Τι αλλάζει από 14/2/2012 σε μισθούς και ημερομίσθια. Πότε, ποιος, πόσο & πως μπορεί να προβεί σε αλλαγές αποδοχών σε υφιστάμενες Σ.Σ.Ε.

Με τον Ν.4046/14-2-12 επήλθαν σημαντικότατες αλλαγές στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία κυρίως σε θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ με στόχο την τόνωση της απασχόλησης (στόχος η μείωση της ανεργίας στο 10%) και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας ώστε να αντιμετωπισθεί η οικονομική ύφεση χωρίς όμως να χαθούν θέσεις εργασίας καθώς μειώνουν το «μοναδιαίο κόστος εργασίας» ή σταθεροποιούν το κόστος μισθοδοσίας .

Με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Ν.06 / 28-2-2012 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 38/28-2-2012 συγκεκριμενοποιούνται τα μέτρα που προβλέπει ο ως άνω νόμος, μέτρα όμως που κατ’ ανάγκη διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς η πληθώρα των υπαρχουσών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας (υποχρεωτικών ή μη) αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την διάρκεια και την ημερομηνία λήξης της κάθε μίας.

Το μόνο που ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ είναι ο προσδιορισμός του κατώτερου μισθού ή ημερομισθίου που προέβλεπε η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) αλλά ΜΟΝΟΝ για όσους εργαζόμενους υπάγονταν σε αυτή, δηλαδή εφόσον ΜΕΧΡΙ 14/02/2012 η ειδικότητα με την οποία απασχολούνταν (και αμείβονταν) δεν αντιστοιχούσε με ειδικότητα για την οποία είχε υπογραφεί κλαδική ή ομοιο-επαγγελματική σύμβαση εργασίας.

Η πληθώρα των διατάξεων και οι πολλές σημαντικές λεπτομέρειες μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε λίγες ημέρες προθεσμία προκειμένου να σας ενημερώσουμε ΕΓΚΥΡΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις της επιχείρησής σας όπως αυτά διαμορφώνονται με την Υπουργική απόφαση καθώς, ακόμη και αυτή, δημιουργεί ερωτηματικά και η αναφορά σε πολλές διατάξεις (άλλες διατηρούμενες και άλλες καταργούμενες ή τελούντες σε αναστολή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος της δημοσιονομικής προσαρμογής).

Με την παρούσα εκτός από την συνοπτική αναφορά κάποιων διατάξεων σας κοινοποιούμε ολόκληρη την πράξη του Υπουργικού συμβουλίου, πιστεύοντας ότι ο σημερινός επιχειρηματίας είναι αναγκαίο να έχει έγκαιρη και έγκαιρη πλήρη ενημέρωση ώστε να πάρει την πιο συμφέρουσα επιχειρηματική απόφαση.

Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Πατέλης, υπεύθυνος για την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, προκειμένου να είναι σε θέση να συζητήσει με τον κάθε πελάτη μας ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ τους προβληματισμούς του και να στηρίξει την όποια απόφασή σας με την σωστή εφαρμογή της ισχύουσας ΣΗΜΕΡΑ νομοθεσίας θα συμμετέχει σε αντίστοιχο εξειδικευμένο σεμινάριο στις 2/3/12 στην Θεσσαλονίκη ώστε να λάβετε έγκαιρα (από την Δευτέρα 5/3) την σωστή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ πληροφόρηση που θα σας επιτρέψει να λάβετε ΝΟΜΙΜΕΣ αποφάσεις ακόμη και για την μισθοδοσία του Φεβρουαρίου (η έκδοση της μισθοδοσίας θα καθυστερήσει αναγκαστικά για λίγες ημέρες ΜΟΝΟΝ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτερα της ΕΓΣΕΕ ώστε να λάβετε τις ανάλογες αποφάσεις και για τον Φεβρουάριο).

 

Οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  περιλαμβάνουν:

1.- Για τους αμειβόμενους με την ΕΓΣΣΕ (κατώτερα ημερομίσθια ή μισθό) τα όρια μισθών και ημερομισθίων που ίσχυαν την 1/1/12 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 22%

1.1. Η προσαρμογή στα νέα μειωμένα ημερομίσθια ισχύει από 14/02/2012

1.2. Η προσαρμογή είναι προαιρετική   από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1.3. Η άμεση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

1.4. Κατά την άποψή μας παραμένει η συνέχιση του επιδόματος γάμου ειδικά για την ΕΓΣΕΕ (όπως αυτή θα διαμορφωθεί) καθώς δεν υπάρχει αναφορά για την ΕΓΣΕΕ αλλά μόνον για ΣΣΕ.

1.5. ΔΕΝ είναι δυνατόν να υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου για μικρότερη αμοιβή από την προσδιοριζόμενη ως άνω.

 

2.- Για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ (κατώτερα ημερομίσθια ή μισθό) τα όρια μισθών και ημερομισθίων που ίσχυαν την 1/1/12 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 32%. Το ίδια κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων ισχύουν και για τους μαθητευόμενους των σχολών του ΟΑΕΔ.

2.1. Η προσαρμογή στα νέα μειωμένα ημερομίσθια ισχύει από 14/02/2012

2.2. Η προσαρμογή είναι προαιρετική   από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ

2.3. Η άμεση ή μη ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

 

3. – Για τους αμειβόμενους βάσει Σ.Σ.Ε. (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας) διακρίνονται σε -3- κατηγορίες:

3.1. – Σ.Σ.Ε. που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη τουλάχιστον 24 μήνες μέχρι την 14/2/12 ó ΛΗΓΟΥΝ στις 14/02/2013. Όλα τα επιδόματα της ΣΣΕ από την στιγμή που θα λήξει εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από την λήξη της

3.2. – Σ.Σ.Ε. που βρίσκονται σε ισχύ στις 14/2/2012 για διάστημα μικρότερο από 24 μήνες ó ΛΗΓΟΥΝ με την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους εκτός εάν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.1876/1990. Όλα τα επιδόματα της ΣΣΕ από την στιγμή που θα λήξει ή θα καταγγελθεί  εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από την λήξη της ή την καταγγελία της

3.3. – Οι όροι – βασικός + επιδόματα Σ.Σ.Ε. που έχουν ΗΔΗ λήξει ή έχουν ήδη καταγγελθεί πριν τις 14/2/12 ó ΛΗΓΟΥΝ στις 14 ΜΑΪΟΥ 2012 (εντός -3- μηνών)

4. – Για όλες τις περιπτώσεις 3.1-3.2-3.3 μετά την πάροδο του τριμήνου (η λεγόμενη «μετενέργεια») και εφόσον δεν έχει υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν από τους όρους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνον αυτοί που αφορούν

4α τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της αντίστοιχης Σ.Σ.Ε.

τα επιδόματα προϋπηρεσίας (ωρίμανσης), τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας ΕΦΟΣΟΝ τα επιδόματα αυτά υπήρχαν στην εν λόγω Σ.Σ.Ε.

4γ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ επίδομα ΠΑΥΕΙ να ισχύει.

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της Σ.Σ.Ε. ΔΕΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

4ε Η προσαρμοσμένη ΣΣΕ εξακολουθεί να ισχύει ΜΕΧΡΙ να υπογραφεί κάποια νέα.

 

5.- Από 14/2/12 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να μειωθεί κάτω του 10% αναστέλλεται ΚΑΘΕ αύξηση μισθών ή ημερομισθίων βάσει οποιασδήποτε Σ.Σ.Ε. που προέρχεται από την αύξηση της προϋπηρεσίας (επίδομα πολυετίας, επίδομα χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας)

Παρακαλούμε να αναγνωσθεί με προσοχή η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Οι υπόλοιπες διατάξεις είναι σημαντικές αλλά έχουν άμεση επίπτωση στον προγραμματισμό σας  και στην νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 28.2.2012

(ΦΕΚ Α’ 38/28-02-2012)

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28).
2. Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτημα V στον ν. 4046/2012.
3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.
5. Την ανάγκη εφαρμογής συνολικών και σημαντικών διαρθρωτικών ρυθμίσεων, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με την απελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου συμφέροντος συνδεόμενοι με τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%.

Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.

3. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

4. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.

Άρθρο 2

1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013.

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).

4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) παύουν να ισχύουν.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.

Άρθρο 3

1. Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), παύει να ισχύει.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) εξακολουθεί να ισχύει.

2. Η σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.

3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται και οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την διαφορά.

4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών κρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 5

1. Από 14−2−2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ από 14/2/12 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ   ΑΓΑΜΟΙ

1/1/2012

14/2/2012

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

33,57

26,18

3,93

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ

34,80

27,14

4,07

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

36,46

28,44

4,27

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

38,11

29,73

4,46

ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

39,78

31,03

4,65

ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

41,43

32,32

4,85

ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

43,11

33,63

5,04

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ   ΕΓΓΑΜΟΙ

 

1/1/2012

14/2/2012

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

36,92

28,80

4,32

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ

38,16

29,76

4,46

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

39,83

31,07

4,66

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

41,47

32,35

4,85

ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

43,14

33,65

5,05

ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

44,80

34,94

5,24

ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

46,47

36,25

5,44

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   ΑΓΑΜΟΙ

 

1/1/2012

14/2/2012

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

751,39

586,08

3,52

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ

813,99

634,91

3,81

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

887,99

692,63

4,16

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

961,99

750,35

4,50

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   ΕΓΓΑΜΟΙ

 

1/1/2012

14/2/2012

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

826,54

644,70

3,87

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ

889,13

693,52

4,16

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

963,13

751,24

4,51

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

1.037,13

808,96

4,85

          Η Εταιρία μας έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να σας συμβουλεύσει υπεύθυνα για το φλέγον θέμα της διατήρησης της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας χωρίς όμως να χαθεί η επένδυση που κάνατε στο ανθρώπινο δυναμικό σας ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που, πιθανόν στο μέλλον, θα αποδειχθούν λανθασμένες.

          Όσο ποιο γρήγορα αναπροσαρμόσουμε τα αντανακλαστικά μας στα νέα δεδομένα τόσο η πιθανότητα να αποκτήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού θα αυξάνεται.

          Το Γραφείο μας θα σταθεί δίπλα στους παλαιούς και νέους πελάτες του αναλύοντας τον κάθε προβληματισμό σας και προτείνοντας υλοποιήσιμες, νόμιμες και  συμφέρουσες, λύσες, όπως άλλωστε μέχρι σήμερα, και πρόθυμα θα δίνουμε άμεση ενημέρωση για ότι σας αφορά γιατί πολύ απλά «το πρόβλημά σας είναι και δικό μας».

Ανεξάρτητα αν απασχολείτε 001 ή 100 εργαζόμενους επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή με τον κ. Νικόλαο Γ. Πατέλη στο τηλ. +30 6936901213 για να συζητήσετε μαζί μας τον προβληματισμό σας πάνω σε θέματα εργατικού κόστους αλλά και για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση (χωρίς καμία υποχρέωσή σας) στο γραφείο μας ή στην επαγγελματική σας στέγη (εφόσον έχετε έδρα στον Νομό Καβάλας ή σε όμορο νομό).

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image