ΕΝ.Φ.Ι.Α. πως διαχωρίζεται ΟΡΘΑ το δικαίωμα της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν 4223/2013, υποκείμενα πρόσωπα για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, για τα δικαιώματα που έχουν, επί των ακινήτων που βρίσκονται στη χώρα μας. Στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι «ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του». Κατά την γνώμη μας, η σωστή διατύπωση θα ήταν: «ο έχων την πλήρη κυριότητα…» και όχι: «ο πλήρης κύριος…», αλλά ας μην μείνουμε στην λεπτομέρεια αυτή, ο οποία πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα δείγμα της βιαστικής… μετάφρασης των κειμένων.

Περαιτέρω, βάσει της παρ. 4, αν στο ακίνητο συστάθηκε το δικαίωμα της επικαρπίας, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που το επιβαρύνει, επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο), ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, αναλόγως προς την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:

          Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του

Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του

Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του

Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του

Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του

Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του

Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του

Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του

Για την ταυτότητα του λόγου, σημειώνουμε ότι αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό, ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αντιστοιχεί στην πλήρη κυριότητα (σταθερά).

Στη συνέχεια, είναι προφανές ότι ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα της επικαρπίας.

Ο σκοπός του σημειώματος είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να επεξηγηθεί ο διαχωρισμός της φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου.

Παράδειγμα

Έστω, διαμέρισμα 2ου ορόφου, σε πολυκατοικία με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, επιφάνειας 70 τ.μ. Η τιμή ζώνης της περιοχής είναι 1.100 ευρώ (η τιμή ζώνης εμφανίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ). Το διαμέρισμα, στο πλαίσιο της πολυκατοικίας, έχει πρόσοψη σε έναν δρόμο. Επί του ακινήτου υφίσταται διάσταση της πλήρους κυριότητας, ήτοι,  ο Α έχει το δικαίωμα της επικαρπίας (ηλικίας 62 ετών) και ο Β είναι ο ψιλός κύριος.

Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα εφαρμόσουμε τον τύπο:

         ΦΟΡΟΣ = ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ χ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ χ ΣΥΝΤ. ΟΡΟΦΟΥ χ  ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Η ποσότητα του ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ αναζητείται στον σχετικό πίνακα του νόμου και είναι 3,70 € ανά τ.μ. Η παλαιότητα ευρίσκεται μεταξύ των 15 και 19 ετών, άρα υπολογίζεται με συντελεστή 1,10. Ο συντελεστής ορόφου είναι 1,01 (2ος όροφος).Ο συντελεστής πρόσοψης είναι επίσης 1,01, επειδή το ακίνητο έχει μία πρόσοψη (Προσοχή! Όχι η πολυκατοικία, αλλά το διαμέρισμα).

Συνεπώς, έχουμε:

70 τ.μ. χ 3,70 χ 1,10 χ 1,01 χ 1,01 = 290,63 ευρώ

Επειδή ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, θα επιβαρυνθεί με τα 3/10 του φόρου, ήτοι: 290,63 χ 3 / 10 = 87,19 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των 203,44 ευρώ θα επιβαρύνει τον έχοντα την ψιλή κυριότητα του ακινήτου.

Τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί σωστά η Δήλωση Ακινήτων (Ε9). Αν για παράδειγμα, ο κωδικός που αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι κενός, θα θεωρηθεί ότι ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα και θα επιβαρυνθεί με ολόκληρο το ποσό των 290,63 ευρώ. Επίσης, αν το έτος γέννησης του επικαρπωτή έχει αναγραφεί, κατά λάθος με δύο ψηφία, δηλαδή 52, ο υπολογισμός θα γίνει διαφορετικά.

Προσοχή λοιπόν, στη συμπλήρωση του Ε9.

Η εφαρμογή αναμένεται να είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες για διορθώσεις, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, χωρίς πρόστιμα.

 

Πηγή: epixeirisi.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image