Τι προβλέπουν αναλυτικά οι 4 τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή για φορολογία – ΕΚΑΣ – Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων – ειδικά μισθολόγια κ.λπ.

 

Οι 4 τροπολογίες για τα εκκρεμή προαπαιτούμενα μέτρα κατατέθηκαν απόψε αργά το βράδυ στην Βουλή και ενσωματώνονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις που συζητούνται αύριο στην Ολομέλεια.
Οι ρυθμίσεις αφορούν στο ΕΚΑΣ, τα κόκκινα δάνεια, τα ειδικά μισθολόγια κ.ά.

Αναλυτικά με την πρώτη τροπολογία
A. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:
1. Συμπληρώνονται, αντικαθίστανται και διαγράφονται διατάξεις των άρθρων 1 έως 3Α του ν. 4354/2015 (όπως αυτά ισχύουν μετά το άρθρο 70 του ν. 4389/2016), σχετικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), τις Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ) και τις σχετικές συμβάσεις. Ειδικότερα προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
α. Τροποποιείται η προϋπόθεση καταβολής σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος του ποσού των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να λαμβάνουν άδεια να χορηγούν νέα δάνεια και πιστώσεις. Συγκεκριμένα, για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν εγκατασταθεί μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, η καταβολή του ανωτέρω ποσού αρκεί να γίνεται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα κράτους μέλους του ΕΟΧ.
β. Στις ΕΔΑΔΠ εφαρμόζονται διατάξεις ορισμένων άρθρων του ν. 3758/2009, σχετικά με τις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και του άρθρου 10 αυτού που προβλέπει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες που παραβαίνουν διατάξεις του εν λόγω νόμου.
γ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου. (Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, ο προσδιορισμός υψηλότερου περιθωρίου από τον εκδοχέα δεν επιτρεπόταν σε καμία περίπτωση.) δ. Προβλέπεται ότι καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη είκοσι (20 €) ευρώ για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλακείο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις, αποκλεισμένης οποιοσδήποτε άλλης επιβάρυνσης, αμοιβής ή τέλους.
Το εν λόγω ποσό αναλύεται ως εξής: α) στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκα επτά (17) ευρώ στο Δημόσιο και τρία (3) ευρώ στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και β) στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκα τέσσερα (14) ευρώ στο Δημόσιο, τρία (3) ευρώ στο ΤΑΧΔΙΚ και τρία (3) ευρώ στο άμισθο υποθηκοφυλακείο.

2. Ορίζεται ότι, οι ρυθμίσεις του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016, αναφορικά με τον καθορισμό τελών διοδίων και τη χωροθέτηση νέων μετωπικών σταθμών διοδίων, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση….»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου … «Φορολογικές Διατάξεις» γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις στις διατάξεις των άρθρων 16 και 60 του ν. 4389/2016. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 καταργείται, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης του συνόλου των εταιρειών, η επιβολή μειωμένου συντελεστή συμπληρωματικού φόρου 3,5%ο για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), ο οποίος προβλέφθηκε από τη διάταξη του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4389/2016, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013. Συνεπώς από 1.1.2016 ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) είναι 5,5%ο.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου … «Τροποποίηση διατάξεων για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» αποσαφηνίζονται οι διατυπώσεις των περιπτώσεων ε’ της παρ. 2 και α’ της παρ. 9 του άρθρου 233 «Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), ενώ απεικονίζεται ορθότερα ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του ποσοστού του τυχόν περιορισμού εκτέλεσης δαπανών στην περίπτωση β’ της παραγράφου 10 του ίδιου ως άνω άρθρου, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου … «Τροποποίηση διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ’ ν. 4389/2016» γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις στις διατάξεις των άρθρων 192, 196, 199, 213 και 214 του ν. 4389/2016.

Με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου … αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προκειμένου να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο χαρακτήρας και ο τρόπος εξεύρεσης των δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων για τη μη αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης, για τα έτη 2017 – 2018, των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Ως προς τις διατάξεις των παραγράφων 2-6 του άρθρου …, κατά τις διατάξεις του Μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.4.1 του ν. 4336/2015 (Α.94), όπως ισχύει είναι απαραίτητη η έκδοση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου του προϋπολογισμού με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθούν στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) αποκλειστικές αρμοδιότητες οικονομικής υπηρεσίας μέχρι 1.1.2017. Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α.129) αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α.143) προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 1 και 2 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του, ενώ οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων είναι οι επικεφαλής της ΓΔΟΥ των Υπουργείων και έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο αυτό και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προσδιορίζονται τα Υπουργεία στα οποία οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκούνται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις παρ. 1 και 2 από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης).
Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένους φορείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην οργανωτική δομή Υπουργείου, πέραν αυτών που ήδη αναφέρονται στο άρθρο 24, παρ. 3 του ν. 4270/2014, είναι όμως φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, δεν έχει προβλεφθεί το διοικητικό όργανο που θα ασκεί τα καθήκοντα των παραγράφων 4 και 5 του ιδίου άρθρου στους φορείς αυτούς, ώστε να καταστεί δυνατή, εκτός των άλλων, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις υπηρεσίες των φορέων αυτών από 1.1.2017.
Επίσης, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα της άσκησης των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 σε περιπτώσεις δαπανών που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου … του παρόντος τροποποιείται η διαδικασία καθορισμού της κύριας κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας σε περιπτώσεις συγχώνευσης υπουργείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ορισμός αυτής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4, για την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των οικονομικών μονάδων των φορέων που αναφέρονται σε αυτή, αλλά και για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη διασφάλιση της ομοιογένειας των αρμοδιοτήτων οικονομικού ενδιαφέροντος και της επικοινωνίας και παροχής στοιχείων στο ΓΛΚ ορίζεται ως κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία για φορείς που αποτελούν ειδικούς φορείς στον προϋπολογισμό Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου αυτού. Η ανωτέρω ΓΔΟΥ έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ και του ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται επιβεβλημένη η προώθηση διατάξεων για την τροποποίηση των άρθρων 24 και 69Γ του ν. 4270/2014.
Αθήνα, 1.6.2016

Προτεινόμενη ρύθμιση:

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4389/2016 (Α’ 94)
Αρθρο …
Φορολογικές Διατάξεις
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η φράση «υποχρεούται να κινήσει» αντικαθίστανται με τη λέξη «κινεί».
2. Το γράμμα «γ.» στην αρχή της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4389/2016 διαγράφεται.
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως
ορίζονται στις περιπτώσεις β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5%ο) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.».
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 27.5.2016. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν από 1.1.2016.

Αρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής
Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης
1. Η περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 233 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, ήτοι μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU)».
2. Στην περίπτωση α της παρ. 9 του άρθρου 233 η φράση «ύστερα από ειδική διαβούλευση με τους Θεσμούς» αντικαθίσταται με τη φράση «κατόπιν συμφωνίας με τους Θεσμούς».
3. Διορθώνεται η απεικόνιση του τύπου της περίπτωσης β’ της παρ. 10 του άρθρου 233 και μετά τη φράση «….υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:» τίθεται ο παρακάτω μαθηματικός τύπος:
Ποσοστό % Περιορισμού Εκτέλεσης Δαπανών =
(% Δημοσιονομικής επίπτωσης τυχόν μέτρων προσαρμογής που θα ληφθούν + % Δημοσιονομικής Επίπτωσης των μέτρων επί των εσόδων) x ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο εγγεγραμμένων δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους – Εξαιρέσεις της παρ. 5 του παρόντος).
Αρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ’ ν. 4389/2016
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 192, προστίθεται η φράση «,ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του  Αρείου Πάγου.»
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 196, οι λέξεις «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει αναθέσει», αντικαθίστανται με τη φράση «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει».
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 199, μετά τη λέξη « αντίστοιχα», προστίθεται η φράση «και το ΤΧΣ θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.».
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 213, οι λέξεις «του άρθρου 19» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 5 του άρθρου 202».
5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 213 , προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής : “Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί.”»
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214, οι λέξεις «13 έως 16» αντικαθίστανται με τη φράση «13 έως 17».
Αρθρο …
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίστανται ως εξής :
«Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι 30.9.2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1.1.2017.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (Α.129), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της οικείας ΓΔΟΥ και όχι πέραν της 31ης. 12.2017, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αντίστοιχα. Στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται και από Ανώτατους Αξιωματικούς των Σωμάτων, ενώ ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασκούνται από Ανώτατους Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, οι οποίοι ορίζονται και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της οικείας Γενικής διεύθυνσης σύμφωνα με τις κείμενες, για αυτούς, διατάξεις. Στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και εφαρμόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί: ϊ. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ϋ. στις λοιπές ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο προϊστάμενος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, in. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Προϊστάμενος Διοικητικού και ϊν. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.
Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του τρίτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ισχύουν από 1.1.2015.
β. Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 14, παρ. Ιστ), οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Ανεξάρτητες Αρχές, στις οποίες δεν λειτουργεί οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος, δύναται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και της Ανεξάρτητης Αρχής να εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισμό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.
γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθροον 26, 66 και 69Γ να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ, παρ. 1).»
3. Η περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, μία εξ αυτών ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη συγχώνευση. Ειδικά για τα ήδη συγχωνευμένα Υπουργεία η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Εφόσον εντός τσι> ανωτέρω διαστήματος των δύο μηνών δεν υποβληθεί η σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, η εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται χωρίς την πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση KUI διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρούσας περίπτωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
4. Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ. Για τους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β της παρ 3 του παρόντος άρθρου η Γ ενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Πέραν των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3, εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69Γ.»
6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι 1.1.2017 οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο.»

Αθήνα, 1/6/2016

Δεύτερη τροπολογία
Με την τροπολογία αυτή :
1. Επαναδιατυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της προς δημοπράτηση ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί η ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εναλλακτικών παροχών.
2. Ορίζεται ότι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από τη ΡΑΕ και τον Λειτουργό της Αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά της ενέργειας.
3. Επανακαθορίζεται μειούμενο (εντός 4 μηνών αντί 5) το χρονικό όριο εντός του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβασθούν μετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
4. Προσδιορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, εντός του οποίου η ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος και την αντικειμενικότητα της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

«Τροποποιήσεις στο κεφάλαιο Η’ του ν. 4389/2016
Στο σχέδιο νόμου με τίτλο ««Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας……».»

Αιτιολογική
Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προς δημοπράτηση ποσοτήτων κάθε χρόνο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανακατανομής των μεριδίων της ΔΕΗ ΑΕ και των εναλλακτικών παροχών στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, δέσμευσης που εισήχθη με το ν. 4336/2015 (Α’ 94).
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα στη ΡΑΕ να ρυθμίζει περιπτώσεις που υπερβαίνουν τους ετήσιους στόχους ανακατανομής των μεριδίων της ΔΕΗ ΑΕ και των εναλλακτικών παροχών.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν στην πλήρωση των οριζόμενων προϋποθέσεων και στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
Με την παρ. 4 επιδιώκεται η άμεση ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με την ανάδειξη του προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή, ώστε να επισπευτεί ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ.
Με την παράγραφο 5 τίθεται χρονικό όριο δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού, εντός του οποίου πρέπει να ληφθεί γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερόμενου τιμήματος και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.
Στην παράγραφο 6 προβλέπονται τα θέματα, τα οποία μεταξύ άλλων πρέπει να ρυθμιστούν στο καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ μετά την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο…
«Τροποποιήσεις στο κεφάλαιο Η’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94)»
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στην λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο:
(α) Για το έτος2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%),
(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%),
(γ) Για το έτος2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%),
(δ) Για το έτος2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «προβαίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να προβαίνει».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 και προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.»
4. Στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 η φράση «Εντός πέντε (5) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση: «Εντός τεσσάρων (4) μηνών».
5. To τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εντός δυο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας_ (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.».
6. Το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι: αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα είναι εννεαμελές.»

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ι.Το ποώτο εδάφιο τικ παο. 2 του άοθοου Ποώτο εδάφιο της παο. 2 του άοθοου 135 ν.
135 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως
4389/2016:

ε£ής: Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με σημείο αναφοράς το μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το μήνα Αύγουστο του 2015:
«Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στην λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο: (α) Για το έτος 2016: Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%),
(α) Για το έτος2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), (β) Για το έτος 2017: Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%),
(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), (γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό δεκατρία τοις
(γ) Για το έτος2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), εκατό
(δ) Για το έτος2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).». (13%),
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό δεκατρία τοις
εκατό
-13%
2.Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «προβαίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να προβαίνει». Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 υπήρχε η φράση «προβαίνει».

3.Η παο. 3 του άοθοου 136 του ν. 4389/2016
Παο. 3 του άοθοου 136 του ν. 4389/2016:

αντικαθίσταται ως εξής: Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2 και προς αποτροπή δημιουργίας καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού σε τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας.
«Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 και προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.»
4.Στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 η φράση «Εντός πέντε (5) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση: «Εντός τεσσάρων (4) μηνών». Στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 υπήρχε η φράση «Εντός πέντε (5) μηνών».
5.To τελευταίο εδάφιο της πεο. β’ της παο. 2 του άοθοου 144 του ν. 4389/2016
Τελευταίο εδάφιο της πεο. β’ της παο. 2 του άοθοου 144 του ν. 4389/2016:

αντικαθίσταται ως εξής: Πριν την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της δια- γωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.
«Εντός δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.».
6.Το ποώτο εδάφιο της πεο. δ’ της παο. 2 Ποώτο εδάφιο της πεο. δ’ της παο. 2 του
του άοθοου 144 του ν. 4389/2016
άοθοου 144 του ν. 4389/2016:

αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις ά έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι: αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ θα είναι εννεαμελές.
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι: αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα είναι εννεαμελές.»

Τρίτη τροπολογία

A. Με την υπόψη τροπολογία:
1. Καταργείται από 1-1-2016, ο μειωμένος συντελεστής (3,5%ο, επί της συνολικής αξίας των οριζόμενων δικαιωμάτων) συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π), οριζόμενος εφεξής σε 5,5%ο, που ισχύει για το σύνολο των ν.π.δ.δ. και νομικών οντοτήτων.
2. Επαναδιατυπώνονται διατάξεις που αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα:
Στην ετήσια Έκθεση που συντάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών και γνωστοποιείται στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται ότι περιέχονται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, δηλαδή μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας. (Σήμερα, προβλέπεται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ της δημοσιονομικής επίδρασης των μέτρων προσαρμογής που θα ληφθούν, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Ε ενικής Κυβέρνησης.)
Η προβλεπόμενη αναστολή επιβολής ή μείωση του ύψους των μέτρων του ανωτέρω Μηχανισμού, κατά την όλως εξαιρετική περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας, δύναται να λάβει χώρα κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς (αντί κατόπιν ειδικής διαβούλευσης με τους θεσμούς, που ισχύει σήμερα).
Διασαφηνίζεται ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου δύναται να μειωθούν τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.43 89/2016, σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για τη διανομή των κερδών του οποίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010, θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. α. Προβλέπεται ότι η αναστολή, για τη διετία 2017-2018, κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών εξειδικεύονται και νομοθετούνται μέχρι 30-9-2016 και τίθενται σε εφαρμογή από τη 1-1-2017.
β. Ρυθμίζεται η άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, στις περιπτώσεις Υπουργείων που η οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί και λειτουργήσει ή φορέων που δεν υπάγονται σε οργανωτική δομή Υπουργείου και δεν έχει προβλεφθεί το όργανο για την άσκηση των ανωτέρω  καθηκόντων και αρμοδιοτήτων κ.λπ.
Διευρύνονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εξομοιουμένων προϊσταμένων με τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων με την ανάθεση σε αυτούς μέχρι 1-1-2017 και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] ………………….» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

• Επί του άρθρου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)»

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η υποπερίπτωση ββ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Συγκεκριμένα, αφαιρείται ως πλεονάζουσα η προϋπόθεση συγκεκριμένου νομικού τύπου για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που εδρεύουν σε κράτος- μέλος του Ε.Ο.Χ., καθώς το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο που έχει θεσπισθεί με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 ούτως ή άλλως παραπέμπει σε κεφαλαιουχικές εταιρείες με εσωτερικούς κανόνες εποπτείας και οργάνωσης.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η περίπτωση α της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ελληνικών εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος- μέλος του Ε.Ο.Χ. όσον αφορά στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν σε μετρητά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000C) ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, όταν διευρύνουν την δραστηριότητά τους και στη δανειοδότηση των δανειοληπτών, τα δάνεια των οποίων διαχειρίζονται. Ειδικότερα, οι ελληνικές εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος, ενώ οι εταιρείες με έδρα σε χώρα του Ε.Ο.Χ. δύνανται να το καταβάλουν και σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος κράτους- μέλους του Ε.Ο.Χ.

Με την παράγραφο 3 βελτιώνεται νομοτεχνικά η παράγραφος 22 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η οποία εκ παραδρομής παρέπεμπε γενικά στις εταιρείες του νόμου, αντί της ορθής παραπομπής στις εταιρείες διαχείρισης της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) ώστε να καθορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3758/2009 (Α’ 68) στις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, και προκειμένου να διέπονται από τις αρχές και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τις Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ούτως ώστε το θεσμικό πλαίσιο να είναι εναρμονισμένο. Επιπρόσθετα, ρητά θεσμοθετείται η αναλογική επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του τελευταίου.

Με την παράγραφο 5 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Συγκεκριμένα, προστίθεται εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση αύξησης του περιθωρίου, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, από τον εκδοχέα απαιτήσεως από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση. Η εξαίρεση αυτή στοχεύει στο να κρίνονται σύννομες οι ως άνω αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, των οποίων οι συμβάσεις περιέχουν όρους που καθορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένους, μετρήσιμους και αντικειμενικούς δείκτες για την αυξομείωση του περιθωρίου, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση μεταβολής του δείκτη των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τα λειτουργικά της αποτελέσματα πάνω ή κάτω από ένα ορισμένο αριθμητικό όριο (debt/EBITDA). Στις παραπάνω περιπτώσεις μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, όταν δηλαδή η μεταβολή του περιθωρίου πλέον του επιτοκίου αναφοράς, που συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τελικού κυμαινόμενου επιτοκίου της δανειακής σύμβασης, είναι άμεσα συνδεδεμένη με κριτήρια που δεν αφήνουν περιθώριο ερμηνείας ή διακριτικής ευχέρειας στον δανειστή, εξαλείφεται η πιθανότητα καταχρηστικής, αναίτιας και αδιαφανούς αύξησης της συνολικής οικονομικής επιβάρυνσης της δανειολήπτριας επιχείρησης και συνεπώς εκλείπει και η ανάγκη προστασίας της, η οποία όμως είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις λοιπές περιπτώσεις δανειοληπτών που συνεχίζουν να καλύπτονται πλήρως από τη γενική απαγόρευση.

Με την παράγραφο 6 προστίθενται νέα εδάφια πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ώστε να ρυθμίζονται τα πάγια τέλη και η κατανομή αυτών και στις περιπτώσεις καταχώρησης, εγγραφής ή σημείωσης σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλακείο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 απαιτήσεις.

• Επί του άρθρου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4388/2016 (Α’ 93)»
Η προβλεπόμενη ρύθμιση αποβλέπει στην ασφάλεια δικαίου της εφαρμογής της παραγράφου 7 του δευτέρου άρθρου του Ν.4388/2016 (Α’93), καθόσον διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή του νέου συστήματος επιβολής αναλογικών διοδίων προβλέποντας ρητά ότι για συμβάσεις παραχώρησης που ήδη έχουν συναφθεί και εκτελούνται, βάσει του Π.δ/γματος 60/2007 (Α’ 64) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 7 της ΚΥΑ 6686/17.11.2014 I
(Β’3086), συνεχίζει να εφαρμόζεται για αυτές το δίκαιο, που τις διέπει.
Αθήνα, 1.6.2016

Προτεινόμενες διατάξεις:
Άρθρο
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)»
1. Από την υποπερίπτωση ββ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), διαγράφεται η φράση «με οποιοδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.06.2013) και».
2. Η περίπτωση α της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης αα) της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης ββ) της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000C) ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.»
3; Στην παράγραφο 22 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η φράση «Οι εταιρίες του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι εταιρίες της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), προστίθεται το εδάφιο: «Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 παρ. 2 και 3, 8 και 10 του Ν. 3758/2009 (Α’ 68) εφαρμόζονται και στις εταιρίες του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ατού παρόντος».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.»
6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλακείο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 3 απαιτήσεις, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη είκοσι (20 €) ευρώ, αποκλεισμένης οποιοσδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:
α) στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκα επτά (17) ευρώ στο Δημόσιο και τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
β) στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκα τέσσερα (14) ευρώ στο Δημόσιο, τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τρία (3) ευρώ στο άμισθο υποθηκοφυλακείο.»
Άρθρο…
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4388/2016 (Α’ 93)»
1. Στο τέλος του α’εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του Ν.4388/2016 μετά τις λέξεις «όπως ισχύει» προστίθεται η φράση «και των άρθρων 1, 2, 3, 4 καί 7 της ΚΥΑ 6686/17.11/2014 ( Β’ 3086) όπως ισχύει» και
2. Στο β’εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του Ν.4388/2016 μετά τη λέξη «απαγορεύεται» και πριν τη φράση «η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ….κ.λ.π» προστίθεται η φράση «,με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στα άρϋρα 1, 2, 3, 4 και 7 της ΚΥΑ 6686/17.11/2014 (Β’3086),»
Αθήνα, 1.6.2016

—————–

Τέταρτη τροπολογία
A. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.4387/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.). Ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του Μέρους Α’ του ανωτέρω νόμου (Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών). Συγκεκριμένα:
α. Αποσαφηνίζεται ότι, οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα, των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (ν.4387/2016).
β. Καταργούνται ρητά οι διατάξεις του ν.2084/1992 που προέβλεπαν ότι, κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1-1-1993), διάστημα ίσο τουλάχιστον προς έξι (6) μήνες λογίζεται ως έτος.
γ. Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου θα λαμβάνεται, εφεξής, υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά (αντί αυτού της 31-12-2011 που ορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016).
2. Ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους, ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31-12-2013. Ειδικότερα:
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της ανωτέρω παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών για τους μισθωτούς και ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών για τους αυτοαπασχολούμενους, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31-12-2013 [αντί κατά τα πέντε (5) τελευταία, πριν την αποχώρηση από την υπηρεσία του, έτη, που ισχύει σήμερα], εφόσον υπεβλήθη σαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου.
Η προβλεπόμενη ετήσια προσαύξηση κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία, το επάγγελμα ή την εργασία και τίθεται ελάχιστο όριο για το ύψος του σωρευμένου συντελεστή που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Εξισώνεται με τα ισχύοντα για τους μισθωτούς, ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31-12-2013, που αποτελείται εφεξής από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) [από εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) που ισχύει σήμερα], των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31-12-2013.
3. Απαλείφεται από το περιεχόμενο της υφιστάμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ο επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των εισφορών μισθωτών και εργοδοτών για κύρια σύνταξη.
4. Καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενοι πόροι ασφαλιστικών ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

5. Δεν παρέχεται πλέον νομοθετική εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση των κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.43 87/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Η υφιστάμενη νομοθετική εξουσιοδότηση περιορίζεται στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ανωτέρω κατηγοριών.
6. Μέχρι 31-12-2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων καταβολής του φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και με τη διενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων.

7. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 92 του ν.4387/2016 αναφορικά με την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στα εξής, κατά βάση, σημεία:
Ορίζεται, ως χρόνος εφαρμογής των νέων κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ η 1-6-2016 αντί 1-1-2016 που ισχύει.
Αποτυπώνεται ρητά το ύψος της σωρευτικής εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του προαναφερόμενου άρθρου.
8. Απαλείφεται ο χρονικός προσδιορισμός αποτύπωσης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων κάθε ασφαλισμένου αναφορικά με το ύψος του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων.
9. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος λειτουργίας του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης, αναφορικά με την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων σε περίπτωση ελλειμμάτων του οικείου Ταμείου.
10. Η αναπροσαρμογή του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης (Σ) για τον υπολογισμό του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ορίζεται πλέον με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και όχι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Εενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΪΆΣτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας….
A. Αιτιολογική Έκθεση
Άρθρο…
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του από τη διοίκηση. Πιο αναλυτικά:
1. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αποσαφηνίζονται οι δικαιούχοι των οικογενειακών παροχών, ούτως ώστε  να υφίσταται ομοιόμορφη ρύθμιση για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

2. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α 85) διευκρινίζεται ποιες συγκεκριμένες διατάξεις του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου καταργούνται, ώστε να μην προκύπτουν αμφιβολίες για τον ορισμό του χρόνου ασφάλισης.
3. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) με βάση την οποία προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 10 του ν. 3865/2010, καθίσταται σαφές ότι το ποσό της βάσης υπολογισμού για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3865/2010 είναι το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Η τροποποίηση των υποπεριπτώσεων αα, και ββ. της περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) στοχεύει στην βελτίωση της διατύπωσης ορισμένων διατάξεων, ώστε να μην κωλύεται η εφαρμογή ενιαίων κανόνων υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για το σύνολο των ασφαλισμένων. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της επόμενης παραγράφου καταργούνται τα δύο ταυτόσημα τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς η αποτύπωσή τους δεν παρέχει κάποια επιπλέον διασαφήνιση πέραν των όσων ήδη αναγράφονται στα σχετικά άρθρα του ν.4387/2015 (Α’85) σχετικά με τους πόρους και τη λειτουργία του ΕΤΕΑΕΠ.
5. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καθίσταται σαφέστερο το αντικείμενο ρύθμισης της Υπουργικής Απόφασης.
6. Με την προσθήκη της επιπλέον παραγράφου στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’85) καθίσταται σαφές ποιοι πόροι παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και εξής. Επιπλέον, με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’85), πρώην 17 πριν την αναρίθμησή της, αποσαφηνίζεται ότι η υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών κατηγοριών αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
7. Με την προσθήκη της νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) διευκρινίζεται ότι σταδιακά και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2017 θα μεταφερθούν οι διαδικασίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων και της είσπραξης των
παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών (τρεχουσών και καθυστερουμένων) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
8. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καθίσταται σαφές ότι η υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά στην κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό θεμάτων στο πλαίσιο των ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων.
9. Με τις βελτιώσεις του παρόντος στο άρθρο 92 ορίζεται ότι η εφαρμογή των νέων κριτηρίων του Ε.Κ.Α.Σ. που εισάγονται με το ν. 4387/2016 άρχεται από 1.6.2016 και αποσαφηνίζεται το αντικείμενο ρύθμισης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4.
10. α. Η νομοτεχνική βελτίωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) είναι αναγκαία, γιατί η αποτύπωση των στοιχείων των ασφαλισμένων στο οικείο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την 1.1.2018.
β. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 6 του άρθρου 96 αποσαφηνίζεται ότι με την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
11. α. Με τη νομοτεχνική βελτίωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 αποσαφηνίζεται ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού εξισορρόπησης.
β. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 αποσαφηνίζεται ότι με την προβλεπόμενη υπουργική απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
12. α. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), διευκρινίζεται ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) για το 2016.
β. Με τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), διευκρινίζεται ότι η αναπροσαρμογή του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης (Σ) θα ορίζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Β. Προτεινόμενες Διατάξεις
Αρθρο …
1. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), η φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6».
β. Μετά το τέλος της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται φράση ως εξής:
«Η περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2084/1992, η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά.»».
4. α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) η φράση «από το γινόμενο του εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%)» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%)»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) η φράση «ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρμόζεται» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται».
δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των ημών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλισηκές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκηκό της πενταετίας έτος. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατισηκή Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκηκό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 35 απαλείφονται.
5. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχεηκά με ης εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».
6. α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παρ. 14 ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. βΐ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 περ. ε του ν.2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 περ. ιγ του ν.2326/1940, του άρθρου 11 του ν.915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 περ. ιη του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ.2 του ν.3232/2004 καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.».
β. Οι παρ. 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18.
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.».
7. α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.»
β. Οι παρ. 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντιστοίχως.
γ. Στη παρ. 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυψε από την αναρίθμηση, πρώην παρ. 4, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 4».
8. Στην παρ. 1 του άρθρο 84 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) η φράση «καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,» αντικαθίσταται από τη φράση «κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη».
9. α. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) η φράση «Από 1.1.2016» αντικαθίσταται με τη φράση «Από 1.6.2016».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευτική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκ. €, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκ. € και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκ. €. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουάριου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται.
δ. Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του νόμου 4389/2016 (Α’ 94) καταργείται.
ε. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του νόμου 4389/2016 (Α’ 94), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.
10. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεταιη φράση «από την 1.1.2018».
β. Στην παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) μετά τη φράση «και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προστίθεται η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον».
11. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α’85) απαλείφεται η λέξη «απολύτως» και στο τέλος του εδαφίου αυτού προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α’85) η φράση «της παραγράφου 1» απαλείφεται.
12. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις
αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.».

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image