Αμετάβλητα για το έτος 2015 τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά Ε.Κ.Α.Σ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ. 80000/47819/1856/16.2.15 της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2015, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα που ίσχυσαν για το έτος 2014.

Συμπληρωματικά, ο προβλεπόμενος έλεγχος περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής (παρ. 7, άρθρ. 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011).
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ (στοιχείο ε, παρ 1, άρθρ 24, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1, άρθρ. 34, του ν. 3996/2011), για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image