ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διάφορες εργασίες στα πλαίσια της Λογιστικής – Φοροτεχνικής ειδίκευσής μας, παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάσης ή ακόμη και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας, η ανάληψη του έργου της μεταβίβασης μιας επιχείρησης ως συνόλου ή ενός κλάδου της, η συγχώνευση επιχειρήσεων βάσει των ισχυουσών νόμων, η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, οικονομικός έλεγχος  για την σύνταξη έκθεσης τους εταίρους ή προς τρίτους και άλλες παρόμοιες εργασίες που αποτελούν τμήμα της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά πρότυπα, μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων με την σύγκριση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης αλλά και επίτευξης του τελικού στόχου του κάθε πελάτη, καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Ειδικά στην περίπτωση οικονομοτεχνικών μελετών παρέχουμε συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τρόπων ενίσχυσης των επενδύσεων ήτοι μεταξύ επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών ώστε ο επιχειρηματίας να αποφασίζει έχοντας πιο πλήρη ενημέρωση.

Τρόποι Χρηματοδότησης Επενδύσεων

Έχοντας συνεχή ενημέρωση σε τραπεζικά και χρηματοδοτικά προϊόντα έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες τρόπους χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων, συμβουλές που παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των πελατών μας μέσα στο πλέγμα της συνεργασίας μας.

Δημιουργία Λογιστηρίου

Γνωρίζοντας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, τις ανάγκες των επιχειρήσεων (σε συνάρτηση με το μέγεθός τους) σε υλικοτεχνική υποδομή για την δημιουργία λογιστηρίου εντός αυτών, παρέχουμε αντίστοιχες συμβουλές στα πλαίσια της συνεργασίας με τους πελάτες μας, εφ’ όσον μας ζητηθεί, ενώ ο πελάτης αναλαμβάνει μόνος την συγκέντρωση προσφορών σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που του δίνουμε.

Σύσταση Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την σύσταση νέων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, από την σύνταξη του εταιρικού – καταστατικού μέχρι την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη της εταιρίας και την λήψη Α.Φ.Μ. .

Σύνταξη Προσφυγών / Ενστάσεων

Αναλαμβάνουμε στη  σύνταξη προσφυγών στα φορολογικά διοικητικά δικαστήρια καθώς και την σύνταξη ενστάσεων προς το Ι.Κ.Α. τον Ο.Α.Ε.Δ., και το Σ.Ε.Π.Ε. λόγω της ειδίκευσής μας σε θέματα της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας.

Αποτίμηση / Εκκαθάριση Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την αποτίμηση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εκκαθάριση επιχειρήσεων όχι απαραίτητα ως εκκαθαριστές αλλά ως σύμβουλοι επί της διαδικασίας και γενικά ειδικευόμαστε και αναλαμβάνουμε θέματα που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρίες από την σύστασή τους μέχρι να τεθούν σε εκκαθάριση.

Έλεγχος Εκκαθάρισης

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο της Εκκαθάρισης για όλους τους φόρους εισοδήματος και ανικήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π., ειδικό φόρο ακινήτων) Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Ελεγκτές Ισολογισμών

Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να ορισθούν Ελεγκτές Ισολογισμών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. βάσει των προϋποθέσεων που θέτει εκάστοτε ο Ν.2190/1920

NEWSLETTER

Γραφτείτε στο Newsletter της εταιρίας μας για να μάθετε νέα που αφορούν την επιχείρησή σας

[mc4wp_form id=”22780″]

72ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
9ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
35ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
783ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Επίβλεψη Λογιστηρίων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων, πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου του πελάτη

Περισσότερα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάση

Περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα, εξοφλητικές αποδείξεις και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α

Περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
& ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτουμε πλήρως τον φορολογικό σχεδιασμό και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων καταθέτοντας προφορικά ή εγγράφως την τεκμηριωμένη πρότασή μας.

Περισσότερα