Όλες οι αλλαγές στον Κ.Φ.Δ. που περιέχει το πολυνομοσχέδιο (Φάκελος τεκμηρίωσης, πρόστιμα ΦΗΜ, ενδικοφανής προσφυγή κ.λπ.)

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τροποποιούνται μεταξύ άλλων και σημαντικές διατάξεις στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ΚΦΔ), οι οποίες αφορούν τα πρόστιμα, τον φάκελο τεκμηρίωσης, τον χρόνο μεταβολής στο μητρώο κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά όλες οι μεταβολές:


Άρθρο 40
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

1. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Γενικό Γραμματέα, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.»
β. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αποφάσεις για μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το όργανο που τις εξέδωσε».

Αιτιολογική :Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4174/2013, ώστε να δίνεται η δυνατότητα καλύτερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, με περαιτέρω ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα.

Επεκτείνεται το χρονικό περιθώριο για τις μεταβολές στο μητρώο σε 1 μήνα (από 10 ημέρες), γεγονός που θα συμβάλλει στην πιο ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών.

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, οι λέξεις «εντός δέκα (10) ημερών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκειται σε προθεσμία.»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «του προηγούμενου εδαφίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των προηγούμενων εδαφίων».
4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία.Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου των προηγούμενων εδαφίων, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολογική :Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόστιμα κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογουμένων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου, κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον, ορίζεται σε τριάντα (30) αντί δέκα (10) ημέρες η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

Δυνατότητα στον ΓΓΔΕ να ορίζει επιπλέον εξαιρέσεις από τη χορήγηση ΑΦΜ
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «και ιδρύματα πληρωμών» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

Αιτιολογική :Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ορίζει εξαιρέσεις από τη χορήγηση ΑΦΜ, σε περιπτώσεις διενέργειας συναλλαγών με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις
4. α. Η περίπτ. α” της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης, μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους»,
β. Στην περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις στον «τομέα της φορολογίας» προστίθενται οι λέξεις: «, τα άρθρα 295-319 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) με τα οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα».
γ. Η περίπτ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιόντες και κατιόντες, για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,»
δ. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζεται η εφαρμογή του πλαισίου και των πολιτικών ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου: α) από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και της περίπτ. α’ της παρ. 1, β) από τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων, πλην της περίπτ. α’ της παρ. 1, το σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 εισάγονται αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 του ν. 4174/2013 και επιπλέον, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων για τον καθορισμό διατροφής ανιόντων και κατιόντων.

Κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης

5. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται άρθρο 17Α ως εξής:
“Άρθρο 17Α
Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου
1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση από τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΙΜ.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης κατά τις περιπτ. γ’και η’της παρ. 1 του άρθρου 107 και η’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα αυτού.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων επιβάλλεται στα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και περιήλθαν σε γνώση τους, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.
Το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται εάν το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώματος.
3. Η μη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονομικών, τιμωρείται με πρόστιμο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
4. Για την επιβολή των κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται.
5. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού επιβληθέντος.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολογική :Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προστίθεται νέο άρθρο 17Α στον ν. 4174/2013, στο οποίο ορίζονται κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης από τους υπαλλήλους που υποχρεούνται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου να το τηρούν, καθώς και από τους υπαλλήλους ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στο Taxis θα γίνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων.
6. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: “Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.”
β. Η προηγούμενη περίπτωση εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες».
Αλλαγές στο φάκελο τεκμηρίωσης
Προϊσχύουσα διάταξη Μετά τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου
(Άρθρο 21 παρ. 3)
3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος. (Άρθρο 21 παρ. 3)
3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος.
(Άρθρο 21 παρ. 6)
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και, οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. (Άρθρο 21 παρ. 6)
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και, οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες.
Η τροποποίηση της παραγράφου 3 εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά.

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 21 του ν. 4174/2013, και ορίζεται, με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του ΟΟΣΑ, ως νέα προθεσμία, για την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και της αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αυτή της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, παρέχεται, και για λόγους εναρμόνισης με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και λόγω μείωσης του διοικητικού κόστους, η δυνατότητα να απαλλάσσονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τις ως άνω υποχρεώσεις, μικρές και πολύ μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζεται στις διατάξεις των ΕΛΠ.

Επέκταση του χρόνου (από 120 ημέρες σε 18 μήνες) προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης,
8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120) ημερών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαοκτώ (18) μηνών», β. Στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου και μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης.».

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, προκειμένου να δίνεται επαρκής χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων.

Αλλαγές στην διενέργεια φορολογικών ελέγχων
9. α. Η περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, ή με βάση τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο κατόπιν σχετικού εγγράφου της Φορολογικής Διοίκησης».
β. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί με απόφασή του να ορίζει ειδικό τρόπο διενέργειας των ελέγχων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για ορισμένες ή και για όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων, ανάλογα και με το αντικείμενο δραστηριότητας και το ύψος των οικονομικών δεδομένων, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4174/2013 σχετικά με τις εξουσίες φορολογικού ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης. Ειδικότερα, με την περίπτωση α) της παραγράφου 9 προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από το φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων. Περαιτέρω, με την περίπτωση β) της παραγράφου 9 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 23 του ν. 4174/2013, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου για τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο.

Αντιμετώπιση του ζητήματος της απομακρυσμένης τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων, που αφορούν βιβλία και στοιχεία, σε περίπτωση ελέγχου
10. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογική διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.»

Αιτιολογική : Με τη διάταξη της παραγράφου 10 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4174/2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απομακρυσμένης τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων, που αφορούν βιβλία και στοιχεία.

Για να είναι επιτρεπτός ο επιτόπιος έλεγχος στην κατοικία του φορολογουμένου απαιτείται, για την είσοδο στην κατοικία του φορολογουμένου, πέραν της εντολής του αρμοδίου Εισαγγελέα και παρουσία δικαστικού λειτουργού
11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου οι λέξεις «τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου».

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 γίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013 για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, με την περίπτωση α’ της παραγράφου 11 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, κατόπιν της υπ” αριθμ. 6/2014 σχετικής γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και προβλέπεται ότι για το επιτρεπτό του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου απαιτείται, για την είσοδο στην κατοικία του φορολογουμένου, πέραν της εντολής του αρμοδίου Εισαγγελέα και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων β) και γ) τροποποιείται η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου και αποσαφηνίζεται ότι για τη διενέργεια επανελέγχου τα νέα στοιχεία απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή που προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο, και επιπλέον, γίνεται αντικειμενικό το κριτήριο για τη διενέργεια επανελέγχου και το εννοιολογικό περιεχόμενο του «νέου στοιχείου» ταυτίζεται με αυτό του «συμπληρωματικού στοιχείου», ως είχε κατά την 31.12.2013.

12. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου».

Αιτιολογική : Με τη διάταξη της παραγράφου 12 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 και προσδιορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου στον φορολογούμενο.

Οι αρχηγοί των οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών δεν ευθύνονται αλληλεγγύως για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος κράτους αντίστοιχα.
13. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος κράτους αντίστοιχα.».

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 και προβλέπεται ότι οι αρχηγοί των οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών δεν ευθύνονται αλληλεγγύως για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος κράτους αντίστοιχα.

Θέσπιση νέων προστίμων για την έκδοση αποδείξεων χωρίς την χρήση ΦΗΜ αλλά και για παραβάσεις που έχουν σχέση με ΦΗΜ
14. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις ι’, iα’ και ιβ’ ως εξής:
“ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).”
β. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται περιπτώσεις στ’ και ζ’ ως εξής:
«στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περίπτ. ια’ και ιβ’ της παρ. 1,
ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτ. ι’ της παρ. 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης, και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.»
γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1.1.2016 και εφεξής.
(Άρθρο 54 παρ. 1)
1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
θ)…. (Άρθρο 54 παρ. 1)
1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
θ)….
ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).
(Άρθρο 54 παρ. 2)
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ και η’ της παραγράφου 1.
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. (Άρθρο 54 παρ. 2)
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ και η’ της παραγράφου 1.
στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περίπτ. ια’ και ιβ’ της παρ. 1,
ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτ. ι’ της παρ. 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης, και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1.1.2016 και εφεξής

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και πλέον ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παραβάσεις και αντίστοιχα πρόστιμα για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για παραβάσεις από 1.1.2016 και εφεξής.

Ορισμός σταθερής ημερομηνίας ως ημερομηνία έναρξης για την επιβολή των τόκων στις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α
15. Το άρθρο 54 Β’ του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τους υπόχρεους του έτους αυτού.»

Αιτιολογική : Με τις προτεινόμενες διατάξεις τις παραγράφου 15 του άρθρου 40 ορίζεται μια σταθερή ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης για την επιβολή των τόκων στις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η διαδικαστική αυτή διάταξη κρίνεται απαραίτητη γιατί απλοποιεί τις διαδικασίες, κυρίως λόγω των πολλαπλών καταληκτικών ημερομηνιών στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), λόγω της υποχρέωσης διαρκούς ενημέρωσης του Περιουσιολογίου Ακινήτων. Εξάλλου, λόγω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και της μηχανογραφικής σύνθεσης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται η καθιέρωση απλών και σαφών κανόνων για την υλοποίηση των εφαρμογών αυτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή οι κανόνες, εν προκειμένω οι προθεσμίες, είναι πολλαπλοί, αυτοκαταργείται η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων και οδηγούμεθα στην αναγκαστική προσέλευση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ..

Προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σε κατοίκους εξωτερικού
16. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού».

Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 τροποποιείται το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 και ορίζεται μεγαλύτερη προθεσμία, εξήντα (60) ημερών, για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για τους κατοίκους εξωτερικού.
Ισχύς διάταξης παραγράφου 15
17. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Αιτιολογική : Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 15 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

taxheaven.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image