Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων λόγω των τρεχουσών εξελίξεων

[08.07.2015]

Με αφορμή την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην αγορά εργασίας από τις διαδικασίες του 
δημοψηφίσματος επαναλαμβάνουμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τη νομοθεσία μας 
σήμερα στους εργοδότες που αδυνατούν να απασχολήσουν το προσωπικό τους οι οποίες είναι 
οι εξής:

-> Η χορήγηση ύστερα από αίτηση κάθε εργαζόμενου, μέρος των ημερών της κανονικής αδείας 
του έτους 2015 με αποδοχές.
   
-> Με αίτηση κάθε εργαζόμενου και όχι μονομερώς από τον εργοδότη να χορηγηθεί 
άδεια χωρίς αποδοχές για όσες ημέρες συντρέχουν τα γεγονότα αυτά , η οποία 
γνωστοποιείται μόνο στο ΙΚΑ ΠΡΙΝ την έναρξη της αδείας (καλό θα είναι με 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εργαζομένου).
   
-> Να θέσουν το προσωπικό τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3846/2010 
καταβάλλοντας το ήμισυ των αποδοχών τους.
   
-> Να καθιερώσουν σύστημα εκ περιτροπής εργασίας μονομερώς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ν. 3846/2010, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο αυτό.
{Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την 
εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή 
και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

 Η παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούμενους 
με βάση τις συμφωνίες του προηγούμενου εδαφίου.

"Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην 
επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 
εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί 
σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του ν. 1767/1988."}
Κάθε άλλη μονομερής ενέργεια του εργοδότη θα είναι παράνομη εφόσον δεν 
προβλέπεται από τη νομοθεσία μας. 

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image