Τον Ιούνιο το περιουσιολόγιο – Μπαράζ ελέγχων – Τα όπλα στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Το περιουσιολόγιο για όλους τους φορολογούμενους, που θα ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο, και το ηλεκτρονικό “μάτι” της εφορίας, όχι μόνο για τις καταθέσεις, αλλά και για τα δάνεια και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, θα είναι δύο από τα νέα όπλα της Γενικής Γραμματείας Εσόδων στη “μάχη” κατά της φοροδιαφυγής το 2015.


Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015
, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, προβλέπει ότι το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, που παρακολουθεί σήμερα την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων, θα επεκταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε όλες τις δανειακές συναλλαγές και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και σε όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα.

Δράσεις κατά της φοροδιαφυγής

  • Βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους ποσού άνω του 1,04 δις € (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/πτωχοί/εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία) (Αύξηση κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 )
  • Αύξηση της βεβαίωσης από μερικούς φορολογικούς ελέγχους, κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 700 εκ. €).
  • Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες ασκείται ενδικοφανής προσφυγή κατά 25% σε σχέση με το έτος 2014.
  • Εισπράξεις επί των βεβαιωθέντων τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. ποσού άνω των 170 εκατ. Ευρώ (εισπραξιμότητα τουλάχιστον 10%)
  • Επαναξιολόγηση υφιστάμενων υποθέσεων Δ.Ο.Υ. με εντολές ελέγχου και υποβολή εισήγησης προτεραιοποίησης και αναμενόμενης απόδοσής τους στη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης μέχρι 13/03/2015.
  • Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου.
  • Διενέργεια ικανού αριθμού ελέγχων πρόληψης (μερικών επιτόπιων) από τις Δ.Ο.Υ. και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή, η λαθρεμπορία και το παρεμπόριο.
Σ.2.7.β διαφορές προς καταλογισμό τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ (από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.).
Σ.2.8 Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών μηνών

από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις με διαπιστωμένη παράβαση μέχρι 31/10/2014, η σύνταξη έκθεσης και η έκδοση Π.Ε.Π. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 13/03/2015.

Σ.2.9 Ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., από τις οποίες 40 να αφορούν απάτες στο Φ.Π.Α.
Σ.2.10 Αύξηση κατά 400% των εντοπιζόμενων διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε σχέση με το 2014.
Σ.2.11 Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 80%των υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνά η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Σ.2.12 Βελτίωση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου και εξειδίκευση ανά κατηγορία ελεγχόμενων υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλα τα είδη φορολογικού ελέγχου
Σ.2.13 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης φορολογικών ελέγχων (ανά είδος, τύπο ελέγχου και ελεγκτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν ελέγχους ηλεκτρονικού εμπορίου, εξωχώριων εταιρειών, υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης και έμμεσων μεθόδων ελέγχου) μέχρι 30/01/2015.
Σ.2.14 Προτεραιοποίηση εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου, Ελεγκτικών Υπηρεσιών, και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους. Ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών για την αποφυγή κινδύνου παραγραφής υποθέσεων.
Σ.2.15 Ενεργοποίηση μίας (1) επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου μέχρι 31/12/2015.

 

α/α δραση αρμοδια διευθυνση εμπλεκομενεσ υπηρεσιεσ ημερομηνια
υλοποιησησ
Δ.2.1 Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. και Δ/νση Ελέγχων Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.
Λ.Π. σε: α) δανειακές συναλλαγές β) χρηματιστηριακά προϊόντα α) 30/09/2015 β) 31/12/2015
Δ.2.2 Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση e- περιουσιολογίου Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Δ.ΗΛΕ.Δ. 30/06/2016
Δ.2.3 Συγκέντρωση και σταδιακή διάθεση όλων των ταυτοποιούμενων και αξιοποιήσιμων στοιχείων της Γ.Γ.Δ.Ε. στο προφίλ φορολογούμενου του ELENXIS Δ/νση Ελέγχων Δ/νση Εφαρμογής της

Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

31/12/2015
Δ.2.4 Δημιουργία κέντρου ελέγχου υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Δ/νση Οργάνωσης, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 31/07/2015
Δ.2.5 Επικαιροποίηση των ελεγκτικών ηλεκτρονικών εργαλείων / εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή της διενέργειας ελέγχων (Audit Assistant) στις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/12/2015
Δ.2.6 Σχεδιασμός συστήματος αυτόματης βεβαίωσης στις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογιών, κατόπιν εφαρμογής του αρ. 33 του Κ.Φ.Δ. Δ.Φ.Σ., Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/12/2015
Δ.2.7 Ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής και Γ.Χ.Κ. Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 31/12/2015
επικαιροποίησης δεδομένων για τη δημιουργία «risk profiles» με σκοπό τη τροφοδοσία του συστήματος ανάλυσης κινδύνου του ICISnet
Δ.2.8 Διασύνδεση αρχείων του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά Δ/νση Παροχής

Φορολογικών

Υπηρεσιών,

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ, Γ.Γ.Π.Σ., Συναρμόδια Υπουργεία 31/12/2015
στα δημογραφικά στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων
Δ.2.9 Διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τη βάση οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό ‘Ελεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. Δ.ΗΛΕ.Δ., Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 31/12/2015

 

 

Στοχεύουμε σε:

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.3.1 Επίτευξη ποσοστού συμμόρφωσης τουλάχιστον 40% επί των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και επίτευξη ποσοστού είσπραξης τουλάχιστον 25% μετά από δράσεις

της φορολογικής συμμόρφωσης κατά το μήνα διαχείρισης των οφειλών.

Δ.Φ.Σ.
Σ.3.2 Επίτευξη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε ποσοστό τουλάχιστον 92% επί των υπόχρεων, για κάθε φορολογική περίοδο. Δ.Φ.Σ.
Σ.3.3 Επίτευξη ποσοστού συμμόρφωσης 20% επί των μη υποβληθέντων εμπροθέσμως προσωρινών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., μετά από δράσεις της φορολογικής συμμόρφωσης. Δ.Φ.Σ.
Σ.3.4 Δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας σε δύο φάσεις (η πρώτη μέχρι 30/09/2015 και η επόμενη μέχρι 31/12/2015). Δ.Φ.Σ.
Σ.3.5 Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων σε σχέση με την οικονομική συμπεριφορά αυτών και χρήση τους στη στόχευση της φορολογικής διοίκησης, μέχρι 31/12/2015. Δ.Φ.Σ.
Σ.3.6 Ανάλυση απαιτήσεων για διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων σε δύο φάσεις (η πρώτη μέχρι 30/06/2015 και η επόμενη μέχρι 31/12/2015). Δ.Φ.Σ.
Σ.3.7 Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων που άγονται στα Δικαστήρια μετά από τη Δ.Ε.Δ. κατά 10%σε σχέση με το 2014. Δ.Ε.Δ.
Σ.3.8 Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ., με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Π.-Ν.Π., κλπ) και την καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών τους. Δ.Φ.Σ.

Επίσης, ως το τέλος του 2015 έτους πρόκειται να ενεργοποιηθεί το Μητρώο των offshore εταιρειών, ενώ προωθείται και η ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης και είσπραξης οφειλών. Συνολικά φέτος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να ειδοποιήσει τηλεφωνικά περισσότερους από 100.000 φορολογούμενους, ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή και αυτοματοποιημένο σύστημα μηνιαίας υπενθύμισης “υποχρεώσεων” μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

α/α δραση αρμοδια διευθυνση εμπλεκόμενες ημερομηνια
υπηρεσιες υλοποιησησ
Δ.2.11 Δημιουργία του μητρώου off-shore Δ/νση Ελέγχων 31/12/2015
εταιριών

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει μπαράζ ελέγχων για την σύλληψη της φοροδιαφυγής. Έτσι, μεταξύ άλλων προβλέπει:

Ελέγχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις
Στοχεύουμε σε αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης από ελέγχους, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και προτεραιοποίησης των υποθέσεων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής:

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.2.16 Διενέργεια τουλάχιστον400 πλήρων ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Σ.2.17 Διενέργεια τουλάχιστον500 μερικών ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Σ.2.18 Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από πλήρεις ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/ πτωχοί/ εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία), κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 2,6 δις€). Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Σ.2.19 Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκ. €). Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Σ.2.20 Από το συνολικό ποσό βεβαίωσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ποσό τουλάχιστον 30 εκ. € να προέρχεται από ελέγχους τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με χρήση της βάσης δεδομένων AMADEUS. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Σ.2.21 Αύξηση των εισπράξεων, τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σε ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αντίστοιχα αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 370 εκ. €). Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.2.10 Δημιουργία των: α) μητρώου συνδεδεμένων επιχειρήσεων β) μητρώου εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο Δ/νση Ελέγχων

ημερομηνια υλοποιησης

31/12/2016

 

 

Ελέγχουμε τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου
Στοχεύουμε σε αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης από ελέγχους, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και προτεραιοποίησης των υποθέσεων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής:

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.2.22 Διενέργεια τουλάχιστον900 ελέγχων φορολογουμένων μεγάλου πλούτου Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
(περιλαμβάνονται υποθέσεις φορολογουμένων με εμβάσματα, με μεγάλη ακίνητη περιουσία, off shore εταιριών και λοιπών περιπτώσεων υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής).
Σ.2.23 Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από ελέγχους τουΚ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά 30%σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκ. €). Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Σ.2.24 Αύξηση των εισπράξεων από φορολογικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό άνω

του 20%επί του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 77 εκ. €).

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

 

Καταπολεμούμε ενεργά το λαθρεμπόριο
Σημαντική πηγή απώλειας εσόδων του Κράτους αποτελεί το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και άλλων προϊόντων, με απώλειες από μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και φόρους, συμπεριλαμβανομένων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Στοχεύουμε σε:

 

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.2.25 Διενέργεια 40.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης (προληπτικών) με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%.(Δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι από τις κείμενες διατάξεις ως υποχρεωτικοί επί της διαδικασίας έλεγχοι καθώς και οι προβλεπόμενοι ως τακτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα ξεπερνούν τις 200.000). Τελωνεία, Ε.Λ.Υ.Τ., Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Σ.2.26 Αύξηση του πλήθους των καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου σε ποσοστό άνω του 10% σε σχέση με τον στόχο του 2014 (ήτοι καταλογιστικές πράξεις άνω των 6.200). Τελωνεία, Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Σ.2.27 Αύξηση των ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές, τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες, τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2014 (ήτοι καταλογισθέντα ποσά άνω των 182,5 εκ. €). Τελωνεία, Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Σ.2.28 Σύσταση και λειτουργία τουλάχιστον τριών (3) κινητών μονάδων δίωξης λαθρεμπορίου μέχρι 30/06/2015. Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων,

Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σ.2.29 Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον8.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης. Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες
Σ.2.30 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης τελωνειακών ελέγχων μέχρι 30/01/2015. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Σ.2.31 Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Σ.2.32 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εκ των υστέρων ελέγχων (Τ.984 Α.Υ.Ο.) για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο μέχρι 27/02/2015. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

 

 

α/α δραση αρμοδια διευθυνση εμπλεκομενες υπηρεσιες ημερομηνια
υλοποιησης
Δ.2.12 Σταδιακή προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου X-ray για αποσκευές και δέματα Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 30/06/2016
Δ.2.13 Εγκατάσταση αυτοκινούμενων συστημάτων X- ray σε τελωνεία Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων Γ.Δ.Ο.Υ., Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 31/12/2016
Δ.2.14 Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών σε πλωτέ μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων Δ.ΗΛΕ.Δ., Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Χ.Κ., Συναρμόδια Υπουργεία 31/12/2016
Δ.2.15 Υποβολή πορίσματος από τη συσταθείσα επιτροπή για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σήμανσης-ιχνηλασιμότητας και

ψηφιακής επαλήθευσης σε καπνικά προϊόντα κα

αλκοολούχα ποτά, μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. 30/09/2015
Δ.2.16 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους ιχνηθέτες καυσίμων με προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και ενσωμάτωση των οδηγιών της Ε.Ε. Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων Γ.Χ.Κ. 31/12/2016

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image