Το Ι.Κ.Α. έχει πλέον την δυνατότητα διενέργειας Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων Εισφορών από τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων.

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε40/ 546/7.7.2014
Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας

Αθήνα 7 / 7 / 2014
Αριθ. Πρωτ. Ε40 / 546ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΤαχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242,
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: « Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας. »

ΣΧΕΤ. : Το υπ. αριθ. Ε40/694/22.11.2013 Γενικό Έγγραφο μας.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι αρκετές Υπηρεσίες του Ιδρύματος έχουν γίνει αποδέκτες παραπόνων ασφαλισμένων για μη οριστικοποιημένες εγγραφές στον λογαριασμό ασφαλισμένου με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφαλιστική ικανότητα, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4075/2012 σύμφωνα με τις οποίες:
« Η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά από Ε.Δ.Κ. και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, ή την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν ».

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καλύτερη και αμεσότερη εφαρμογή των διατάξεων και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του μηχανογραφικού συστήματος ανέπτυξε μια νέα διαδικασία στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (Κ. Ε.Δ.Κ.) με κεντρική ροή σε μηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων.

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται για όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, που δεν έχει καταχωρηθεί πληροφοριακή κίνηση «τελευταίο έτος ελέγχου από Υποκ/μα», που αφορά το έτος ελέγχου της διενέργειας του Ε.Δ.Κ. και για όσους έχουν υποβάλει έστω και μια Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2013 και μετά, διενεργείται σε κεντρικό επίπεδο χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε πλήρη αντιστοίχιση των δηλωθεισών εισφορών και αντίστοιχων καταβληθεισών, ανά μισθολογική περίοδο.

Κατ’ εξαίρεση ο πρώτος Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα με υποχρέωση καταβολής, απαιτητής μισθολογικής περιόδου, έως 30/9/2013.

Από την ανωτέρω διαδικασία εξακολουθούν να εξαιρούνται λόγω προβλημάτων που προκύπτουν από τις καταβολές εισφορών (εκπρόθεσμες καταβολές λόγω καθυστέρησης έγκρισης ενταλμάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου κ.λ.π.) καθώς και λοιπών προβλημάτων που έχουν σχέση με εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. κ.λ.π. το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και οι Ο.Τ.Α (α και β βαθμού) με κωδικό νομικής μορφής : 001, 002, 076, 077, και 078 κοινών επιχειρήσεων, σε αυτά οι Ε.Δ.Κ. θα διενεργούνται από τα Υποκ/τα.

→ Η δυνατότητα του Υποκ/τος για διενέργεια Ε.Δ.Κ. οποιαδήποτε στιγμή, εξακολουθεί να ισχύει και ουδόλως παρεμποδίζεται από την νέα διαδικασία.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Τμημάτων Εσόδων θα πρέπει να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η ομαλή ροή καθώς και τα αποτελέσματα των Κ. Ε.Δ.Κ. και Ε.Δ.Κ. όπως και να δρομολογούνται ενέργειες για την εξάλειψη των προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την διενέργειά τους.

Εφιστούμε την προσοχή

• στις περιπτώσεις που ο Κεντρικός Ε.Δ.Κ. έχει συντάξει σε βάρος του εργοδότη Α.Κ. Π.Ε.Ε. και Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. για μισθολογική περίοδο, για την οποία έχει συνταχθεί αντίστοιχη χειρόγραφη Π.Ε.Ε από τον χρήστη, καθώς έχει παραλειφθεί η ενέργεια καταχώρησης «τελευταίο έτος Ελέγχου Δηλωθέντων- Καταβληθέντων από Υποκ/μα»

• στις περιπτώσεις εργοδοτών με μη ταυτοποιημένες καταβολές καθώς ενδέχεται να έχει συνταχθεί Α. ΠΕΕ από τον Κ. Ε.Δ.Κ. για το αυτό ποσό ή όταν κατά την διενέργεια Ε.Δ.Κ. από το Υποκ/μα προκύπτει Χρεωστικό Υπόλοιπο θα πρέπει να ελέγχεται το ενδεχόμενο αταυτοποίητης καταβολής.

• στην αναγκαιότητα της καταχώρησης μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον φάκελο «Διακίνηση Παραστατικών», υποφάκελο «Επίδοση Παραστατικών», ημερομηνίας επίδοσης, καθώς μόνο τότε και μετά από έλεγχο ροής του συστήματος, που διενεργείτε εβδομαδιαίως και σε μη εργάσιμη ημέρα, θα ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων που συμπεριλαμβάνονται στην Α.Π.Δ.

Κατά συνέπεια όταν εμφανίζονται μη οριστικοποιημένες εγγραφές σε Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει συμπεριλάβει τον απασχολούμενο στην Υποβληθείσα Α.Π.Δ. αλλά

→ Δεν έχει διενεργηθεί Ε.Δ.Κ. από το αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου της έδρας του εργοδότη ή

→ Έχει διενεργηθεί Ε.Δ.Κ. και έχει συνταχθεί Π.Ε.Ε. καθώς ο εργοδότης δεν κατέβαλε τις εισφορές και δεν έχει επιδοθεί η Π.Ε.Ε. ή

→ Έχει γίνει Ε.Δ.Κ. συντάχθηκε Π.Ε.Ε. έχει επιδοθεί και αναμένεται ο έλεγχος ροής του συστήματος για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.

Μετά τα ανωτέρω με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των, να ενημερωθούν οι υπάλληλοι των αρμοδίων Τμημάτων για την τήρηση των οδηγιών του παρόντος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
coronovirus_eges