29-30/6/2016-Υπ.Εργασίας Αποφ.22544,24881,24883,26034-εφαρμογή Ν.4387_2016-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΚΑΣ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΑ κλπ

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ. Φ10034/οικ.22544/625/29.06.2016
Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 29-6-16

Αρ. πρωτ. Φ10034/οικ.22544/625

Προς: τον ΟΓΑ

Γραφ. κ. Διοικητή

Πατησίων 30

101 70 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » με το άρθρο 93 του οποίου προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ «Α΄222) τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων για την χορήγηση ή την επαναχορήγηση της σύνταξης, περιλαμβανόταν και η πρόβλεψη να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

2. Με το άρθρο 93 του ν. 4387/2016 επέρχεται εξορθολογισμός των προαναφερόμενων διατάξεων με την χορήγηση πλέον από τον ΟΓΑ ενός Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με κριτήρια που έχουν ως γνώμονα τη κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ανωτέρω νόμου, το εν λόγω ειδικό επίδομα αποτελεί προνοιακή παροχή και η καταβολή του βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προϋποθέσεις καταβολής της παροχής:

Α. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας

Β. Να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο στο ποσό των 360,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν είναι μικρότερη από 360 ευρώ, χορηγείται στους δικαιούχους το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το επίδομα του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από άλλη πηγή. Αν η διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από 20 ευρώ δεν καταβάλλεται επίδομα.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Γ. Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη (αντί των είκοσι (20) ετών που προβλεπόταν στον Ν. 4093/2012) πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή καταβάλλεται η διαφορά, εφόσον συντρέχει συνταξιοδότηση ή λήψη παροχής και από άλλο Φορέα, μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και ο αιτών την παροχή έχει συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Εξαιρέσεις από την καταβολή της παροχής:

Εξαιρούνται της παροχής:

α) οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές

β) όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και

γ)οι ανασφάλιστοι υπερήλικες ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

3. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες, λόγω της αναπηρίας τους.

β) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

γ) Το επίδομα ανεργίας.

δ) Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

4 .Περιουσιακά κριτήρια

α) Ακίνητη περιουσία

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.

β) Κινητή περιουσία

Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

5. Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6. της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 , δεν αναζητούνται.

6. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παροχή από τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1296/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 διατάξεις .

7. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (Α’ 88), που αφορούν τις περιπτώσεις που ο σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια ή τις περιπτώσεις εγγάμων που βρίσκονται σε διάσταση, εφαρμόζονται και για την εξέταση των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος της κοινοποιούμενης διάταξης.

8. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 93 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να έχουμε την γνώμη του Διοικητικού σας Συμβουλίου, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Υφυπουργός

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αναστάσιος Πετρόπουλος

= = = = = = = = = = = = = = =

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ. 24881/1025/30.06.2016
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ/13)

ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου

Τηλέφωνο : 210 3368112

Email: tmeidasf@0013.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 30/6/2016

Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ. 24881/1025

ΠΡΟΣ :

Διοίκηση ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Γ.Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ

Γερανίου 42, Αθήνα

KOIN:

1.ΕΤΕΑ

α) Γραφείο κ. Προέδρου

β) Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης τ. ΤΑΔΚΥ

Φιλελλήνων 13 – 15, Αθήνα 105 57

2. ΤΠΔΥ – Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Σοφοκλέους 4, Αθήνα 105 59

3. ΓΛΚ – Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής

Κάνιγγος 29 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016 ».

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4387/2016 (Α, 85) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)», τακτοποιούνται ασφαλιστικά με την υπαγωγή τους στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ. 4277/1962) τα ανωτέρω πρόσωπα. Ειδικότερα:

1. Το κοινοποιούμενο άρθρο αφορά στους τακτικούς υπαλλήλους του ΕΤΕΑ και του ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), διέπονταν από τις διατάξεις του ν.δ. 4239/1962 και υπάγονταν για τον κλάδο κύριας σύνταξης, οι μεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Τα πρόσωπα αυτά, από της ισχύος του νόμου, μεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962. Η υπαγωγή αυτή αφορά και τους ήδη μεταταγέντες ή μεταφερθέντες -σε θέσεις άλλων υπηρεσιών- τακτικούς υπαλλήλους του τ. ΤΑΔΚΥ, οι οποίοι διατήρησαν -κατά τη μεταφορά ή μετάταξή τους- το προηγούμενο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Τέλος, αφορά και τους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, οι συντάξεις των οποίων καταβάλλονταν είτε από το ΕΤΕΑ είτε από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

2. Οι εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) του ως άνω προσωπικού, που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισής τους στους προηγούμενους φορείς, ήτοι στο ΕΤΕΑ και στο ΤΠΔΥ, μεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ούτως ώστε ο χρόνος αυτός να θεωρείται πλέον ως πλήρως διανυθείς στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, καταργείται το αρ. 1 του ν.δ. 4239/1962 «περί συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού ΤΑΔΚΥ», καθώς και κάθε άλλη – αντίθετη προς τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου- διάταξη.

4. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ισχύουν έως και την ημερομηνία υπαγωγής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α (παρ. 7, αρ. 25 του παρόντος νόμου), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄, της παρ.1 του άρθρου 51 του ανωτέρω νόμου, από 1.1.2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Επομένως, από την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ, η κύρια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων του τ. ΤΑΔΚΥ, θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, οι τακτικοί υπάλληλοι του τ. ΤΑΔΚΥ, από 1.01.2017 θα υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γ.Λ.Κ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, καθώς και να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τα πρόσωπα του κοινοποιούμενου άρθρου, δεδομένου ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ.24883/1026/30.06.2016
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4387/2016 (Α΄,85).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ/13)

ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Πληροφορίες : Εύη Κουτσιμπού

Τηλέφωνο : 210 3368111

Email: tmeidasf@0013.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 30/6/2016

Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ.24883/1026

ΠΡΟΣ :

Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Γ.Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ

Γερανίου 42

KOIN:

1. Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής Κάνιγγος 29

2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ

Ιεράρχου Μιχαλίτση

Τ.Κ 29100 – Ζάκυνθος

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4387/2016 (Α΄,85)».

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4387/2016 (Α΄,85) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ», τακτοποιούνται ασφαλιστικά τα ανωτέρω πρόσωπα .Ειδικότερα:

Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ, που προέρχεται από τον πρώην Ο.Δ.Α.Ζ, το οποίο είχε προσληφθεί στο φορέα αυτό μέχρι την 31.12.2010 ή/και το τακτικό προσωπικό του ανωτέρω οργανισμού που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και διατήρησε το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ο.Δ.Α.Ζ , από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.3163/1955). Όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω οργανισμό θεωρείται πλέον ως διανυθείσα στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955).

Επιπλέον, για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ το οποίο μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε θέσεις άλλων φορέων και δεν διατήρησε το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς (Ο.Δ.Α.Ζ) στην νέα θέση , η προηγούμενη υπηρεσία στον Ο.Δ.Α.Ζ θεωρείται ότι διανύθηκε στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των ανωτέρω προσώπων , που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, μεταφέρονται στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού.

Το προσωπικό που τυχόν προσλήφθηκε στον ανωτέρω οργανισμό από 1.1.2011 έως και την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπάγεται στις διατάξεις των παρ.1 και 3 του αρ.2 ν.3865/2010, όπως ισχύουν.

Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Ζ , μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του α΄εδ. της παρ.1 του αρ.60 του π.δ 169/07.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον Ο.Δ.Α.Ζ , πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου και εκκρεμούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί με βάση τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016, εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το αρ.11 του ν.δ 4277/62 ή το Δημόσιο, κατά περίπτωση.

Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων –ΟΔΑΖ στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του , βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλονται από αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

Σημειώνεται ότι , οι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ισχύουν έως και την ημερομηνία υπαγωγής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α (παρ.7 αρ.25 του παρόντος νόμου), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄, της παρ.1 του άρθρου 51 του ανωτέρω νόμου, από 1.1.2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ,σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Επομένως, από την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α , η κύρια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων του Ο.Δ.Α.Ζ θα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. Αντίστοιχα , οι τακτικοί υπάλληλοι του τ.Ο.Δ.Α.Ζ , από 1-1-2017 θα υπάγονται στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α , σύμφωνα με την περ.α΄της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω ,παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,Γ.Λ.Κ,Ο.Δ.Α.Ζ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων , καθώς και να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τα πρόσωπα του κοινοποιούμενου άρθρου , δεδομένου ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064/30.06.2016
Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10

Πληρ.: Φ. Γκίκα

Τηλ. : 210-33.68.128

Αθήνα, 30-6-2016

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064

ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,

Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης

ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Κάνιγγος 29

Τ.Κ. 106 82 – Αθήνα

2. Τράπεζα της Ελλάδος

Σίνα 2-4

Τ.Κ. 106 79 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.

1.Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 27 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο δεν έχει εφαρμογή κάθε ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του εν λόγω νόμου, στον ΕΦΚΑ σχετικά με την καταβολή του επιδόματος συζύγου.

2(α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4387/2016, και στο πλαίσιο της θέσπισης ενιαίων κανόνων υπολογισμού των συντάξεων, ρυθμίζεται κατά τρόπο ενιαίο για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου η καταβολή του επιδόματος τέκνων. Ειδικότερα ορίζεται ρητώς ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο, η καταβολή του επιδόματος τέκνων διέπεται πλέον από τις διατάξεις (α) της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και (β) του αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύουν. Επομένως, για τα ανωτέρω πρόσωπα καταργείται κάθε αντίθετη καταστατική ή γενική και ειδική διάταξη, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

(β) Φορέας καταβολής του επιδόματος τέκνων (αρ. 10 παρ. 1 του ν.4387/2016) είναι ο Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος αποτελεί ήδη τον αρμόδιο φορέα για την καταβολή των επιδομάτων της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του αρ. Πρώτου του Ν.4093/2012 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων) και αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.4093/2012 και ν.4141/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Δ27/οικ.15239/645(ΦΕΚ Β΄ 1227/21-5-2013).

3.Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 27 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι για τους ήδη μέχρι και 12/5/2016 συνταξιούχους, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image