Ο.Α.Ε.Ε. -26/9/16- Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού.

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/26.09.2016 (Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 11/1345223)
Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οργανισμός

Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων

Επαγγελματιών

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. ΦΑΓΚΡΑ

Τηλέφ: 210- 5274375

fax : 210-5220504

Αθήνα, 26 /09/2016

Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 11/1345223

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού ».

ΣΧΕΤ: Το άρθρο 12 και το άρθρο 16 του Ν.4387/2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » και με το άρθρο 12 ρυθμίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων και των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει από 13/05/2016 και εφεξής :

Α) Τα δικαιοδόχα μέλη.

Β) Τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης μεταξύ των μελών.

Γ) Οι όροι συνταξιοδότησής τους.

Συγκεκριμένα:

Α. ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ

α. Ο επιζών σύζυγος: για μια τουλάχιστον τριετία, από την πρώτη του επομένου του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, μήνα.

β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

1) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή

2) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

γ. Ο/Η διαζευγμένος σύζυγος: για την συνταξιοδότηση του οποίου θα επανέλθουμε με αναλυτικές οδηγίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4387/2016 με τους έγγαμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 12, ορίζεται ότι το ποσό σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο 50% της σύνταξης ,για την τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Για την συνέχιση ή μη της συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου μετά την πάροδο της τριετίας θα επανέλθουμε με νεότερες οδηγίες.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος, ο οποίος είχε συνάψει γάμο μετά την απονομή της σύνταξης, το προαναφερόμενο ποσοστό του 50% που δικαιούται ο επιζών σύζυγος ενδέχεται να περιορίζεται περαιτέρω και επίσης θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.

Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος . Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, για περιπτώσεις που ο θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέρχεται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία (13.05.2016) και εφεξής, ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία.

β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο

δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε έτη (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, συμπερασματικά ισχύουν τα ακόλουθα:

ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 12/05/2016

Περιπτώσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου: Θα πρέπει να διεκπεραιώνονται με την έκδοση οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.05.2016 έγγραφό μας και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικών αποφάσεων, θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται με την έκδοση προσωρινών αποφάσεων Ν.3996/2011.

Περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου: Εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται, δεδομένου ότι δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση και ισχύουν οι προγενέστερες εγκύκλιες του Οργανισμού.

ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 13/05/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Περιπτώσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου: Θα πρέπει να διεκπεραιώνονται με την έκδοση προσωρινών συνταξιοδοτικών αποφάσεων του άρθρου 29 του Ν.4387/2016 για τον χειρισμό των οποίων δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο 20/04.08.2016.

Περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου: Θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα (δικαιοδόχα μέλη, ποσοστά, γενικοί όροι), όσα αιτήματα μεταβίβασης σύνταξης με ημερομηνία θανάτου από 13.05.2016 και έπειτα.

Τέλος, σε συνέχεια της εγκυκλίου 18/02.08.2016 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την υπαγωγή ή μη των συνταξιοδοτικών αιτημάτων -ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους- στο τρόπο υπολογισμού του Ν.4387/2016, σας ενημερώσαμε ότι σε περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει έως 12.05.2016 και εφόσον το σχετικό συνταξιοδοτικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμία (1 έτος), κρίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το συνταξιοδοτικό αίτημα υποβληθεί μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας (πέραν του έτους) και η έναρξη συνταξιοδότησης είναι από 01/06/2016 και μετά, ο μεν υπολογισμός της σύνταξης εμπίπτει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, πλην όμως τα δικαιοδόχα μέλη, η κατανομή των ποσοστών και οι λοιποί όροι συνταξιοδότησης θα ακολουθούν το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία θανάτου.

Για παράδειγμα :

Θάνατος ασφαλισμένου 20/02/15 και αίτηση για απονομή σύνταξης 20/9/2016. Επειδή το αίτημα υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους, η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι από 01/10/2015, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και ως εκ τούτου ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Θάνατος ασφαλισμένου 12/05/16 και αίτηση για απονομή σύνταξης 12/5/2017. Δεδομένου ότι το αίτημα υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους, παρότι η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι από 01/06/2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον καθεστώς.

Θάνατος ασφαλισμένου 12/05/16 και αίτηση για απονομή σύνταξης 13/6/2017. Επειδή το αίτημα υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους και η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι από 01/07/2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης θα γίνει με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, πλην όμως η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον καθεστώς.

Θάνατος ασφαλισμένου 13/05/16 και μετά, οποτεδήποτε και αν υποβληθεί το συνταξιοδοτικό αίτημα ο υπολογισμός της σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image