Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚ.25/26.09.2016 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής.

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/26.09.2016 (Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/12/1345215)
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οργανισμός Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο :210-5274386

fax :210-5220504

e-mail: d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

Αθήνα, 26 /09 /2016

Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/12/1345215

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 25

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής.

Σχετ : Η αρ. 61/2011 εγκύκλιος

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις αρθρ. 41 ν. 3996/2011 παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, πριν την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων και ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού προ εγγραφής για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις του αρθρ. 10 ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Για την εξόφληση του ποσού εξαγοράς η διάταξη ορίζει ότι «…εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΟΑΕΕ για την είσπραξη οφειλόμενων εισφορών και σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.»

Στην υλοποίηση της διάταξης, παρατηρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνου πριν την εγγραφή και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να έχουν εξοφλήσει το ποσό της εξαγοράς, για τον λόγο ότι η σχετική Πράξη Αναγνώρισης δεν έχει εκδοθεί και γνωστοποιηθεί, δηλαδή για λόγο που ανάγεται στην διοικητική διαδικασία και όχι σε βούληση ή παράλειψη του ενδιαφερόμενου.

Ωστόσο – στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης του διοικούμενου – το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ως την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, ως υπηρεσιακής φύσεως ζήτημα, δεν θα πρέπει να βαρύνει τον ασφαλισμένο προκαλώντας δυσμενή αποτελέσματα στη σύνταξή του.

Για τον λόγο αυτό, ο χειρισμός των συνταξιοδοτικών υποθέσεων θα είναι εφεξής ο ακόλουθος: Εφόσον υποβληθεί αίτημα αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ενώ αυτό εκκρεμεί, υποβληθεί συνταξιοδοτικό αίτημα, τότε μετά την κοινοποίηση της Πράξης Αναγνώρισης ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται εγγράφως και με απόδειξη από το Τμήμα Συντάξεων ότι προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη από τότε που δικαιούται, θα πρέπει το ποσό εξαγοράς να εξοφληθεί ως το τέλος του επόμενου μήνα παραλαβής του εγγράφου αυτού.

Διαφορετικά, η σύνταξη θα καταβληθεί από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων).

Το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα.

Ομοίως, αν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος έχει ήδη εκδοθεί η Πράξη Αναγνώρισης και καταβάλλονται οι δόσεις κανονικά, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται εγγράφως και με απόδειξη από το Τμήμα Συντάξεων ότι προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη από τότε που δικαιούται, θα πρέπει το υπολειπόμενο ποσό εξαγοράς να εξοφληθεί ως το τέλος του επόμενου μήνα παραλαβής του εγγράφου.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, διότι ανάλογος χειρισμός, θα παραβίαζε οπωσδήποτε την προαναφερόμενη ρητή διάταξη του νόμου.

Παρακαλούμε για την διεκπεραίωση των περιπτώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με το παρόν.

Οι περιπτώσεις που έχουν τυχόν κριθεί ήδη διαφορετικά ως προς την ημερομηνία έναρξης της σύνταξης θα πρέπει να αναθεωρηθούν είτε αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου αυτό είναι εφικτό, είτε ύστερα από αίτηση – όχληση του ενδιαφερόμενου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image