Τι προκαταβολή φόρου θα πληρώσουμε για το φορολογικό έτος 2015 ; (εισοδήματα 2015)

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

1. Παλαιά και νέα ποσοστά

Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες Ποσοστά προκαταβολής
Παλαιά Νέα
Κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ.) 80% 100%
Τραπεζικές Α.Ε. κ.λπ. 100% 100%
Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) 55% 75% μόνο για το 2015 *
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 55% 75% μόνο για το 2015 *
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 80% 100%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 55% 75% μόνο για το 2015 *
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 75% μόνο για το 2015 *
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 80% 100%
Λοιπές νομικές οντότητες 80% 100%

Επειδή υπάρχει ρητή αναφορά ως προς την εφαρμογή του συντελεστή 75% μόνο για τα κέρδη φορολογικού έτους 2015, καθώς και του γεγονότος ότι ο συντελεστής αυτός προστέθηκε με μεταβατική διάταξη και όχι ως τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), προκύπτει ότι, ο αυξημένος συντελεστής 75% εφαρμόζεται μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015. Από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, για τα νομικά πρόσωπα αυτά, θα υπολογίζεται με συντελεστή 55%.

2. Παλιές (υφιστάμενες) και νέες εταιρείες

Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες Ποσοστά προκαταβολής
Παλιές εταιρείες Νέες εταιρείες για τα πρώτα 3 χρόνια *
Κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ.) 100% 50%
Τραπεζικές Α.Ε. κ.λπ. 100% 50%
Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) 75% μόνο για το 2015 37,5% μόνο για το 2015
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 75% μόνο για το 2015 37,5% μόνο για το 2015
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 100% 50%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 75% μόνο για το 2015 37,5% μόνο για το 2015
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 75% μόνο για το 2015 37,5% μόνο για το 2015
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 100% 50%
Λοιπές νομικές οντότητες 100% 50%

* Μείωση κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

 

Σημείωση: Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και με 33% για φορ. εισόδημα > 50.000. Η προκαταβολή φόρου για την κατηγορία αυτή των επαγγελματιών είναι 75% για το φορ. έτος 2015 και 100% για το φορ. έτος 2016.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges