30.10.2015 Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Υπ. Υποδομών Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961/30.10.2015
Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. 16000 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μ. Φιλιππάκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6508464

FAX 210 6508491

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961

ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

Διευθύνσεις / Τμήματα Μεταφορών

ΚΟΙΝ.:1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

Διεύθυνση Έγγειων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 ΤΚ 104 45 – Αθήνα

2. Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Τμήμα Β’ Τελών και Ειδικών Φορολογιών Σινά 2 – 4 ΤΚ 10672 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

ΣΧΕΤ.: 1. Έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. Β2/3912/99322/22-9-2015

2. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Π. ΔΕΕΦ Β 1117592 ΕΞ 2015/4-9-2015

3. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. Β2/3911/99315/21-9-2015 και ΑΔΑ: ΩΥΑΠ465ΦΘΗ-ΘΜΔ

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Τύπος χορηγούμενης βεβαίωσης της Α2/29542/5347/1991 υα για τα αγροτικά αυτοκίνητα

Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κατάργηση απόδειξης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος) για την ταξινόμηση φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)».

Με το ν.4336/2015 (Α’ 94) καταργήθηκε ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας αυτών. Για την εφαρμογή του νόμου κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων το πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την τρίτη σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία για την έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και το είδος της αγροτικής επιχείρησης καθώς και τον τύπο του αγροτικού αυτοκινήτου του οποίου αιτείται ο ενδιαφερόμενος, βασιζόμενες στην αίτηση του ενδιαφερομένου.

Β. Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτου σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Β1. Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτου σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2.500 χιλιογράμμων ή 1.300 χιλιογράμμων ωφέλιμου φορτίου.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.1959/91 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2801/00 (ΦΕΚ Α’), προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η Α9/οικ/32508/2512/2001 (Β’ 664) υα σύμφωνα με την οποία άδεια κυκλοφορίας ενός ΦΙΧ αυτοκινήτου με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2.500 χιλιογράμμων ή 1.300 χιλιογράμμων ωφέλιμου φορτίου, χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παραπάνω υα, για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας της χώρας ο αιτών:

– αποδεικνύει την ύπαρξη γεωργικού εισοδήματος με τους τρόπους που καθορίζονται στην με Α.Π. Α9/34898/3781/19-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΛ1-ΕΦ2) εγκύκλιό μας.

– υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής και

– καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά

Β2. Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτου σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ΜΑΜΦΟ 2.500 – 4000 χιλιόγραμμα και άνω των 4.000 χιλιογράμμων.

Με αφορμή ερωτήματα και για την εξυπηρέτηση μεταφορικών αναγκών μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η ταξινόμηση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, με ΜΑΜΦΟ 2.500 – 4000 χιλιόγραμμα και άνω των 4.000 χιλιόγραμμα σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν χαρακτηρίζεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον:

υποβληθεί η βεβαίωση της Α2/29542/5347/1991 υα την οποία εκδίδει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ότι ο ενδιαφερόμενος «είναι ή δεν είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με τον Ν.3874/2010 ή …… Απαραίτητη είναι η

προσκόμιση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. (σχετική η Β2 427/45573/12-4-2012 εγκύκλιος με ΑΔΑ Β4ΩΦΒ-ΗΙΡ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (περ.2.2.)) καταβληθεί ολόκληρη η υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά

Β2/3911/99315/21-9-2015 (.pdf)

Η Γενική Γραμματέας ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Θ. Πέρκα

Ακριβές αντίγραφο

Χ. Σταθουλοπούλου

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image