Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών

Αριθ. πρωτ.: 3715/110509/5.9.2014
Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών

Αθήνα, 5/9/2014
Αριθ. πρωτ.: 3715/110509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΑΠ-∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
TMHMA B’ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2
Ταχ. Κωδ: 10176
Πληροφορίες: Α. Μακρή
Μ. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210 2124209, 4013, 4207,4211,4518
Email: ax2u357@minagric.gr ax2u210@minagric.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 932/2014 της Επιτροπής θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. Από τα μέτρα αυτά μπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) οπωροκηπευτικών ή/και παραγωγοί μη μέλη ΟΠ που καλλιεργούν και εμπορεύονται ντομάτες, καρότα, λάχανα, γλυκοπιπεριές, κουνουπίδια, μπρόκολα, αγγούρια, κολοκύθια, μανιτάρια, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, κόκκινα φρούτα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, με σκοπό την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών.
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι το ισχύoν θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής, τις αρ. 266355/2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) και αρ. 286886/22- 4-2009 (ΦΕΚ 867/Β’/2009) αποφάσεις, όπως ισχύουν.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε:
1. Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών και
2. παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη Οργανώσεων παραγωγών για δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο από 18/8/2014 έως 30/11/2014 και ειδικότερα για τα παρακάτω προϊόντα, τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά :
Ντομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00
Καρότα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0706 10 00
Λάχανα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0704 90 10
Γλυκοπιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10
Κουνουπίδια, μπρόκολα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0704 10 00
Αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05
Αγγουράκια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 90
Μανιτάρια του γένους Agaricus με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 51 00
Μήλα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 10
Αχλάδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 30
∆αμάσκηνα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 40 05
Κόκκινα φρούτα των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 20, 0810 30 και 0810 40
Επιτραπέζια σταφύλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0806 10 10, και
Ακτινίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 50 00.

2. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ανώτατο ύψος της ενωσιακής δαπάνης για όλα τα Κράτη – Μέλη και για όλα τα προϊόντα ανέρχεται σε 125.000.000 €. Από το ποσό αυτό, τα 82.000.000 € θα διατεθούν για την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που αφορά στα μήλα και στα αχλάδια και τα 43.000.000 € για τα υπόλοιπα προϊόντα.
Όταν τα αιτήματα των Κρατών- Μελών για ενωσιακή ενίσχυση υπερβούν τα ανωτέρω ποσά, θα χρησιμοποιηθούν συντελεστές κατανομής για όλες τις αιτήσεις καταβολής οι οποίοι ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίοι θα εφαρμοστούν ομοιόμορφα. Επιπλέον σε περίπτωση υπέρβασης ενός ή και των δύο μέγιστων ποσών ενίσχυσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τα Κ-Μ να μην παραλαμβάνουν άλλες αιτήσεις.

3. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:

3.1 Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09), όπως ισχύει.
Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:
α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει.
β. ∆ιατεθούν για τη διατροφή των ζώων (Σε ημερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο, Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο )
γ. ∆ιατεθούν ως δωρεάν διανομή (για τα νωπά προϊόντα: σε ημερήσια βάση: 1 κιλό ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο). Περιλαμβάνεται η δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του Καν(ΕΕ) 543/11 για τη δράση της απόσυρσης δεν ισχύει.

3.2 Η πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09) ), όπως ισχύει και τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/11.
Η δράση της πρώιμης συγκομιδής δύναται να καλύψει μόνο προϊόντα τα οποία πραγματικά συγκομίζονται άγουρα, βρίσκονται στους αγρούς και η περίοδος κανονικής συγκομιδής δεν έχει αρχίσει (με εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά που η περίοδος συγκομιδής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα).

3.3 Η μη συγκομιδή σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/11.
Η δράση της μη συγκομιδής μόνο για τις ΟΠ, δύναται να εφαρμοστεί σε καλλιεργούμενη έκταση από την οποία έχει ήδη ληφθεί ποσότητα προς εμπορία με την προϋπόθεση ότι αυτή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τον υπολογισμό της ενίσχυσης με βάση τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά στοιχεία της Ο.Π.

Ως «μη συγκομιδή» νοείται η περάτωση του υφιστάμενου κύκλου παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή όταν το προϊόν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και είναι γενικά υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας. Ωστόσο, η καταστροφή των προϊόντων που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες ή ασθένεια δεν θεωρείται ως μη συγκομιδή.

Οι όροι για την εφαρμογή της μη συγκομιδής αφορούν στους:
α. Η ΟΠ ενημερώνει άμεσα με έγγραφό της ή ηλεκτρονικό μήνυμα την αρμόδια
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, για την πρόθεση της να υλοποιήσει μη συγκομιδή.
β. Το έγγραφο κοινοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει επίσης:
βα) Το ποσό της αποζημίωσης λόγω της εφαρμογής της δράσης της μη συγκομιδής.
ββ) Το προϊόν στο οποίο θα εφαρμοστεί μη συγκομιδή και η αντίστοιχη επιφάνεια σε στρέμματα.
Επισημαίνεται ότι για η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή δεν εφαρμόζονται συγχρόνως για το ίδιο προϊόν και την ίδια συγκεκριμένη περιοχή για ένα δεδομένο έτος.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1 Οι Ο.Π. υλοποιούν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης της παραγράφου 3 μέσα από τα επιχειρησιακά τους ταμεία και θα ακολουθήσουν λεπτομερείς οδηγίες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει ότι δε θα δεχτεί άλλες κοινοποιήσεις.
Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή χορηγείται ακόμη και αν οι ΟΠ δεν προβλέπουν αποσύρσεις, πρώιμη και μη συγκομιδή στα ΕΠ τους. Η δαπάνη για τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης δύναται να υπερβεί το όριο του 1/3 των πραγματικών δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος. Το ύψος δαπάνης του επιχειρησιακού προγράμματος του έτους 2014 (τροποποίηση εντός του έτους) δύναται να αυξηθεί πέραν του ποσοστού 25% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τα έκτακτα προσωρινά μέτρα στήριξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 1308/2012.
Οι Ο.Π. που δεν υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα στήριξης και θα ακολουθήσουν λεπτομερείς οδηγίες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει ότι δε θα δεχτεί άλλες κοινοποιήσεις.
4.2 Οι παραγωγοί μη μέλη ΟΠ καθώς και τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία:
4.2.1 για να υλοποιήσουν τη δράση της απόσυρσης πρέπει να υπογράψουν σύμβαση με αναγνωρισμένη ΟΠ για το σύνολο της ποσότητας που προτίθενται να αποσύρουν. Η οργάνωση παραγωγών αποδέχεται όλα τα εύλογα αιτήματα παραγωγών μη μελών, αξιολογώντας τις ποσότητες με βάση τις περιφερειακές αποδόσεις καθώς και με τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2014. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες της οργάνωσης παραγωγών για την απόσυρση παρακρατούνται από την οργάνωση παραγωγών. Αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών παρέχονται με τιμολόγια και φυλάσσονται στην ΟΠ. Η ενωσιακή χρηματοδότηση ενίσχυση καταβάλλεται μέσω της ΟΠ με την οποία σύναψαν σύμβαση.
Σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας που δεν λειτουργούν ΟΠ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα προϊόντα, οι παραγωγοί μη μέλη ΟΠ και τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία, δεν υποχρεούνται να συνάψουν την παραπάνω συμφωνία με Ο.Π.. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιούν με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθενται να προβούν. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των ΟΠ (άρθρα 7 και 8 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009). Οι ∆ΑΟΚ αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα των παραγωγών, αξιολογώντας τις ποσότητες με βάση τις περιφερειακές αποδόσεις, την εκάστοτε έκταση και τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2014. Η ενωσιακή χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ∆Ε 2014.
4.2.2 Για να υλοποιήσουν τη δράση πρώιμης συγκομιδής, κοινοποιούν με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) κάθε σχετική ενέργεια στην οποία προτίθενται να προβούν. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των ΟΠ (άρθρο 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/2009)). Η ενωσιακή χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ∆Ε 2014.
4.2.3 Για να υλοποιήσουν τη δράση μη συγκομιδής, κοινοποιούν με έγγραφο ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) κάθε σχετική ενέργεια στην οποία προτίθενται να προβούν. Η ενωσιακή χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ∆Ε 2014.
4.3 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνουν την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων παρέμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/2009) και τα άρθρα 7,8,9 της ΥΑ 286886/22.04.09(ΦΕΚ 867 Β/2009). Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω υπηρεσίες μεριμνούν προκειμένου να εξευρεθούν οι χώροι παραλαβής των προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή για τους παραγωγούς, μη μέλη αλλά και της μετουσίωσης των προϊόντων στο σύνολό τους.

5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

5.1 Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για τα μέλη των ΟΠ καθορίζεται:

• για τις αποσύρσεις στο Υπόδειγμα 1
• για την πρώιμη και μη συγκομιδή στο Υπόδειγμα 2

5.2 Η ενωσιακή ενίσχυση για τους παραγωγούς μη μέλη ΟΠ καθώς και για τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία καθορίζεται:
• για τις αποσύρσεις στο Υπόδειγμα 3
• για την πρώιμη και μη συγκομιδή στο Υπόδειγμα 4

6. ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1 Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι για τις δράσεις της απόσυρσης διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον 10% των οργανώσεων παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Καν (ΕΚ) 543/2011. Ωστόσο οι παραπάνω έλεγχοι για τους παραγωγοί μη μέλη ΟΠ καθώς και τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, οι οποίοι δεν συνάψει σύμβαση με ΟΠ ανέρχονται σε ποσοστό 100%.
6.2 Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι για τις δράσεις της απόσυρσης διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον 10% των οργανώσεων παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Καν (ΕΚ) 543/2011. Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 40% των οντοτήτων στις οποίες διενεργήθηκαν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι και τουλάχιστον το 5% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά.
6.3 Οι έλεγχοι για τις δράσεις της πρώιμης και μη συγκομιδής διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον το 25% των σχετικών εκτάσεων παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Καν (ΕΚ) 543/2011, με εξαίρεση σχετικά με τη μη υλοποίηση
μερικής συγκομιδής. Ωστόσο οι παραπάνω έλεγχοι για τους παραγωγοί μη μέλη ΟΠ καθώς και τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, ανέρχονται στο 100% της σχετικής έκτασης παραγωγής.

6.4 Σημειώνεται ότι όσον αφορά σε δράσεις απόσυρσης, πρώιμης και μη συγκομιδής στη ντομάτα καλύπτουν μόνο τις ποικιλίες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση.
6.5 Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, που ορίζονται στην ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09) όπως ισχύει και στο άρθρο 7, παρ. 2 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009). Οι αρμόδιες επιτροπές συντάσσουν τα σχετικά πρακτικά ελέγχου με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα και αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διαδικασία πληρωμής.

7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1 Καθημερινά μέχρι τις 10 π.μ., οι Ο.Π. και οι παραγωγοί μη μέλη κοινοποιούν στις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν τα μέτρα στήριξης και την ημερομηνία υλοποίησης τους, σύμφωνα με τα Υπόδειγμα 5, 6 και 7 για τις ΟΠ και τα Υπόδειγμα 8, 9 και 10 για παραγωγούς μη μέλη.
7.2 Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 15.00 μ.μ., οι αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vivi.tycheropoulou@opekepe.gr και eleni.radi@opekepe.gr) τα απαιτούμενα στοιχεία για ∆ευτέρα έως Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα Υποδείγματα 11,12 και 13. Κάθε ∆ευτέρα πριν τις 12.00 το
μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή ( AGRI- AID-FVEG@ec.europa.eu ) όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει από τις Π.Ε. για ∆ευτέρα έως Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II του Καν (ΕΕ) 932/2014. Επισημαίνεται ότι τα ποσά των στηλών που αφορούν στους παραγωγούς μη μέλη στα ανωτέρω Υποδείγματα προκύπτουν από το άθροισμα των αντίστοιχων στηλών των Υποδειγμάτων του σημείου 7.1.
7.3 Κάθε Τετάρτη μέχρι τις 15.00 μ.μ., οι Αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vivi.tycheropoulou@opekepe.gr και eleni.radi@opekepe.gr) τα απαιτούμενα στοιχεία για Πέμπτη έως Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα Υποδείγματα 11,12 και 13. Κάθε Πέμπτη πριν τις 12.00 το
μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή (AGRI- AID-FVEG@ec.europa.eu) όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει από τις Π.Ε. για Πέμπτη έως Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II του Καν (ΕΕ) 932/2014.

7.4 Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 4/09/2014 πρέπει να κοινοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (AGRI-AID- FVEG@ec.europa.eu) όλα τα μέτρα στήριξης που κοινοποιήθηκαν από την 18/8/2014 έως την 30/8/2014.
7.5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι επίκειται υπέρβαση τους ενός ή και των δύο μέγιστων ποσών ενίσχυσης ενημερώνει άμεσα τα Κ-Μ να μην παραλαμβάνουν άλλες σχετικές αιτήσεις και να μην προβαίνουν σε περαιτέρω κοινοποιήσεις. Σε περίπτωση που κάποια κοινοποίηση δεν έχει γίνει πριν από αυτή την ενημέρωση δε χορηγείται καμία ενωσιακη ενίσχυση.
7.6 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τις αρμόδιες ∆ΑΟΚ, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τις ΟΠ και τα μη μέλη, όχι νωρίτερα από δύο ημερολογιακές ημέρες
μετά τη σχετική κοινοποίηση προς την Επιτροπή ότι το αίτημα τους έχει παραληφθεί από στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι ενδέχεται να είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Επιπλέον στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει τα Κ-Μ ότι δεν παραλαμβάνει άλλες κοινοποιήσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τις αρμόδιες
∆ΑΟΚ, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τις ΟΠ και τα μη μέλη, ότι το αίτημα τους δεν θα παραληφθεί από την Επιτροπή και ότι δεν είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση.
7.7 Σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή (AGRI-AID-FVEG@ec.europa.eu) τις συνολικές ποσότητες που αποσύρθηκαν, τις συνολικές εκτάσεις στις οποίες υλοποιηθήκαν οι δράσεις πρώιμης και μη συγκομιδής και τα συνολικά ποσά της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής για τις αντίστοιχες δράσεις απόσυρσης, μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής.

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορισθούν λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και την καταβολή της ενίσχυσης στις ΟΠ και στους παραγωγούς μη μέλη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣΓΙΑΤΙΣΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ(ΚΑΝ(EE)543/2011 ΑΡΘΡΟ79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1&ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΤΟΥΚΑΝ932/2014) ΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΕΥΡΩ/100ΚΙΛΑ)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΕΥΡΩ/100ΚΙΛΑ) ΜΕΛΗΟΠ
∆ωρεάνδιανοµή Άλλοιπροορισµοί ∆ωρεάνδιανοµή100% Άλλοιπροορισµοί 75%(τουπόλοιποιδίασυµµετοχήτηςΟΠ)
Μήλα 16,98 13,22 16,98 9,92
Αχλάδια 23,85 15,90 23,85 11,93
Ντοµάτες 27,45 18,30 27,45 13,73
Καρότα 12,81 8,54 12,81 6,41
Λάχανα 5,81 3,88 5,81 2,91
Γλυκοπιπεριές 44,40 30,00 44,40 22,50
ΚουνουπίδιακαιΜπρόκολα 15,69 10,52 15,69 7,89
Αγγούρια καιΑγγουράκια 24,00 16,00 24,00 12,00
Μανιτάρια 43,99 29,33 43,99 22,00
∆αµάσκηνα 34,00 20,40 34,00 15,30
Κόκκιναφρούτα 12,76 8,50 12,76 6,38
ΝωπάΕπιτραπέζια Σταφύλια 39,16 26,11 39,16 19,58
Ακτινίδια 29,69 19,79 29,69 14,84

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ2

ΑΝΩΤΑΤΑΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣΓΙΑΠΡΩΪΜΗΉΜΗΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΟΠ(€/ΕΚΤΑΡΙΟ)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Υπαίθρια Θερµοκηπίου
ΜΕΛΗΟΠ75% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΟ.Π. 25% ΜΕΛΗΟΠ75% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΟ.Π. 25%
Μήλα 1.784,70 594,90 0,00 0,00
Αχλάδια 1.609,88 536,63 0,00 0,00
Ντοµάτες 7.411,50 2.470,50 14.823,00 4.941,00
Καρότα 1.729,35 576,45 0,00 0,00
Λάχανα 838,08 279,36 0,00 0,00
Γλυκοπιπεριές 7.087,50 2.362,50 20.047,50 6.682,50
ΚουνουπίδιακαιΜπρόκολα 2.130,30 710,10 0,00 0,00
Αγγούρια 2.376,00 792,00 13.392,00 4.464,00
Αγγουράκια 6.480,00 2.160,00 11.880,00 3.960,00
Μανιτάρια 0,00 0,00 56.423,59 18.807,86
∆αµάσκηνα 2.065,50 688,50 0,00 0,00
Κόκκιναφρούτα 353,08 117,69 0,00 0,00
ΝωπάΕπιτραπέζια Σταφύλια 3.524,85 1.174,95 0,00 0,00
Ακτινίδια 2.938,82 979,61 0,00 0,00

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ3

ΑΝΩΤΑΤΑΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣΓΙΑΤΙΣΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ(ΚΑΝ(EE)543/2011ΑΡΘΡΟ79ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1&ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΤΟΥΚΑΝ932/2014) ΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΕΥΡΩ/100ΚΙΛΑ)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΗΡΙΞΗΣ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ) ΜΗ ΜΕΛΗΟΠ
∆ωρεάνδιανοµή Άλλοιπροορισµοί ∆ωρεάνδιανοµή 100% Άλλοιπροορισµοί50%
Μήλα 16,98 13,22 16,98 6,61
Αχλάδια 23,85 15,90 23,85 7,95
Ντοµάτες 27,45 18,30 27,45 9,15
Καρότα 12,81 8,54 12,81 4,27
Λάχανα 5,81 3,88 5,81 1,94
Γλυκοπιπεριές 44,40 30,00 44,40 15
Κουνουπίδιακαιµπρόκολα 15,69 10,52 15,69 5,26
Αγγούρια καιΑγγουράκια 24,00 16,00 24,00 8
Μανιτάρια 43,99 29,33 43,99 14,665
∆αµάσκηνα 34,00 20,40 34,00 10,2
Κόκκιναφρούτα 12,76 8,50 12,76 4,25
ΝωπάΕπιτραπέζια Σταφύλια 39,16 26,11 39,16 13,055
Ακτινίδια 29,69 19,79 29,69 9,895

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑΠΟΣΑΣΤΗΡΙΞΗΣΓΙΑΠΡΩΪΜΗΉΜΗΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣΜΗΜΕΛΗ(€/ΕΚΤΑΡΙΟ)
Υπαίθρια Θερµοκηπίου
ΜΗ ΜΕΛΗΟΠ50% ΜΗ ΜΕΛΗΟΠ50%
Μήλα 1.189,80 0,00
Αχλάδια 1.073,25 0,00
Ντοµάτες 4.941,00 9.882,00
Καρότα 1.152,90 0,00
Λάχανα 558,72 0,00
Γλυκοπιπεριές 4.725,00 13.365,00
ΚουνουπίδιακαιΜπρόκολα 1.420,20 0,00
Αγγούρια 1.584,00 8.928,00
Αγγουράκια 4.320,00 7.920,00
Μανιτάρια 0,00 37.615,73
∆αµάσκηνα 1.377,00 0,00
Κόκκιναφρούτα 235,38 0,00
ΝωπάΕπιτραπέζια Σταφύλια 2.349,90 0,00
Ακτινίδια 1.959,21 0,00

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:……………………………… ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ:……………………….

∆/ΝΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:…………………………

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image