Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Από την έναρξη της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολύ καλή γνώση και ορθολογική εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με βασικό στόχο όχι μόνον την προστασία της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξή της προσπαθώντας να προγραμματίσουμε μαζί με τον επιχειρηματία τις μελλοντικές της ανάγκες.

Το δυναμικό της ΕΓΕΣ  έχει την γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζει ιδανικά τα “ΘΕΛΩ”  του επιχειρηματία ή του ιδιώτη  με τα “ΠΡΕΠΕΙ” του φορολογικού δικαίου χρησιμοποιώντας  το φορολογικό πλαίσιο που υπηρετεί  είτε την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης ή την οικονομική δραστηριότητα του ιδιώτη.

Για το σκοπό αυτό η ΕΓΕΣ,  έχει την δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

• Μηνιαία πρόβλεψη κερδών ώστε να προταθεί ο αναγκαίος Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης που θα βοηθείσει στην ανάπτυξης της εταιρίας.
• Προληπτικός έλεγχος τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων για την οργάνωση της καλύτερης αντιμετώπιση των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών.
• Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων για την καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων.
• Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες ώστε να αντιμετωπισθούν όλοι οι φορολογικοί έλεγχοι με το μικρότερο δυνατό κόστος.
• Τακτική Φορολογική ενημέρωση για κάθε αλλαγή της νομοθεσίας εξειδικευμένη ανά επιχείρηση.
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
• Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
• Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
• Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
• Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
• Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
• Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Παρόμοια Άρθρα

No Image