Ερχεται νομική κάλυψη για αναδιαρθρώσεις δανείων.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Πώς θα καλυφθούν τραπεζίτες αλλά και κρατικοί λειτουργοί για ευθύνες από αναδιαρθρώσεις δανείων. Δικλίδες για μεγάλους οφειλέτες. Ο πήχης αποδόσεων που ετοιμάζουν ΤτΕ και SSM για τη μείωση των NPEs. Το χρονοδιάγραμμα.

Την παροχή νομικής κάλυψης για αστικές και ποινικές ευθύνες, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από αναδιαρθρώσεις δανείων, σε στελέχη τραπεζών αλλά και σε κρατικούς λειτουργούς που χειρίζονται σχετικές υποθέσεις, υποχρεούται να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση.

Με βάση το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών μέχρι το τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να εισάγει νομοθετική πρόβλεψη βάσει της οποίας «αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις ασφαλιστικές δικλίδες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου».

Η πρόβλεψη αφορά σε στελέχη τραπεζών, ταμείων και εφοριών που προωθούν ενέργειες αναδιάρθρωσης χρέους. Το σύνολο άλλωστε του επικαιροποιημένου Μνημονίου διαπνέεται, στο σκέλος της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, από τη λογική συνολικής αντιμετώπισης των οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο (σ.σ. Ταμεία και Εφορία).

Για τις ρυθμίσεις δανείων πολύ μεγάλων οφειλετών θα πρέπει να ληφθούν, όπως αναφέρει το προσχέδιο της συμφωνίας, πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες.

Γίνεται, μάλιστα, αναφορά στην ανάγκη να παρουσιαστούν λεπτομερείς προτάσεις, που να τροποποιούν το ισχύον καθεστώς περί αφερεγγυότητας επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις που οι μέτοχοι εταιρειών είναι μη συνεργάσιμοι έναντι των δανειστών. Στόχος είναι η επίσπευση των διαδικασιών για τον ορισμό διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας θα συνοδευτεί από την πρόσληψη και εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών, ώστε να καταρτιστεί εξειδικευµένο δικαστικό σώµα και να μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων ένταξης στον νόμο Κατσέλη και από τη θέσπιση Δικτύου Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρων Ενημέρωσης Οφειλετών που θα παρέχουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σε δανειολήπτες. Δράση που επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου.

Ενιαίους δείκτες επίδοσης ετοιμάζουν ΤτE και SSM

Μέσα στις επόμενες ημέρες (σ.σ. ως τα μέσα του μήνα) η ΤτΕ, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), θα επεκτείνει το κανονιστικό πλαίσιο παρακολούθησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures) με την προσθήκη βασικών δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators, KPIs).

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η διαβούλευση μεταξύ ΤτΕ, SSM και ΤΧΣ για τα KPIs έχει ξεκινήσει και θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενιαίας και περισσότερο λεπτομερούς φόρμας αναφοράς αλλά και ενιαίων στόχων επίδοσης, με τροποποίηση της σχετικής Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής που εκδόθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Εποπτικές αρχές και τράπεζες θα συμφωνήσουν ως το τέλος Ιουνίου σε συγκεκριμένους στόχους μείωσης των NPEs, που θα είναι φιλόδοξοι, ενώ εν συνεχεία οι τράπεζες θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στην ΤτΕ σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPIs).

Από τον Νοέμβριο, η ΤτΕ θα δημοσιεύει τριμηνιαία συνοπτική έκθεση με την εξέλιξη των βασικών δεικτών επιδόσεων ανά τράπεζα. Θα ορίσει, δε, ομάδα η οποία μεταξύ άλλων θα αξιολογεί τακτικά την απόδοση των τραπεζών όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων, προσδιορίζοντας τυχόν εμπόδια που οδηγούν σε μειωμένη απόδοση, με στόχο να συστήνει βελτιωτικές παρεμβάσεις μέσω συστάσεων στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και στις αρχές.

Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών

Ως τα μέσα Μαΐου

– η κυβέρνηση θα πρέπει να συστήσει Γενική Γραμματεία που να υποβοηθά το Κυβερνητικό Συμβούλιο για το ιδιωτικό χρέος και να διαμορφώσει, μετά από διαβούλευση, τις γενικές αρχές και έναν «οδικό χάρτη» για αναδιαρθρώσεις χρέους προς ιδιώτες και Δημόσιο μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

– η ΤτΕ σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) θα επεκτείνει το κανονιστικό πλαίσιο παρακολούθησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures) προσθέτοντας βασικούς δείκτες επίδοσης (Key Performance Indicators KPIs). Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η διαβούλευση μεταξύ ΤτΕ, SSM και ΤΧΣ για τα KPIs έχει ξεκινήσει και θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενιαίας και περισσότερο λεπτομερούς φόρμας αναφοράς με τροποποίηση της σχετικής Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής που εκδόθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μέχρι το τέλος Μαΐου

– το ΤΧΣ θα παρουσιάσει πρόταση για τον καλύτερο συντονισμό δράσης των τραπεζών όσον αφορά στην αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες, ενώ αν χρειασθεί θα υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση και για ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη της McKinsey έχει κατατεθεί στο ΤΧΣ και μεταξύ άλλων προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών.

– η ΤτΕ θα αξιολογήσει τα πιθανά φορολογικά εμπόδια στην πολιτική προβλέψεων και διαγραφών και αν χρειασθεί θα προτείνει σε συνεννόηση με τους θεσμούς κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν από τις αρχές.

Ως το τέλος Ιουνίου

Πέραν όσων προαναφέρθηκαν για την παροχή νομικής κάλυψης και την αναμόρφωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν επίσης στις εξής ενέργειες ως τα τέλη Ιουνίου

– να κατατεθούν από το ΤΧΣ οι τελικές προτάσεις για την άρση μη κανονιστικών εμποδίων (διοικητικά, νομικά και οικονομικά) στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με βάση την επικαιροποίηση της μελέτης που παραδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και η οποία θα δημοσιευθεί. Ως το τέλος του έτους, οι αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δράσεις που προτείνει το ΤΧΣ και να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων.

– η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές για την αναδιάρθρωση του χρέους να αντιμετωπίζουν ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) στη βάση σαφών κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων λιανικής και τη θέσπιση, σε συντονισμό με το ΤΧΣ, μηχανισμών επισπευσμένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων υποδειγμάτων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων οριστικής τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

– ΤτΕ , SSM και τράπεζες θα συμφωνήσουν σε συγκεκριμένους στόχους μείωσης των NPEs, που θα είναι φιλόδοξοι, ενώ εν συνεχεία οι τράπεζες θα υποβάλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στην ΤτE σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPIs).

Ως το τέλος Σεπτεμβρίου

– οι αρχές πρέπει να καταρτίσουν εξειδικευµένο δικαστικό σώµα και να συσταθεί ειδικός τύπος δικαστηρίων (σ.σ. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά) αποκλειστικά για υποθέσεις αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα δεσμεύονται να εισάγουν με υπουργική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

– οι αρχές πρέπει να διαμορφώσουν μητρώο για τις συναλλαγές στο real estate καθώς και μητρώο οφειλών Δημοσίου με την υποχρέωση τα στοιχεία τους να είναι προσβάσιμα για όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Ως το τέλος Δεκεμβρίου

– Ως το τέλος Οκτωβρίου πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα επιχειρήσεων σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί ως το τέλος του προσεχούς Ιουνίου.

– ως το τέλος Δεκεμβρίου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να τεθεί σε ισχύ το επάγγελμα των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image