ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ από Ο.Γ.Α. & Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης (αφορά ΟΓΑ, ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) βάσει της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014

Αρ. πρωτ.: Φ.10034/48417/1280/6.3.2015
Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ.225 Α) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

Αθήνα, 6-3-2015
Αρ. πρωτ. Φ.10034/48417/1280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210/33 68 313
Φαξ : 210/33 68 108
Πληροφορίες : Ε.Σιμιτοπούλου
Κ.Ζαγκλής

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ.225 Α).

Σε απάντηση του υπ’ αριθ.πρωτ.55308/24-10-2014 εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.4302/2014(ΦΕΚ.225 Α), σας γνωρίζουμε τα εξής:

I. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4302/2014, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ να συνταξιοδοτούνται από αυτόν με τη συμπλήρωση 40 χρόνων ασφάλισης, με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Οι εν λόγω διατάξεις είναι ειδικού εξαιρετικού περιεχομένου προκειμένου οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς όπως και οι ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών.

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις θεσπίζεται για πρώτη φορά στον ΟΓΑ η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, πέραν της εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία ήταν δυνατή και στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις είναι ειδικού εξαιρετικού – ευνοϊκού περιεχομένου.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο ερώτημά σας, οι περιορισμοί που τίθενται από τις διατάξεις του ν.3996/2011 σε ότι αφορά την εφαρμογή της διάταξης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων σε όσους θεμελιώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010 δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων ετών για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι αυτονόητο ότι ανέρχεται σε 7 έτη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης. Από τα ανωτέρω αναγνωριζόμενα έτη αφαιρείται κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή πρόκειται να αναγνωρισθεί, με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις Δ.Σ Οργανισμών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορά υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωρισθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (π.χ στρατ. υπηρεσία, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ κ.λ.π)

Εξυπακούεται βεβαίως ότι, από τα ανωτέρω πλασματικά έτη ασφάλισης μπορούν να αναγνωρισθούν μόνο όσα έτη ασφάλισης υπολείπονται για τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

ΙΙ. Αναφορικά με τα λοιπά υποβαλλόμενα ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Στο ερώτημά σας σε ποιό φορέα θα υποβάλλεται η αίτηση για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, έχουμε την άποψη ότι αποτελεί δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα αναγνωρίσει τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Το δικαίωμα αναγνώρισης όμως ασκείται μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης.

2.Ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει όλο ή μέρος του χρόνου στον ίδιο φορέα ασφάλισης αρκεί να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ετών, δεν είναι όμως δυνατή η αναγνώριση μέρους του χρόνου σε ένα φορέα και του υπολοίπου του ιδίου χρόνου σε άλλο φορέα.

Επίσης είναι δυνατή η αναγνώριση όλου του χρόνου (π.χ.σπουδών ) σε ένα φορέα και άλλου χρόνου (π.χ.στρατού) σε άλλο.

3. Η αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που ο ΟΓΑ είναι φορέας απονομής σύνταξης, ως τελευταίος ασφαλιστικός φορέας. Η αναγνώριση του χρόνου αυτού μπορεί να γίνει στον φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος για τον οποίο και επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.Ι του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ.40 Α) για τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3996/2011, λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη της 31-12-2011.

II. Τέλος, σχετικά με το αναφερόμενο στην ορθή ερμηνεία των διατάξεων της παραγρ.3, εδάφιο γ΄, του άρθρ.18 του ν. 4302/2014, ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά στη διαδοχική ασφάλιση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΓΑ που ορίζονται από το άρθρο 5 του ν.2458/1997 όπως ισχύουν, προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με όριο ηλικίας 67 ετών και 15 έτη ασφάλισης. Για τις γενικές αυτές προϋποθέσεις εφαρμόζεται ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις ρητές διατάξεις του άρθρ.13 του ν. 2458/1997,

Εκ των πραγμάτων, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για το έτος 2014, δεν μπορούν να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης μόνο με αυτοτελή χρόνο ασφάλισης στο φορέα, αλλά από 15(με έναρξη από το 1998 στο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης), μέχρι 27 έτη το ανώτατο (με έναρξη από το 1988 στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης) οπότε, στη περίπτωση αυτή δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας το 67ο έτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 15 έτη ασφάλισης πρέπει να έχουν διανυθεί αυτοτελώς στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

2. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 είναι ειδικού και εξαιρετικού περιεχομένου θεσπίσθηκαν δε προκειμένου να παύσει η άνιση μεταχείριση σε βάρος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε σχέση με τους ασφαλισμένους των άλλων ΦΚΑ, καθώς, το πριν από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης, καθεστώς συνταξιοδότησης των αγροτών δεν τους επέτρεπε να συνταξιοδοτούνται πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους ακόμη και αν έχουν πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης.

Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, και σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διάταξης, εάν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του (40 έτη ασφάλισης και 62 ετών) ή ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την κρίση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας στο α΄στάδιο (1500 ημέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ εκ των οποίων 500 η. α. την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούμενο φορέα πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του αιτούντος.

3. Ως γνωστόν, στα ανωτέρω 40 έτη ασφάλισης συνυπολογίζονται τα έτη ασφάλισης άλλου φορέα καθώς και τα πλασματικά έτη ασφάλισης των διατάξεων του ν. 3996/2011.

Παρότι η αιτιολογική έκθεση του Γ.Λ.Κ αναγράφει ότι η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούμενο φορέα πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (15 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ), προφανώς αναφέρεται ενδεικτικά στις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ, όπου όμως συνυπολογίζεται και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς.

Επισημαίνεται ότι, ούτως ή άλλως, μόνο με 15 έτη ασφάλισης δεν διαβιβάζεται το αίτημα, αν εκλείπουν οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας, στον προηγούμενο φορέα προ της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.

Συνεπώς, κατά την άποψη μας, από την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 δεν απαιτείται η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης αποκλειστικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ε/Υ
Η Γεν. Δ/ντρια Κ.Α.
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image