Συνοπτικά όλα τα μέτρα που περιέχει το νέο μνημόνιο

Δείτε συνοπτικά όλα τα μέτρα που προβλέπει το νέο μνημόνιο που κατατέθηκε στην βουλή. Αναλυτικά το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση μπορείτε να τα δείτε εδώ
1. Τίθενται προαπαιτούμενα εφαρμογής της Συμφωνίας που προτείνεται με το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νόμου. Ειδικότερα:

α. Ρυθμίζονται θέματα ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των αναφερόμενων επιχειρήσεων.

β. Επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως και μεταξύ άλλων καταργείται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

γ. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια των opoς «παστεριωμένου γάλατος» «αρτοποιείο» κ.λπ.

δ. Αίρονται οι περιορισμοί αναφορικά με τα σημεία πώλησης άρτου,

ε. Αποσαφηνίζεται το μεταφορικό έργο που μπορούν να διενεργούν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

στ. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προβαίνουν σε πώληση εμπορευμάτων ή σε παροχή υπηρεσιών, με μειωμένες τιμές, πέραν των συγκεκριμένων εκπτωτικών περιόδων.

ζ. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4001/201 και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

-Καθορίζεται η έννοια νέων όρων, που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

-Ορίζεται ότι, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ καταβάλλει στους δικαιούχους (κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στους προμηθευτές).
οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Ρ.Λ.Ε., από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν επαρκεί για την εκπλήρωση τ(ον υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό αυτόν.

-Περαιτέρω, ρυθμίζεται ο τρόπος διασφάλισης των αναγκαίων πόρων του προαναφερόμενου Λογαριασμού, για την εκπλήρωση τ(ον υποχρεώσεων του Διαχειριστή.

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα Διανομής Φυσικού Αερίου και Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα:

-Προσδιορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και ορίζεται ότι, η διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Αδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

-Καθορίζονται το περιεχόμενο της άδειας, οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια διαγωνισμού χορήγησης Αδειας Διανομής για μία συγκεκριμένη περιοχή και οι υποχρεώσεις των κατόχων της Αδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

-Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, οι οποίες εξειδικεύονται στη σχετική Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

-Θεσπίζεται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη αυτού.

-Προσδιορίζονται, ενδεικτικά, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

-Θεσπίζεται η υποχρέωση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής να καταρτίσει Κανονισμό Μετρήσεων, με τον οποίο καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου, ο τρόπος επίλυσης διάφορο) ν που ανακύπτουν σε σχέση με τις μετρήσεις κ.λπ.

-Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.), την κυριότητα του Δικτύου Διανομής και την υποχρέωση λήψης από τους ενδιαφερόμενους Αδειών Διανομής και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής

Απαγορεύεται, από 1-1-2020, σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να εκχέει στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη του 50% της συνολικά εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές σε ετήσια βάση.

Προβλέπεται η επιβολή μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην περίπτωση που εκτιμήσει μέχρι την 1-1-2019 ότι δεν μπορεί να εκπληρίοθεί ο ανωτέρω στόχος.

Επιβάλλεται, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία που δεν συμμορφώνεται προς τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω μέτρα, πρόστιμο που κυμαίνεται από 5% έως 10% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, κατά το προηγούμενο έτος.

η. Επανακαθορίζεται η κατά τόπο άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή (στην Περιφέρεια του Εφετείου διορισμού του αντί του Πρωτοδικείου που ισχύει).

Ορίζεται ότι, οι καθοριζόμενες κάθε φορά, με κ.υ.α., αμοιβές των δικαστικών επιμελητών προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 5ετία, στην οποία απόφαση αναγράφεται υποχρεωτικά και το κόστος των πράξεων σε κάθε διενεργούμενη πράξη.

Προβλέπεται η μείωση, με κ.υ.α., που θα εκδοθεί μέχρι 31-12-2015. του ποσοστού της αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων από 1% σε 0.80% για ποσό αντικειμένου συναλλαγής μέχρι 120.000 Ευρώ. θ. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007).
Οι κυριότερες μεταβολές εντοπίζονται σε θέματα όπως

-η διαδικασία αναγγελίας και επαλήθευσης απαιτήσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης, η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και η ρύθμιση των γενικών προνομίων και της συρροής προνομίων των πιστωτών κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Από 1/1/2016, οι προβλεπόμενες στον Πτωχευτικό Κώδικα αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή, ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από καταχώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα προσόντα για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του Συμβούλου, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από την μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.
ι. Επανακαθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα για την άσκηση των καθηκόντών του δικαστικού επιμελητή (στην Περιφέρεια του Εφετείου διορισμού του αντί του Πρωτοδικείου που ισχύει).

– Ορίζεται ότι, οι καθοριζόμενες κάθε φορά, με κ.υ.α., αμοιβές των δικαστικών επιμελητών προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 5ετία, στην οποία απόφαση αναγράφεται υποχρεωτικά και το κόστος των πράξεων σε κάθε διενεργούμενη πράξη.

– Προβλέπεται η μείωση, με κ.υ.α., που θα εκδοθεί μέχρι 31-12-2015. του ποσοστού της αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων από 1% σε 0.80% για ποσό αντικειμένου συναλλαγής μέχρι 120.000 Ευρώ.
ια. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας στα εξής κατά βάση σημεία:

– μειώνεται, από τα 1.500 Ευρω σε 1.000 Ευρώ, το κατώτατο όριο του ακατάσχετου:
i) μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς και
ii) των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό.

– ορίζεται ποσοστό προσαύξησης (1%) επί του καθυστερούμενου ποσού, για κάθε μήνα καθυστέρησης κατά τη ρύθμιση χρείόν πτωχών οφειλετών του Δημοσίου,

– αναπροσαρμόζεται το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμο>ν οφειλών οριζόμενο, εφεξής, βάση του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, αντί οκτώ (8) που είναι σήμερα.

– ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες της παρ.2 του άρθρου 71 του ν.4572/2013, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ορίζεται σε 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1 -1 -2014 έως και την 31-12-2014, σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1-1-2015 έως και την 31-12-2015, και σε 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα επόμενα φορολογικά έτη,

– επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, αντί με τόκο που ανέρχεται σε τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες που είναι σήμερα, οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης.

ιβ. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ στα εξής κατά βάση σημεία:

Στον μειωμένο συντελεστή ΦΓΙΑ (13%) εντάσσονται πλέον όλα τα βρώσιμα κρέατα, δηλ. και τα βοοειδή.
Τίθενται προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μη δημόσιων οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης (με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης η οποία εξακολουθεί να απαλλάσσεται).

ιγ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ειδικότερα:

Προβλέπεται ο χρόνος πληρωμής των δόσεων ειδικά για το έτος 2015 (από Οκτώβριο 2015 έως Φεβρουάριο 2016).
Καταργείται η απαλλαγή των ακινήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT) από τον ΕΝΦΙΑ (συνεπώς ο εν λόγω Οργανισμός θα απαλλάσσεται όπως και οι λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μόνο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποίει ή παραχωρεί δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο).

Καταργείται η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο (που προβλέπεται για το έτος 2015 και μετά) για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Παρατείνεται και για το έτος 2015 η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για τα ακίνητα φυσικών προσώπων που ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

ιδ. Προβλέπεται ότι, από 01.01.2015 και μετά, υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 και τα οριζόμενα πλοία με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πενταετία 2016-2020 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έως και το 2015), τα ποσά:

αα) του φόρου της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και της εισφοράς του άρθρου 10 του ίδιου νόμου των πλοίων Α’ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και ββ) της εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT).

Παρατείνεται και για την τετραετία 2016-2019 η επιβληθείσα από το άρθρο 43 του ν.4111/2013 στις εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ετήσια εισφορά επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και καθορίζεται η κλίμακα υπολογισμού. ιε. Αυξάνεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από τα 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν από 01.10.2015 μέχρι και 30.09.2016 ενώ από 01.10.2016 παύει να ισχύει ειδικός συντελεστής για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (και συνεπώς θα εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει γενικά),

ιστ. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 2969/2001. σχετικά με τη αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και προβλέπεται ότι τα αποσταγματοποιεία απαγορεύεται να συστεγάζονται και να συλλειτουργούν με Οινοπνευματοποιεία Α’ και Β’ κατηγορίας, επιτρεπομένης ωστόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.
ιζ. Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία (ΕΓ) του ΣΔΟΕ και κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες. οι οποίες θα καλυφθούν αρχικά από προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δημόσιο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20-9- 2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
– Με διαπιστωτικές πράξεις του υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι την 20-9-2015. μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή και οι απαραίτητες πιστώσεις, για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη ΓΓΔΕ αρμοδιοτήτων.
ιη. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη διενέργεια εμπροθέσμου περιοδικού τεχνικού ελέγχου των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων και συγκεκριμένα:

Απαιτείται η καταβολή μειωμένου του πρόσθετου ειδικού τέλους (ίσον με το 25% του τέλους διενέργειας εμπρόθεσμου ελέγχου), για τη διενέργεια του ελέγχου στα οχήματα που έχει περιέλθει το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί εντός των ρητά οριζόμενων προθεσμιών, κατά περίπτωση.
Επιβάλλεται πρόστιμο 150 Ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τους οποίους συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα. καταργείται το αντίστοιχο πρόστιμο που επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (400 Ευρώ). Το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων οχημάτων, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για έλεγχο έως 31-12-2015.
ιθ. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη διενέργεια εμπροθέσμου περιοδικού τεχνικού ελέγχου των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων και συγκεκριμένα:

Απαιτείται η καταβολή μειωμένου του πρόσθετου ειδικού τέλους (ίσον με το 25% του τέλους διενέργειας εμπρόθεσμου ελέγχου), για τη διενέργεια του ελέγχου στα οχήματα που έχει περιέλθει το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί εντός των ρητά οριζόμενων προθεσμιών, κατά περίπτωση.

Επιβάλλεται πρόστιμο 150 Ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τους οποίους συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα, καταργείται το αντίστοιχο πρόστιμο που επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (400 Ευρώ). Το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων οχημάτων, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για έλεγχο έως 31-12-2015.

κ. Γα εν γένει όργανα της Φορολογικής Διοίκησης στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα tojv οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή αυτών, εφόσον έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης πριν από τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής τους.

Γα ανωτέρω όργανα δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους εάν αποδοθεί δόλος για πράξεις ή παραλείψεις τους που συντέλεσαν στην παραγραφή των δημοσίων εσόδων, λόγω μη λήψης ή μη ολοκλήρωσης όλων των προβλεπομένων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου.
κα. Τροποποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν.2685/1999, όπως ισχύει), σχετικά με την καταβολή δαπανών μετακίνησης στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου, των ο.τ.α., των ν.π.δ.δ., των ν.π.ι.δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο.. που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν.3429/2005, καθώς και των εξόδων απόσπασης, μετάθεσης και τοποθέτησης αυτού, κβ. Καταργούνται οι κάτωθι ειδικοί φόροι, τέλη , εισφορές κ.λπ.:

Τα δικαιώματα από τη σύνταξη συμβολαίων.
Η εισφορά 8% επί των εγγυήσεων φιαλών υγραερίου.
Το παράβολο φοίτησης στα ιδιωτικά σχολεία υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΑΙΓΕ).
Η κράτηση επί των πολιτικών συντάξεων υπέρ τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΓΙΟΠΣ).
Ο ειδικός φόρος κινηματογράφου.
Ο δημοτικός φόρος των επιτηδευματιών των Δωδεκανήσων.
Ο ειδικός φόρος δημοσίων θεαμάτων.
Η πρόσθετη εισφορά επί των εισιτηρίων μουσικών θεαμάτων υπέρ του Ωδείου Αθηνών.

Ο επίναυλος επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες.

Το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων (ΕΓΓΕΠΓΙΑΑ, ν.π.δ.δ.). καθώς και η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2127/1993, που προβλέπει δικαιώματα ελέγχου και εποπτείας υπέρ του καταργούμενου ταμείου ποσοστού 4% επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης της αλκοόλης και το)ν αλκοολούχων ποτών.

Παράλληλα, αυξάνεται, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης στα 2.548 (από 2.450) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Το ειδικό τέλος αποκλειστικής χρήσης μέτρων και σταθμών σε κοινόχρηστους χώρους υπέρ των Δήμων.
κγ. Τροποποιούνται οι διατάξεις περί ρυθμίσεων οφειλομένων εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των νόμων 4152/2013 και 4321/2015 ως εξής:

Θεσπίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις οφειλών. διετής αναστολή από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, όσον αφορά τη προσκόμιση βεβαίωσης και τη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Προσδιορίζεται όμοιο ετήσιο επιτόκιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς ΦΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 4152/2013 και 4321/2015. το οποίο ισούται εφεξής με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5%. (Σήμερα, για τις οφειλές που υπάγονται στο ν.4152/2013 ισχύει επιτόκιο πλέον 8%, ενώ οι υπαγόμενες στο ν.4321/2015 ρυθμίζονται άνευ επιτοκίου).
Επεκτείνεται η εφαρμογή τ(ον χρηματικών ορίων που ισχύουν για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974), για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών, και στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για την αναγκαστική είσπραξη το)ν καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών προς ΦΚΑ.

Τροποποιούνται τα ισχύοντα για τους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος από 1.7.2015 και εφεξής, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει από τις οικείες καταστατικές και γενικότερες διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό τις ειδικότερες περιπτώσεις:

• εάν το οργανικό ποσό είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου ορίου σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό, και μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, λαμβάνουν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κατώτατο όριο σύνταξης και

• εάν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό ποσό. Εντάσσονται από 1 -9-2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
(Ε.Τ.Ε.Α.) τα αναφερόμενα Ταμεία. Τομείς και Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό τους οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του ΤΕΑΓΙΛΣΛ.

Προσδιορίζεται ότι μέχρι την 31-12-2021. τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31 -7-2015. κδ. Μειώνονται οι τιμές των φαρμακευτικών και γενόσημων προϊόντο)ν μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων, στα αναφερόμενα ποσοστά επί της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων, όταν τελούν σε κατάσταση «εντός περιόδου προστασίας των δεδομένων».

Επεκτείνεται έως τις 31-12-2017 (από έως 31-12-2015 που ισχύει σήμερα) η ισχύς των οριζομένων για το ανώτατο όριο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης των ΦΚΑ και την αναζήτηση του υπερβάλλοντος εκ μέρους τους. από τους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (Κ. Α.Κ) φαρμακευτικών προϊόντων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας.
Επεκτείνεται έως τις 31 -12-2016 (από 31-12-2015 που ισχύει σήμερα), η ισχύς των διατάξεων για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του ποσού που υπερβαίνει τη μηνιαία δαπάνη ποσού για διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
κε. Επανακαθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων και προστίθεται και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
κ. ΐ. Τροποποιούνται οι διατάξεις των νόμων 4305/2014. 4321/2015 και 4152/2013 σχετικά με τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), κατά βάση ο)ς εξής:

– Καθορίζεται ενιαίο επιτόκιο για τη ρύθμιση των υπαγόμενων κύριων οφειλών προς ΦΚΑ και των ανεξόφλητων δόσεων όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων, που ισούται εφεξής με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚ’Γ), πλέον 5%.

(Σήμερα, το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 4.56% στο ν.4305/2014, το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον 8% στο ν.4152/2013 και κανένα επιτόκιο στο ν.4321/2015).
– Θεσπίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις οφειλών στο πλαίσιο του ν.4152/2013, διετής αναστολή για τη προσκόμιση βεβαίωσης και τη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του ν.4321/2015, τίθενται προϋποθέσεις για την απαλλαγή της κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ από την προσαύξηση.
– Επεκτείνεται η κατά ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974) εφαρμογή των χρηματικών ορίων που ισχύουν στο Δημόσιο για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών του, και στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενοι ασφαλιστικών οφειλών προς ΦΚΑ.
ϋ. Τροποποιούνται τα ισχύοντα για τους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος από 1.7.2015 και εφεξής, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό τις ειδικότερες περιπτώσεις:

– εάν το οργανικό ποσό είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου ορίου σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό, και μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, λαμβάνουν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κατώτατο όριο σύνταξης και

– εάν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό ποσό.

iii. Εντάσσονται από 1-9-2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) τα αναφερόμενα Ταμεία. Τομείς και Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπό τους οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις.

iv. Προσδιορίζεται ότι μέχρι την 31-12-2021. τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31-7-2015.

ν. Αυξάνονται από 01.01.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά βάση ως εξής:

– για πλήρη σύνταξη λόγο) γήρατος, στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης, με την επιφύλαξη των οριζομένων για το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού,

– για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα 62 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης.

Περαιτέρω προβλέπεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας έως την 1-1-2022, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα όρια και περιλαμβανομένους πίνακες, σε περίπτωση μη θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και οι περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν θίγονται από τα ανωτέρω θεσπιζόμενα κ.λπ..

λ. i. Μειώνονται οι τιμές:
– των φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων», στο 50% της τιμής τους προ της ανωτέρω λήξης.

– των γενοσήμων. ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους. στο 32,5% της τιμής τους. όταν τελούσαν «εντός περιόδου προστασίας των δεδομένων». Επίσης, προσδιορίζεται η έννοια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπου αναφέρεται στη νομοθεσία περί τιμολόγησης φαρμάκων.
ϋ. Επεκτείνεται:

– έως τις 31-12-2018 (από έως 31-12-2015 που ισχύει σήμερα), η ισχύς των οριζομένων για το ανώτατο όριο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης των ΦΚΑ, με αναζήτηση του υπερβάλλοντος εκ μέρους τους από τους κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ) φαρμακευτικών προϊόντων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας.

– έως τις 31-12-2018 (από 31-12-2015 που ισχύει σήμερα), η ισχύς των διατάξεων για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του ποσού που υπερβαίνει τη μηνιαία δαπάνη ποσού για διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, καθορίζονται τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 σε 1.4 δις περίπου κατ’έτος.

iii. Τροποποιείται η διαδικασία διορισμού Διοικητών ή Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στους οποίους ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα για διάστημα τριών μηνών (από διετία που ισχύει). Η ανωτέρα) ανάθεση μπορεί να παραταθεί άπαξ, έως τη θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των Διοικητων, λήγουσα σε κάθε περίπτωση στις 31 – 12-2015.

Υποπαράγραφος Δ. 11
Επανακαθορίζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις οικείες διατάξεις του ν.4270/2014, η διαδικασία ενεργοποίησης του διορθωτικού μηχανισμού κ.λπ. σε περίπτωση απόκλισης από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, με αναβάθμιση του γνωμοδοτικού ρόλου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges