Οι αλλαγές στα βιβλία των αγροτών Τι σηµαίνει πρακτικά αλλά και ουσιαστικά η απόφαση (ΠΟΛ. 1007/2015) του Υπ. Οικονοµικών

Τι σηµαίνει πρακτικά αλλά και ουσιαστικά η απόφαση (ΠΟΛ. 1007/2015) του Υπ. Οικονοµικών µε θέµα, «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων » που αναφέρει ότι: Παρέχεται η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής, µη ενηµέρωσης λογιστικών βιβλίων στους αγρότες – φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και υποχρέωση στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), εφόσον: α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάµιση εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ, β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται µε τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται µε ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Η απόφαση αυτή είναι παρόµοια µε την απόφαση που ίσχυε για το 2014 (ΠΟΛ.1055 /17.2.2014), της Φορολογικής ∆ιοίκησης, που και αυτή έδινε στους Αγρότες τη δυνατότητα: Να µην τηρούν βιβλία και άρα να µην υπάρχει υποχρέωση (επίσηµης) καταγραφής των παραστατικών που εκδίδονται ή λαµβάνονται.
Κακώς δίνεται η εντύπωση ότι η προβλεπόµενη «Μη τήρηση Βιβλίων» από τους Αγρότες, είναι µια σηµαντική ελάφρυνση, αφού οι διαφορές µεταξύ της «Μη τήρηση Βιβλίων – Συγκέντρωση παραστατικών εσόδων /εξόδων» (δηλ. αυτά που θα τηρούν οι Αγρότες) και της τήρησης «Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων» (Απλογραφικά Βιβλία), είναι: Η µη υποχρέωση ταξινόµησης κατά κατηγορίες, των εσόδων και εξόδων και η µη ύπαρξη προθεσµίας καταχώρησης – ενµέρωσης των παραστατικών στα βιβλία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφενός για λόγους τάξεως αλλά και λογιστικών επαληθεύσεων, θα χρειάζεται ταξινόµηση και καταγραφή των παραστατικών αυτών και αφετέρου για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α, Φόρου Εισοδήµατος και των Συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηµιουργείται η ανάγκη συγκέντρωσης, ταξινόµησης και καταγραφής (καταχώρησης) των παραστατικών (τιµολογίων κ.λπ) σας, και άρα η απόφαση δεν έχει πρακτική σηµασία.
Ο Λογιστής λοιπόν είναι απαραίτητος, για να προετοιµαστείτε και να αποφύγετε κακοτοπιές. Θυµίζουµε λοιπόν:

(1) Υπολογίστε το ύψος των τεκµηρίων διαβίωσης και την δυνατότητα κάλυψης από «µη αναλωθέν εισόδηµα» ή άλλες περιπτώσεις.

Επισηµάνουµε ότι, ένας Αγρότης (έγγαµος) µε κύρια κατοικία (µονοκατοικία) εµβαδού από 80 έως 110 τ.µ) και µε Ε.Ι.Χ (1200 έως 1600 κ.ε), θα έχει τεκµήριο το οποίο θα κυµαίνεται από 10.340,00 έως 15.080,00 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι αν δεν µπορείτε να «καλύψετε», τα τεκµήρια σας (µε µη αναλωθέντα και δηλωθέντα εισοδήµατα προηγούµενων ετών) τότε θα πληρώσετε φόρο για το ποσό του τεκµηρίου, ανεξάρτητα αν το φορολογητέο αποτέλεσµα είναι µικρότερο ή και ζηµιογόνο.
(2) Υπολογισμός του ΦΠΑ., υποβολή δήλωσης και πληρωµή (εφόσον προκύπτει).
Αφορά µόνο τους Αγρότες του «Κανονικού» Καθεστώτος. Καθώς η πλειονότητα των Αγροτών µετατάχθηκε εφέτος στο «Κανονικό» Καθεστώς, θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα, ότι είναι πιθανόν να πληρώσει Φ.Π.Α αντί να εισπράξει. Θυµίζουµε ότι στο «Ειδικό» Καθεστώς, υπάρχει µόνο επιστροφή Φ.Π.Α, στους Αγρότες.
(3) Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών.
Η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή µη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
(4) Υπολογισμός του φορολογητέου αποτελέσµατος.
Αφορά τους Αγρότες του «Ειδικού» και του «Κανονικού» Καθεστώτος αλλά και όσους έχουν εισοδήµατα από αγροτικές εκµεταλλεύσεις και το αποτέλεσµα υπολογίζεται λογιστικά (έσοδα – έξοδα) και όχι τεκµαρτά.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση (∆ελτίο Τύπου της 22/1/2015) της Φορολογικής ∆ιοίκησης:
Οι συνεταιρισµοί, οι οποίοι εκ του ιδρυτικού τους νόµου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να συντάσσουν µόνο ισολογισµό και να µη τηρούν διπλογραφικά βιβλία, µπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ.
Μέχρι 2 Μαρτίου καταστάσεις πελατών και προµηθευτών
Παρατάθηκε µέχρι 2  Μαρτίου 2015, η προθεσµία  υποβολής καταστάσεων πελατών (Πωλήσεων) και προµηθευτών (Αγορών & Εξόδων). Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προµηθευτών, µπορεί να υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση µέχρι το τέλος του Απριλίου. Η προθεσµία υποβολής της ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α. παραµένει η 30-1-2015. Και εδώ χρειάζεται παράταση…
Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
agronews.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image