Τι ισχύει για τις πληρωμές αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τους εργοδότες τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού από 1/7/2016.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι και σήμερα 20.7.2016  δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη της ταυτόχρονης πληρωμής των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Συνεπώς μέχρι την έκδοσή της οι επιχειρήσεις, ακολουθούν τις μέχρι τώρα γνωστές διαδικασίες.

Η σχετική διάταξη (παρ.10 άρ.38 ν.4387/16)  δεν έχει τροποποιηθεί ακόμη και προβλέπει:

“10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.”

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges