Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 136072/22.12.2015 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 136072/22.12.2015
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015

Ημερομηνία: 22.12.2015
Αρ. Πρωτ: 136072

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜ. : ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡ.:Βολιτάκη Αριστέα
Τηλ. : 2108802639, Εσωτ. 5639

Σχετ. : Αρ. 5691/15.1.2015 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ περί διαδικασιών υποβολής Δήλωσης Εφαρμογής (3η τροποποίηση)
Σχετ. : Η αριθ. 99775/14.9.2015 απόφαση παράτασης υποβολής δήλωσης εφαρμογής
Σχετ. : Η αριθ. 70550/26.6.2015 απόφαση παράτασης υποβολής στο Φορέα Υλοποίησης

ΘΕΜΑ : « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015»

Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις

1.1 – Βιολογική Γεωργία
1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4 – Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3Α – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
2.3B – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
4.2 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2016. Για τη δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (5ετία)» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής του 1ου έτους εφαρμογής (έτος 2014) ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016.

Επίσης, το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής σε έντυπη μορφή των δηλώσεων εφαρμογής παραμένει στις 70 ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα και ισχύει για όλα τα έτη εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image