ΠΟΛ.1087/16.4.2015 Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής για μεταβίβαση χωραφιών

ΠΟΛ.1087/16.4.2015
Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής

 

Αθήνα, 16/4/2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Π. Παπαυγέρη
Τηλέφωνο: 210 3375897
FAX:210 3375834
e-mail: d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1087/2015

ΘΕΜΑ: Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής.

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα και εξαιτίας των αμφισβητήσεων που έχουν δημιουργηθεί, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 634/1977, όπως ισχύουν, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε αγρότη. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αγρότη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 337410/10-7-1998 (ΦΕΚ 718 τ. Β’/1998) ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδίδεται βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην πιο πάνω υπηρεσία και σύμφωνη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής.

Όμως, με τις διατάξεις του ν. 2520/1997 («Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις), προβλέφθηκε επιπλέον ότι για την απόδειξη της ιδιότητας του νέου αγρότη και του αγρότη απαιτείται και η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α), ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3874/2010 (ΦΕΚ Α 151/2010) και αντίστοιχα ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας, με το με αρ. πρωτ. 1220/34804/26-3-2015 έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νέα ΚΥΑ που να συμπληρώνει και να τροποποιεί ή να αντικαθιστά την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 337410/10-7-98 ΚΥΑ, ενώ η βεβαίωση η οποία χορηγείται από το Μητρώο Αγροτών (ν. 3874/2010) δεν είναι έγγραφο δεσμευτικό για την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η κρίση για την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών (πρώην Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), η βεβαίωση των οποίων είναι δεσμευτική ενώπιον κάθε αρχής.

Συνεπώς, για την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας κατά την επίκληση των απαλλακτικών διατάξεων από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, των νόμων 634/1977 και 2520/1977, απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών (πρώην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), όπως ορίζεται και με την με αρ. πρωτ. 1086938/581/Β0013/ΠΟΛ.1205/21.7.1998 εγκύκλιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image