Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς & Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΓΑ για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο επιχειρείται μεταξύ άλλων, η ενοποίηση της νομοθεσίας γύρω από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με στόχο την άρση διοικητικών παθογενειών και η δημιουργία των οικονομικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους μικρούς και μεσαίους αγρότες να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς.

Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο επιχειρείται μεταξύ άλλων, η ενοποίηση της νομοθεσίας γύρω από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με στόχο την άρση διοικητικών παθογενειών και η δημιουργία των οικονομικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους μικρούς και μεσαίους αγρότες να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς.

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται οι διαδικασίες συγχώνευσης, πτώχευσης, λύσης και εκκαθάριση και οι ποινικές κυρώσεις κατά των προσώπων που υποπίπτουν στις παραβάσεις σχετικά με τον έλεγχο και τη λειτουργία τους.

Από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, οι διατάξεις που προκαλούν πρόσθετο ενδιαφέρον είναι ο μετασχηματισμός της ΠΑΣΕΓΕΣ και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Γενικού Διευθυντή της από τη δήλωση ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών και δημόσιων λειτουργών, καθώς και η σύσταση ΝΠΙΔ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών ΑΕ».

Η σύσταση της ΑΕ ΟΔΙΑΓΕ πάντως, μάλλον θα κοστίσει ακριβά στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ, προκαλείται εφάπαξ δαπάνη 24.000 ευρώ από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της ιδρυόμενης εταιρίας και ετήσια δαπάνη από την εποπτεία και τον έλεγχό της, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ελέγχων. Παράλληλα, προκαλείται ετήσια δαπάνη , η οποία επίσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, από την καταβολή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Από το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ετήσια απώλεια εσόδων από τη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτούν τα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας τους προς αυτούς και από την επέκταση της δέσμης φορολογικών απαλλαγών και προνομίων προς τους συνεταιρισμούς και τις συμπράξεις τους.

Εφάπαξ απώλεια εσόδων θα προέλθει από την απαλλαγή από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που θα αποφασίσουν τη λύση ή εκκαθάρισή τους.

Αύξηση εσόδων ετησίως προβλέπεται από τη θέσπιση παραβόλου για την καταχώρηση στο Μητρώο των σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας, το οποίο θα καταβάλλεται και σε περίπτωση ανανέωσης.

Ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

– Επανακαθορίζεται ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων, που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού ανά αντικείμενο δραστηριότητας.

– Προβλέπεται διαδικασία σύστασης Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών.

– Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου των 10.000 ευρώ. Το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν πλέον ελεύθερα τα μέλη του συνεταιρισμού, με βάση τα καταστατικά τους, καταβάλλοντας με την εγγραφή το 50% της συνεταιριστικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 1 έτος.

– Καταργείται η χρηματοδότηση συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ.

– Ορίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ως αυτόνομη εθελοντική ένωση προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και η σύμπραξή του με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του.

– Δεν προβλέπονται συνεταιριστικές βαθμίδες όπως στο παρελθόν, αλλά η δημιουργία Κλαδικών και Εθνικών Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών με αποφάσεις των ίδιων.

– Απλοποιείται η σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών με απλή καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου με πράξη του Ειρηνοδίκη.

– Προβλέπεται η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου.

– Συνιστάται ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με σκοπό τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πηγή: http://www.skai.gr/

Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΓΑ για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου

Τετάρτη 6.04. 2016

«Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΓΑ για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας»

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, ο ΟΓΑ υλοποίησε τις εξής διαδικτυακές εφαρμογές:

1. Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ ( www.oga.gr ) και στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ» παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκτυπώνουν ενημερωτικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο δεν επέχει θέση βεβαίωσης και να ενημερώνονται για την ισχύ και την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

Με την διαδικτυακή αυτή εφαρμογή ο ενδιαφερόμενος καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων/συνταξιούχων του ΟΓΑ, μπορούν να έχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση, σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα αυτών.

Για την πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τριών (3) πεδίων με τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ δικαιούχου, ενώ για το προστατευόμενο μέλος χωρίς ΑΦΜ, απαιτείται η συμπλήρωση ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου.

2. Μέσω της ίδιας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, να εκτυπώνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image