24/09/16- Πώς θα υπολογίζονται από 1/1/17 οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών μετά τον Ν. 4387/2016

Με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 επιχειρείται η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος υπό ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, κοινωνικής προστασίας και δικαιοσύνης, όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Όμως το γεγονός είναι ένα και αναμφισβήτητο :

Το ασφαλιστικό μας σύστημα παύει πλεόν να είναι ανταποδοτικό και γίνεται αναδιανεμητικό ενώ οι αποφάσεις των διοίκησεων των σήμερα υφισταμένων ταμείων δεν απαντούν στα ερωτήματα για το τι ακριβώς θα πληρώνουν διάφοροι επαγγελματίες από 01/01/2014. Αυτό μας κρατά στο σκοτάδι και δεν πρέπει να αποκλείουμε αιφνιδιασμό τον Ιανουάριο του 2017 ένα μήνα πριν χρειασθεί να καταβληθούν οι πρώτες εισφορές με το νέο σύυτημα.

Για την επιτυχία της μεταρρύθμισης αυτής θεσπίζεται εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλειας (Ε.Φ.Κ.Α), στον οποίο εντάσσονται όλοι οι φορείς κύριας ασφάλισης ενώ προχωρά η ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος Κοινωνικής ασφάλισης με την θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Για τις ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται πλέον ενιαία ποσοστά, έχοντας ως βάση υπολογισμού το πραγματικό ατομικό εισόδημα.

Ειδικότερα με το άρθρο 39 και 41 του Ν. 4387/2016, εισάγονται πλέον ενιαίοι κανόνες για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ ως προς το ποσοστό της εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας. Καθορίζεται ενιαίο ύψος ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων και καταργείται το προϊσχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων ή κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

1. Ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης που θα καταβάλλουν παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υπάγονται ή θα υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% από 1/1/2017.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με το ήδη κατατεθέν πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα: Ειδικότερα για όσους υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή στην ασφάλιση, σε 17% για τα επόμενα 3 έτη και σε 20% μετά το 5ο έτος από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Στην προκειμένη περίπτωση το υπολειπόμενο ποσοστό 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα 5 πρώτα έτη, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος στα έτη που το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 18.000 ευρώ και όχι πέραν της συμπλήρωσης 15 ετών.

Οι διατάξεις για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονταν για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ κατά την πρώτη πενταετία καταργούνται.

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά στον κλάδο σύνταξης που προβλέπονται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, αναπροσαρμόζονται σταδιακά και από 1/1/2017 ώστε από 1/1/2021 να είναι 20%.


2. Εισόδημα υπολογισμού της ασφαλιστικής Εισφοράς

Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται από το γινόμενο του ανωτέρω ποσοστού 20% επί του μηνιαίου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Σύμφωνα με διαρροές εντός του Αυγούστου (απαιτείται νομοθετική παρέμβαση καθώς δεν προβλέπεται στον νόμο) για το 1ο εξάμηνο του 2017 θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2015 και μετά την υποβολή των δηλώσεων στο 2017 θα γίνει ετήσια εκκαθάριση εισφορών (μείωση ή αύξηση με συνυπολογισμ.ο όσων ήδη καταβλήθηκαν ή χρεώθηκαν) βάσει των εισοδημάτων 2016. Εάν πρόκειται για πρόσωπα που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών, το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για την δραστηριότητά τους αυτή, υπολογίζεται από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτή.

Ειδικότερα για θέματα που αφορούν τους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και για τον τρόπο είσπραξης, θα ακολουθήσει απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με την οποία και θα εξειδικευτούν.

3. Μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς

Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών από την άσκηση δραστηριότητας ατομικά ή ως μέλη προσωπικών εταιρειών, καθορίζεται μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς 20% και το οποίο αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 586,08 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικά για όσους υπάγονται ή θα υπάγονταν στο ΕΤΑΑ καθώς και για τους απασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης που είναι μέλη επιστημονικών συλλόγων ή επιμελητηρίων νομικής μορφής Δημοσίου Δικαίου, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τα πέντε πρώτα χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

4. Ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος

Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το δεκαπλάσιο που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 586,08 x 10=5.860,8 ευρώ, η δε ανωτάτη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 5860,8 x 20%=1.172,16 ευρώ.

5. Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών

Υποχρέωση ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο έχουν:

α) τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών, πλην ανωνύμων και ΙΚΕ, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ,

β) τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, ή εμπορική, ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια , εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό 3%,

γ) οι μέτοχοι των ΑΕ, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κόμιστρο, με ΔΧ αυτοκίνητα, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών και

δ) οι διαχειριστές των ΙΚΕ, καθώς και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

6. Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τη δημοσίευση του Ν.4387/2016, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου.

Ειδικότερα το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του εργοδότη. Επομένως ως προς την επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών αντιμετωπίζεται ως μισθωτός.

7. Συνεισπρατόμενες άλλες εισφορές

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.2 του Ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013 (εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας υπέρ των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ του ΕΤΑΑΠ-ΜΜΕ και ΕΤΑΑ) η οποία αποδίδεται στον ΟΑΕΔ από 1/1/2017 θα συνεισπράτεται από τον Ε.Φ.Κ.Α μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές. Σήμερα η εισφορά αυτή ανέρχεται σε 10 ευρώ το μήνα.

8. Μεταβατικό καθεστώς είσπραξης εισφορών

Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά των ασφαλισμένων που υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΤΑ, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015, καθώς και των ασφαλισμένων στον τομέα ασφάλισης Ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων, παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016 και εξακολουθούν να εισπράττονται από τους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4387/2016 ασφαλιστικούς φορείς, πλην της εισφοράς που καταβάλλονταν για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του κλάδου μόνο των συνταξιούχων του ΤΣΑΥ, που καταργούνται από 1/1/2016.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων φορέων κύριας ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, θα συνεχισθεί η ασφάλισή τους και η καταβολή των εισφορών τους με το καθεστώς που ίσχυε κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι να εξειδικευτούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.

Με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016, παρατηρείται σημαντική μείωση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων με χαμηλό φορολογητέο εισόδημα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες από ασφαλιστικές εισφορές αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνεται το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους.

9. Ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 41 Ν. 4387/2016)

Από 1/1/2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.1 του Ν.4387/2016 και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους.

Καταργείται:

Ειδικά για όσους κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ήταν ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ καθώς και στους αποφοίτου ανωτάτων σχολών που είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια ή επιστημονικούς φορείς δημοσίου δικαίου, ως ελάχιστη βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται το 70% του εκάστοτε προβλεπομένου κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Για τα πρόσωπα αυτά (από 1/1/17), η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε 4,87% για τα δύο πρώτα έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση και σε ποσοστό 5,91% για τα επόμενα τρία έτη.


10. Υπολογισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για πρωτοασφαλιζόμενους

Με τις αρχικές διατάξεις προβλεπόταν μια σειρά μειώσεις και ανασταολή καταβολής υψηλών ασφαλίστρων για όλους τους πρωτοασφαλιζόμενους επαγγελματίες που σήμερα υπάγονται στο ΕΤΑΑ ή είναι Μέλη του ΟΕΕ, όμως με το νομοσχέδιο που εισήχθη προς συζήτηση στις 22/9/16 αυτές οι ελαφρύνσεις “εξαφανίζονται” και όχι μόνον αυτές αλλά αλλάζει και η ποσοστά ασφάλισης των Αγροτών

Με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016, παρατηρείται σημαντική μείωση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων με χαμηλό φορολογητέο εισόδημα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες από ασφαλιστικές εισφορές αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνεται το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους.

Σχέδιο νόμου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Άρθρο 1 1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.». 2. Το έκτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.». 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται. 4. Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται και οι παρ. 4 και 5 αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4. 5. Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται ως εξής: «3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:». 6. Οι περ. γ’ και δ’ της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφονται και η περ. β’ τροποποιείται ως εξής: «β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.». 7. Η περ. α’ της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται.
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» ρυθμίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά τις διατάξεις του Ασφαλιστικού :Τροποποιούνται και καταργούνται ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 4387/2016, ως εξής:α. Αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει).β. Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 40, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες έως το 2021 εισφορές των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.
Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί θα καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος τους (αντί 14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020 και 19,5% το 2021).γ. Καταργείται επίσης διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κ.λπ. και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο (βλ. άρθρο 39 παρ. 2 ν. 4387/2016).δ. Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. αυξάνεται από 1.1.2017 στο 6,95% (αντί της σταδιακής αύξησής της στο 4,73% το 2017, στο 5,84% το 2018 και στο 6,95% από 1.1.2019). (άρθρο 1)

Αιτιολογική έκθεση

Με τις παρ. 1 και 2 αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Συγκεκριμένα, αντί της έκπτωσης ύψους 15% επί του συνολικού ποσού, όπως προβλεπόταν, αρχικά, στα άρθρα 15 και 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), προβλέπεται, πλέον, έκπτωση ύψους 2% για κάθε έτος εξαγοράς.
Με την παρ. 3 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Συνεπώς, από 1.1.2017, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10) και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι (6) έως και δέκα (10) δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 και όχι βάσει των διατάξεων του άρθρου 40. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2017, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης, για το διάστημα από 1.7.2015 έως και 31.12.2016, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
Τέλος, με τις παρ. 4-7 εισάγεται, από 1.1.2017, ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image