα που διαρκεί η παράλληλη απασχόληση.

2ο Παράδειγμα

• Πρόσληψη ως μισθωτός 3/1/2015
• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2015
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας)
• Διενέργεια ελέγχου (εκτός του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης) από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Ο αιτών παραμένει στην ασφάλιση του ΙΚΑ για όλο το διάστημα της παράλληλης απασχόλησης εφόσον συνεχίζει να συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3ο Παράδειγμα

• Πρόσληψη ως μισθωτός 3/1/2015
• ‘Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2015
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας)
• Διενέργεια ελέγχου (εκτός του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης) από τον οποίο προκύπτει ότι τον 3/2015 ο ασφαλισμένος είχε 22 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Απόρριψη αιτήματος και υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 1/2015.

Δ. Περιπτώσεις μεταβολής εργοδότη

1ο Παράδειγμα

• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εντός της εξάμηνης προθεσμίας και χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα για το διάστημα 1/2015 – 6/2015
• Απόλυση 22/6/2015
• Επαναπρόσληψη 29/6/2015
• Μη υποβολή δήλωσης εντός της εξάμηνης προθεσμίας
• ο ΟΑΕΕ καθίσταται ο υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης για όλο το διάστημα που διαρκεί η παράλληλη απασχόληση (από 7/2015 κι εφεξής)

2ο Παράδειγμα

• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εντός της εξάμηνης προθεσμίας και χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα για το διάστημα 1/2015 – 6/2015
• Απόλυση 22/6/2015
• Επαναπρόσληψη 23/6/2015

Δεν απαιτείται νέα υποβολή δήλωσης επιλογής φορέα εντός εξάμηνης προθεσμίας. Για τον ασφαλισμένο που θα προσέλθει λ.χ. τον 1/2016 για να ζητήσει συνέχιση της εξαίρεσής του από τον 7/2015, θα εκδοθεί απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα.

Ε. Περιπτώσεις εκκρεμών την 7/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014) αιτήσεων και ενστάσεων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή.

1ο Παράδειγμα

• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2014
• Πρόσληψη ως μισθωτός 22/1/2014
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 20/3/2014
• Το αίτημα βρισκόταν σε εκκρεμότητα στις 7/4/2014 και θα κριθεί με την προϋπόθεση της πλήρωσης των 25 ΗΑ ανά μήνα τόσο για το πριν της 7/4/2014 χρονικό διάστημα όσο και το μετέπειτα της ημερομηνίας αυτής.

Θα κριθεί επίσης με τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση. Για παράδειγμα:
• ο ασφαλισμένος συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτός του μηνός 3/2014 για τον οποίο πραγματοποίησε απεργία 2 ημερών.
• Θεωρείται ότι συμπληρώνει 25 ΗΑ εφόσον προσκομίσει βεβαίωση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ότι τον 3/2014 έχει 23 ΗΑ και βεβαίωση εργοδότη ότι κατά τον μήνα 3/2014 απουσίασε από την εργασία του 2 ημέρες λόγω απεργίας.
• Εάν το αίτημά του έχει κριθεί με τις οδηγίες της εγκυκλίου 16/2014 κι έχει απορριφθεί θα πρέπει να επανεξεταστεί με τις οδηγίες τις παρούσας εγκυκλίου.

2ο Παράδειγμα

• Απόφαση του περ/κού τμήματος με την οποία απορρίφθηκε αίτημα συνέχισης εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα 2/2013-2/2014.

Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος άσκησε ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ στις 16-3-2014 και κατά τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014 (7-4-2014) εκκρεμούσε καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση της ΤΔΕ επί της ένστασης.

Η ένσταση αυτή θα κριθεί με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 25 ΗΑ για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά.
15/1/2015 22/1/2015

Πέραν τούτου θα κριθεί και με λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση όπως στο παραπάνω παράδειγμα.

ΣΤ. Αιτήματα συνέχισης εξαίρεσης για το μετέπειτα της πρώτης εξαίρεσης διάστημα

Παράδειγμα

• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας
• Πρόσληψη ως μισθωτός
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εντός της εξάμηνης προθεσμίας και χορήγηση εξάμηνης εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα χρονικού διαστήματος 1/2015 – 6/2015.
• Αίτηση συνέχισης της εξαίρεσης και διενέργεια ελέγχου από τον οποίο διαπιστώνεται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το διάστημα της ήδη χορηγηθήσας εξαίρεσης.
• Χορήγηση εξαίρεσης για το διάστημα 7/15 – 12/15.
• Αίτηση συνέχισης της εξαίρεσης και διενέργεια ελέγχου από τον οποίο διαπιστώνεται ότι για τον μήνα 9/2015 ο ασφαλισμένος είχε 20 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
• Επαναφορά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/7/2015, δηλαδή από την ημερομηνία τελευταίας χορηγηθήσας συνέχισης εξαίρεσης.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image