Πλανόδιο Εμπόριο: Η εγκύκλιος για τις παραβάσεις, τον έλεγχο, τρόπο επιβολής Ποινών, Πρόστιμα

Αριθ. Α2-797/29.8.2014
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

Αριθ. Α2-797

(ΦΕΚ Β’ 2398/09-09-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 33 παρ. 6 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και λοιπές διατάξεις».

. . . . . . . . . . . . . .

22. Την ανάγκη έκδοσης Διοικητικής Πράξης με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 33 του Ν.4264/2014.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4264/2014 σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής:

(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ).

(β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών.

(ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

(στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

(ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

(η) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

(θ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

(ι) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους ή από κοινού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια σε περίπτωση συγκρότησης κλιμακίων ελέγχων είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα Α, στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση συγκρότησης μικτού κλιμακίου ελέγχου, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας τον έλεγχο υπηρεσίας αποστέλλει εγκαίρως ειδοποίηση στις άλλες υπηρεσίες ελέγχου που θα απαρτίσουν το μικτό κλιμάκιο προκειμένου να υποδειχθούν άμεσα οι υπάλληλοι ή τα όργανα που θα συμμετάσχουν σε αυτό. Η εντολή ελέγχου που εκδίδεται από τον προϊστάμενο κατά τα ανωτέρω, επέχει και θέση συγκρότησης του μικτού κλιμακίου ελέγχου.

Άρθρο 2

1. Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση να συντάσσουν άμεσα στον χώρο ελέγχου «Εκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» εις τριπλούν. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στην Έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του παραβάτη πωλητή, ο χρόνος και τόπος τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριμένη διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». Η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης.

Το πρωτότυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης μόλις συμπληρωθεί παραδίδεται άμεσα στον ελεγχόμενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τα ελεγκτικά όργανα στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία το καταχωρεί άμεσα στο σχετικό αρχείο παραβάσεων που τηρεί. Το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος και τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

2. Στο εν λόγω αρχείο παραβάσεων καταχωρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

3. Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλιμάκια ελέγχου, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη των μικτών κλιμακίων που αναγράφονται στην εντολή ελέγχου και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση καταβολής του ημίσεως του προστίμου εντός των τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, το προσκομισθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από τον ελεγχόμενο κατά της πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιμο, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της σε αυτόν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, η Περιφέρεια οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο.

3. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη εντός τριάντα (30) ημερών ή δεν προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του ημίσεως του προστίμου, μετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) ημερών, κινείται από την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο η σχετική διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, διαβιβάζοντας αρμοδίως την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης. Συγκεκριμένα:

α) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

β) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης κατατίθεται στην αρμοδία υπηρεσία τους για την εν συνεχεία βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται στον ειδικό κωδικό του οικείου δήμου που βεβαιώθηκε η παράβαση.

γ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από υπηρεσίες ή από αρμόδιο όργανο των Περιφερειών, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην αρμοδία ΔΟΥ του ελεγχόμενου. Τα εισπραττόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώθηκε η παράβαση.

δ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από λοιπές αρμόδιες αρχές, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ε) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο συμπράττουν ελεγκτικά όργανα από συναρμόδιες υπηρεσίες, το αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ όπου υπάγεται ο ελεγχόμενος από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 4

Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για μη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια από τις εν λόγω παραβάσεις,

– για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/ Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

– για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

– για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

– για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

– για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 14 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Άρθρο 5

Στην παρούσα προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής υπόδειγμα εντύπου Εντολής Ελέγχου ως Παράρτημα Α και υπόδειγμα εντύπου Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης ως Παράρτημα Β.

Άρθρο 6

Από την θέση σε ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. Α2-1149/2004 (ΦΕΚ 873/Β’/2004) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image